Ilustracja szkolenia: 7 etapów poprawy kondycji firmy wykorzystując elementy WCM - szkolenie online

7 etapów poprawy kondycji firmy wykorzystując elementy WCM - szkolenie online

Cele szkolenia

Wychodząc z tego założenia przygotowaliśmy szkolenie oparte o dobre praktyki „best practice” mające na celu:

  • zaprezentowanie systemu reakcji na zagrożenia w oparciu o elementy strategii WCM 
  • przedstawienie uczestnikom skutecznych i efektywnych metod poprawy kondycji firmy wg zasad Filaru WCM – ukierunkowana poprawa.
Dostępna wersja stacjonarna - WCM-RE-P

Termin i miejsce

Symbol szkolenia

WCM-RE-P-ONL

Program i ćwiczenia

Dzień 1

1.       Strategia World Class Manufacturing:

·         geneza powstania

·         zsynchronizowane metody skutecznego i efektywnego postępowania organizacji dla spełnienia wymagań klienta

 

2.       Etap 1 – zidentyfikuj zagrożenia – straty, marnotrawstwo  w procesach oraz miejsca ich występowania:

·         Zidentyfikuj straty, marnotrawstwo i problemy, które istnieją w procesach

·         Wskaż, w których obszarach straty występują

·         Oszacuj rangę strat

·         Case study - przykłady z  firmy motoryzacyjnej

 

3.       Etap 2 – oceń rzeczywisty potencjał systemu firmy

·         Wykonaj audyt wewnętrzny wg  zasad filarów WCM

 

4.       Etap 3 – oszacuj koszty strat, za które zakład zapłacił

·         Wyceń lub oszacuj, ile zakład musiał zapłacić za straty i problemy

·         Ustal, które procesy wygenerowały najwięcej kosztów strat

 

Ćwiczenia:

Na przedstawionym przykładzie procesu produkcyjnego, uczestnicy w grupach wykonają:

·       Identyfikację i ocenę problemów jakościowych; szablon Matrycy zapewnienia jakości, szablon 4M-analizy błędnych zdarzeń; ustalanie priorytetowych problemów jakościowych wg  „wskaźnika zagrożenia”

·       Identyfikację strat w obszarach oraz ustalenie ich źródeł  ; szablon matryca A i B;  ustalenie źródeł problemów i ich wpływ na pozostałe procesy

·       Wycenę kosztów strat źródłowych; szablon matryca C; ustalenie największych strat, które natychmiast należy wyeliminować

 

Dzień 2

5.       Etap 4 – wyeliminuj problemy:

·         Ustal, które projekty  będą realizowane w pierwszej kolejności i jakie zagrożenia będą wyeliminowane

·         Rozpocznij działalność projektową wg zasad filaru WCM -  Ukierunkowanej Poprawy

·         Case study - przykłady z  firmy motoryzacyjnej

 

Ćwiczenia:

Na przedstawionym przykładzie procesu produkcyjnego, uczestnicy w grupach wykonają:

·         Analizę rozpoczęcia projektu wg wskaźnika ICE = Impact x Cost x Easiness (ważność straty i jej wpływ na proces x koszt eliminacji straty x prawdopodobieństwo sukcesu, łatwość wdrożenia poprawy)

·         oraz ustalenie wymaganych narzędzi; szablon matryca D i matryca wyboru narzędzi; ustalenie projektów priorytetowych do realizacji i wybór grup projektowych

·         Projekt; szablon 7 kroków rozwiązywania problemu; skuteczna realizacja projektu

 

Dzień 3

 

6.       Etap 5 – oceń ryzyka i szanse:

·         Oceń, jakie są ryzyka i szanse dla firmy

·         Oceń, czy firma jest przygotowana do nowych wyzwań

·         Zaplanuj działania poprawy, jeśli ocena jest nieakceptowalna

 

7.       Etap 6 – zapobiegaj, aby problemy nie powróciły:

·         Popraw istniejące standardy lub wykonaj nowe

·         Oceń prawdopodobieństwo poprawności wykonania standardu przez pracownika

·         Wykonaj szkolenia dla pracowników ze standardów

 

8.       Etap 7 – monitoruj kondycję firmy:

·         Przedstaw ilość projektów otwartych i zakończonych adekwatnie do ilości i znaczenia strat

·         Przedstaw wartość uzyskanych  oszczędności z projektów zakończonych

·         Przedstaw kluczowe wskaźniki firmy – cel i odchylenie od celu

·         Zaangażowanie firmy w realizacji 7 etapów poprawy kondycji

·         Case study - przykłady z  firmy motoryzacyjnej

 

Ćwiczenia:

Na przedstawionym przykładzie procesu produkcyjnego, uczestnicy w grupach wykonają:

·    Analizę SWOT/TOWS; szablony konieczne do  analizy;  ustalenie mocnych i słabych stron w firmie
oraz zewnętrznych zagrożeń i możliwości

·    Projektowanie standardu dla wybranej czynności z procesu; szablon standaryzacji; zrozumiałe zasady wykonania czynności przez pracownika

·    Analizę prawdopodobieństwa popełnienia błędu dla standardowej czynności; szablon „warunków dla zera defektów”;  ocena ryzyka „occurrence – release”

Adresaci

·       Specjaliści Inżynierii Jakości

·       Kierownicy obszarów produkcyjnych

·       Kierownicy procesów wspomagających

·       Liderzy zarządzania projektami

·       Inżynierowie procesów produkcyjnych

·       Team liderzy obszarów produkcyjnych

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik uczy się:

·       Identyfikować problemy jakościowe wg 4M i ustalać procesy krytyczne dla jakości

·       Identyfikować straty i marnotrawstwo w kosztach przetwarzania wyrobu

·       Rozdzielić straty źródłowe od wynikowych

·       Wyceniać koszty strat

·       Ustalać priorytetowe problemy i projekty do realizacji

·       Eliminować zagrożenia  wg „7 kroków Rozwiązywania Problemów”

·       Oceniać mocne i słabe strony w firmie

·       Projektować standardy z oceną ryzyka popełnienia błędów

·       Szacować wskaźnik opłacalności działań „Zysk do Kosztu”

·       Ustalać kluczowe wskaźniki efektywności

 

Uczestnik dowiaduje się:

·       Dlaczego warto w firmie wdrożyć strategię WCM

·       Po co identyfikować straty i marnotrawstwo w firmie

·       Krok po kroku, o szczegółach funkcjonowania 7 etapów poprawy kondycji firmy

·       Kiedy rozpocząć projekt wg „7 kroków Rozwiązywania Problemów”

·       Co zrobić, żeby problemy nie powróciły

·       O sposobach monitorowania kondycji firmy i prewencyjnym reagowaniu na zagrożenia

Opinie uczestników

Bardzo dużo informacji praktycznych, duża wiedza prowadzącego, idealnie wykorzystany czas. Praktyczne podejście, przedstawienie rdzenia całego podejścia WCM. Pokazanie nowych metod zarządzania jakością w połączeniu z wpływem na koszty. Przykłady z innych firm, merytoryczność.

Informacje dodatkowe

Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi.

Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji. Materiały są dostępne w wersji elektronicznej.