Ilustracja szkolenia: Wdrażanie wyrobów do produkcji i ich zatwierdzanie wg APQP i PPAP z wykorzystaniem Core Tools - szkolenie online

Wdrażanie wyrobów do produkcji i ich zatwierdzanie wg APQP i PPAP z wykorzystaniem Core Tools - szkolenie online

Training objectives

 • Przedstawienie zaawansowanego zarządzania projektami wdrożeniowymi wyrobów do produkcji w firmie branży motoryzacyjnej wg wymagań IATF 16949:2016 i podręcznika APQP (Advanced Product Quality Planning). 
 • Przedstawienie zasad współpracy z klientami i dostawcami w zakresie zatwierdzania dostaw wg podręcznika PPAP (Production Part Approval Process). 
Dostępna wersja stacjonarna - APQP-PPAP

Date and location

 • 19 - 21 January 2022  GUARANTEED

  The number of participants is limited and the order of entries is decisive Online
 • 23 - 25 February 2022
  To start left only 35 days
  Online
 • 23 - 25 March 2022
  To start left only 63 days
  Online
 • 6 - 8 April 2022
  To start left only 77 days
  Online
 • 25 - 27 May 2022
  To start left only 126 days
  Online
 • 29 June - 1 July 2022
  To start left only 161 days
  Online

Estimated share of practical part

50%

Training symbol

APQP-PPAP-ONL

Program and exercises

Program szczegółowy:

·      podstawowe zasady systemu zarządzania jakością wg standardu IATF i podręcznika APQP,

·      źródła wymagań, omówienie: wymaganie IATF 16949, podręczniki IATF/AIAG, podręczniki VDA, CSR (Customer Specific Requirements – specyficzne wymagania klientów),

·      ideologia APQP- zarządzania wdrożeniami nowych wyrobów; etapy:

o    planowanie projektu,

o    projektowanie wyrobu,

o    projektowanie procesu,

o    projektowanie i produkcja narzędzi,

o    walidacja produktu i procesu,

o    produkcja i sprzężenie zwrotne,

·      Typowe techniki, narzędzia i dokumenty:

o    Biznes Plan i kontrakt z klientem,

o    harmonogram APQP, kroki milowe, zatwierdzenia, przeglądy, walidacje APQP i procesów,

o    FMEA - Analiza Potencjalnych Wad i ich Skutków,

o    Process Flowchart – schemat blokowy procesów produkcyjnych wraz z planem rozmieszczenia procesów (Floor Layout),

o    Control Plan – Plany Kontroli, uwzględnianie kontroli statystycznej wg AQL, alternatywne metody kontroli

o    MSA - Analiza Systemów Pomiarowych: R&R, Kappa ,

o    kompetencje i  kwalifikacji personelu, Tabela Poliwalencji, instrukcje pracownicze,

o    Capability Study - badanie zdolności procesów,

o    R@R (Run and Rate) – pomiary wyników produkcji próbnej,

·      PPAP – omówienie najważniejszych zagadnień:

o    zasady uzgodnień klient-dostawca,

o    typowe i opcjonalne elementy przedkładane do zatwierdzenia – przegląd, omówienie,

o    raporty materiałowe IMDS, Reach, RoHS – krótkie omówienie

o    podział odpowiedzialności w firmie w zakresie poszczególnych składników PPAP oraz koordynacji projektu,

o    przedłożenie PPAP: kiedy pierwszy raz, zasady wypełniania gwarancji przedłożenia (PSW), poziomy przedłożeń, zasady aktualizacji PPAP i powiadamiania klienta o zmianach. Rekwalifikacja- okresowe przedkładanie PPAP do zatwierdzenia,

o    wykorzystanie Podręcznika Dostawcy i umowy klient-dostawca dla uzgodnienia PPAP,

·      PPAP w/g wytycznych VDA 2 – krótkie omówienie specyfiki z roku 2020 w porównaniu z PPAP AIAG, informacja o innych stosowanych technikach i narzędziach,

·      prezentacja przykładowej procedury wdrażania nowych projektów według APQP wraz z PPAP dla klienta i od dostawców,

·      podsumowanie szkolenia.

 

Ćwiczenia:

·      ustalenie wymagań dla dostawców,

·      wykonanie fragmentu Proces Flow,

·      wykonanie fragmentu FMEA,

·      ustalenie Planu Kontroli (fragment),

·      zarządzanie wdrożeniem – realizacja zadań APQP.

 

 

Addressees

 • szefowie projektów, przedstawiciele klientów,
 • kierownicy i inżynierowie i specjaliści ds. jakości,
 • szefowie działów / właściciele kluczowych procesów związanych z wdrożeniami nowych wyrobów do produkcji seryjnej,
 • konstruktorzy, technolodzy,
 • pracownicy działu jakości, pracownicy laboratorium pomiarowego,
 • audytorzy wewnętrzni, audytorzy dostawców (pierwszej i drugiej strony).

Benefits for the participant

Podczas szkolenia uczestnik nauczy się:

 • sprawnego zarządzania projektami według metodyki APQP zgodnie z poszczególnymi etapami,
 • właściwie identyfikować potrzeby i wymagania klienta przy wdrażaniu nowych projektów,
 • sporządzać dokumentację niezbędną do zatwierdzania wyrobów przez klienta – PPAP,
 • jak zarządzać wdrożeniem – realizacja zadań APQP,
 • przygotowywać się do audytów certyfikacyjnych, recertyfikacyjnych, kontrolnych i klientowskich w branży motoryzacyjnej.

 

Podczas szkolenia uczestnik dowie się:

 • jakie są wymagane techniki i narzędzia,
 • jak prowadzić w projekcie narzędzia Core Tools (DFMEA, PFMEA, Plan kontroli, Proces Flow)
 • jakie są zasady kreowania wymagań dla dostawców – zarówno materiałów, jak i usług – zgodnie z zasadami APQP i zatwierdzania PPAP,
 • jakie są odpowiedzialności w projekcie poszczególnych jego uczestników i zasady pracy grupowej (Zespoły Interdyscyplinarne),
 • jakie dokumenty, raporty , analizy wymagane są typowo w pakiecie PPAP dla klientów,
 • jakie są zasady zatwierdzania części wg metodologii PPAP,
 • co jest pomocne w zakresie nadzorowania  sprzętu kontrolno-pomiarowego i realizacji pomiarów.

Methodology

przykłady, ćwiczenia, praca w grupach

Opinie uczestników

Szkolenie online to wygoda, dobra metoda przekazania informacji, jasne informacje.Podobała mi się interaktywność, możliwość łatwego dzielenia się zasobami z komputera, łatwość utrzymywania kontaktu wzrokowego z innymi użytkownikami.Dobry kontakt z prowadzącym.Atrakcyjna możliwość zdalnego szkolenia, interaktywne dokumenty.Podobał mi się zoom i możliwości tego programu, a także wiedza trenera.

Additional information

Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi. 
Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji. Materiały dostępne w wersji elektronicznej.