Informacje prawne

TQMsoft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. jako instytucja szkoleniowa jest wpisana do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.12/00175/2016. Wpis został dokonany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie.

Firma jest zarejestrowana Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydz. XI Gospodarczy KRS pod nr 325010.