.

Jak zbudować mechanizm Analizy Przyczyn Źródłowych - RCA? - casy study

RCA, analiza przyczyn źródłowych

Celem projektu w jego początkowym założeniu było zbudowanie w organizacji klienta mechanizmu analizy przyczyn źródłowych reklamacji zewnętrznych i wewnętrznych, tak aby przenieść ten mechanizm na wszystkie obszary organizacji klienta i za jego pomocą uruchomić proces rozwiazywania reklamacji.

I etap:

Pierwszym etapem projektu było szkolenie z zakresu Root Cause Analisis realizowane dla grupy moderatorów odpowiedzialnych za przeniesienie technik i narzędzi RCA we wszystkie obszary organizacji. Grupa ta jako „Komitet Sterujący” odpowiedzialna była także za wypracowania strategii RCA jak ma obowiązywać w Organizacji.

Szkolenie obejmowało przekrojowo narzędzia stosowane w RCA od momentu opisania problemu takie jak 5W&2H, analiza „is-is not”, SMART oraz grupę narzędzi jakie wykorzystywał zespół do uwierzytelnienie problemu w oparciu o pozbierane dane, stosowaliśmy głównie arkusze kontrolne oraz PARETO. Do identyfikacji przyczyny źródłowej wybraliśmy narzędzia najbardziej doszyte dla organizacji takie jak wykresu Ishikawy, 5 whys, drill deep and wide, FTA.

Działania RCA  zostały także wzmocnione elementami Analizy Ryzyka przy wykorzystaniu FMEA tak aby moderatorów nauczyć patrzenia na proces przez pryzmat ryzyzka szczególnie na pierwszych etapach wróżenia produktu do produkcji, tak aby widzieli potrzebę przewidywania potencjalnych przyczyn powodujących problemy w procesie wytwarzania i zbudowania na wczesnym etapie podejścia prewencyjnego dla przyczyn po stronie uczestników procesu: Ludzi, Metody, Materiału, Maszyn, Narzędzi. 

II etap:

Kolejnym etapem projektu były warsztaty praktyczne realizowane w grupie moderatorów, które koncentrowały się na zastosowaniu technik i narzędzi RCA w kontekście rozpatrywanych reklamacji. Głównym celem tego etapu było nauczenie technik i narzędzi RCA grupy moderatorów oraz dopracowanie technik i narzędzi do organizacji, tego jakie z nich należy bardziej doszyć do potrzeb i typu problemu.

W tą fazę projektu moderatorzy angażowali przedstawicieli działów, których omawiane reklamacje dotyczyły. W tej fazie działania RCA prowadzili moderatorzy przy wsparciu Trenera a pozostali uczestnicy zdobywali wiedzę na temat technik i narzędzia RCA i praktyczne umiejętności wykorzystania tych technik podczas identyfikacji przyczyn źródłowych reklamacji.

III etap:

Kolejny etap projektu mocno skoncentrował się na potrzebie implementacji działań doskonalący po analizie przyczyn reklamacji. Wybrano kilka kierunków realizacji warsztatów praktycznych implementujących działania doskonalące:

  • Techniczny polegający na zastosowaniu wielu rozwiązań doskonalących sam proces oraz działań usprawniających konstrukcje produktu.
  • Systemowy – zbudowanie standardów pracy w oparciu o metodologie budowania pracy standaryzowanej „ Standardized Work” i stworzeniu Arkuszy Operacji Standaryzowanych dla  wszystkich produkcyjnych obszarów organizacji.
  • Rozwoju kompetencji miękkich liderów w procesach po to aby zapewnić skuteczny mechanizm komunikacji w organizacji pomiędzy Liderami, Inżynieringiem, Kierownictwem. Ten mechanizm zapewnił skuteczny przepływ informacji szczególnie w zakresie implementacji działań doskonalących w procesie.
  • Rozwoju kompetencji trenerskich, warsztaty praktyczne, których  celem było skuteczne wdrożenie standardów pracy, szybkie instruowanie operatorów zapewniające organizacji dużą wielostanowiskowość personelu oraz uzyskanie wysokiej efektywności w pozyskiwaniu wiedzy przez operatorów. Strategię budowania kompetencji trenerskich oparto na metodologii TWI  Training Within Industry ze szczególnym uwzględnianiem umiejętność instruowania pracowników, umiejętność doskonalenia metod pracy (kaizen),umiejętność budowy dobrych Relacji z Pracownikami (określana czasem jako umiejętność przywództwa).

Każda faza tego etapu projektu kończyła się Follow Up z danego zakresu, wsparciem, coachingiem uczestników w zakresie realizowanych działań.

Sukcesem projektu jaki był realizowany przede wszystkim jest poprawa efektywności jakościowej poprzez usystematyzowanie czynności w ramach realizowanych procesów produkcyjnych w postaci opracowanych standardów, co także dało możliwość skuteczniejszego nadzoru nad przebiegiem procesu, a co za tym idzie skuteczniejszej i bardziej efektywnej analizy przyczyn reklamacji, skuteczniejszego mechanizmu i trafności wdrażanych działań korygujących i zapobiegawczych.

Niewątpliwie projekt przyniósł organizacji także wzrost świadomości jakościowej pracowników od operatora poprze inżynierów i kierownictwo. Zbudował wśród załogi myślenie poprzez PDCA w każdym działaniu podejmowanym w procesach organizacji, co powoduje skuteczniejsze i bardziej efektywne doskonalenie organizacji. Nauczało także patrzenie na proces poprzez potencjalne ryzyzka jakie mogą spowodować zagrożenia,  oceny tego ryzyzka oraz na jej podstawie reagowania prewencyjnego.

Powiązane szkolenia:

 

Zapraszamy do zapoznania się całą ofertą prowadzonych przez nas konsultacji!

Albo do kontaktu z naszym Kierownikiem Projektów Konsultacyjnych:

☎ tel. 12 211 72 92, kom. 695 860 147
✉ email: bartosz.banas@tqmsoft.eu

     

    rca, analiza przyczyn źródłowych