Regulamin uczestnictwa w szkoleniach otwartych

Organizator szkolenia

Szkolenia otwarte organizuje TQMsoft, z siedzibą w Krakowie, ul. Bociana 22a w zakresie i terminach szczegółowo opisanych w ofercie szkoleniowej.

Zgłoszenie uczestnictwa

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu prosimy przesłać do TQMsoft w formie listu, faksu lub drogą elektroniczną stosując kartę zgłoszenia. Istnieje możliwość zgłoszenia z serwisu internetowego TQMsoft http://tqmsoft.com. Zgłoszenia przyjmujemy najpóźniej do 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia (liczy się data wpłynięcia zgłoszenia  do TQMsoft). Po upływie tego terminu zgłoszenie uczestnictwa jest dopuszczalne na podstawie uprzedniego telefonicznego uzgodnienia z TQMsoft oraz przesłania zgłoszenia w jednej z wyżej określonych form. Firma TQMsoft potwierdzi uczestnictwo w szkoleniu najpóźniej 3 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia.

W przypadku zamówienia szkolenia przez internet, Zamawiający otrzyma potwierdzenie na podany przez siebie adres mailowy. Gdy jako formę zapłaty wybrano płatność po szkoleniu (opcja dostępna tylko dla podmiotów gospodarczych lub instytucji), przesłane potwierdzenie musi zostać podpisane i opieczętowane przez osobę decyzyjną i wysłane do TQMsoft.

Rezygnacja z uczestnictwa - odstąpienie od umowy przez Zamawiającego.

W przypadku szkolenia potwierdzonego przez firmę TQMsoft rezygnację z uczestnictwa należy przesłać w formie listu, faksu lub poczty elektronicznej do TQMsoft najpóźniej na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia (liczy się datę wpłynięcia odwołania do TQMsoft).
Zamawiający wyraża zgodę na fakt, iż w przypadku rezygnacji po tym terminie, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za szkolenie w całości.

Zmiany terminu szkolenia, odwołanie szkolenia

W przypadku odwołania przez TQMsoft ustalonego terminu szkolenia, TQMsoft - według wyboru Zamawiającego - zwróci wpłaconą kwotę w całości lub przeprowadzi szkolenie w innym, uzgodnionym przez obie strony terminie. TQMsoft zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub jego odwołania, o czym poinformuje Zamawiającego przynamniej na 3 dni robocze przed terminem szkolenia, a Zamawiający w takim wypadku może od umowy odstąpić, uzyskując zwrot całości wpłaconej kwoty. Zgłaszający ma prawo zmieniać nazwiska osób delegowanych na szkolenia do chwili rozpoczęcia szkolenia.

Przesunięcie terminu szkolenia przez Zamawiającego jest traktowane jako rezygnacja z uczestnictwa.

Ceny szkoleń i warunki płatności

Cena szkolenia obejmuje: szkolenie, materiały, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, obiady, słodki poczęstunek, możliwość bezpłatnych, krótkich konsultacji do 3 miesięcy po szkoleniu, pomoc w rezerwacji hotelu oraz bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft. 
Cena szkolenia nie obejmuje podatku VAT (Dz.U. Nr 11; poz.50 z 1993 r. z późniejszymi zmianami - art. 7, ust. 1, pkt.2, ustawy VAT).

Forma i termin płatności

Osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej dokonują płatności najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem szkolenia:
• przelewem bankowym na konto TQMsoft (na adres mailowy firmy prosimy przesłać potwierdzenie)
• gotówką w siedzibie firmy.
• za pomocą portalu firmowego TQMsoft podczas zamawiania szkolenia przez internet.

Osoby prawne, przedsiębiorcy indywidualni, instytucje, podmioty gospodarcze mogą ponadto opłacić szkolenie w terminie do 14 dni po zakończeniu szkolenia na podstawie przesłanej faktury.