Ilustracja szkolenia: Analiza FMEA dla procesów produkcyjnych – Reverse PFMEA

Analiza FMEA dla procesów produkcyjnych – Reverse PFMEA

Cele szkolenia

 • Metodyka prowadzenia „odwrotnej” Analizy Przyczyn i Skutków Wad procesu (Process Failure Mode and Effects Analysis – PFMEA w wersji „Reverse”).
 • Powtórka PFMEA – zasady identyfikacji i opisu zagrożeń oraz oceny ryzyka.
 • Technika wykonywania „odwrotnej” analizy PFMEA na stanowisku pracy.
 • Mini-wykład, warsztaty dla wybranych procesów.

Termin i miejsce

Szacunkowy udział części praktycznej

80%

Czas trwania

2 dni po 8 godz.

Symbol szkolenia

PFMEA-R

Program i ćwiczenia

1.Minipowtórka – podstawy PFMEA (sala szkoleniowa, wszyscy):

 • Cele, dane wejściowe, oczekiwane efekty i przeszkody w ich uzyskiwaniu.
 • FMEA dla konstrukcji (DFMEA) i procesu (PFMEA) – różnice i interakcje.
 • Zasady identyfikacji i opisu zagrożeń (funkcje, wymagania, wady, skutki, przyczyny, środki kontroli / sterowania jakością: prewencja / detekcja), koncepcja „trzech kroków analizy”, warianty formularza PFMEA (wg AIAG, 4th Ed. 2008).
 • Ocena ryzyka: wskaźniki Severity, Occurrence, Detection (wg AIAG, 4th Ed. 2008), klasy ryzyka, klasy charakterystyk.
 • Podejmowanie decyzji dot. działań zapobiegawczych, kryteria dla określania priorytetów (RPN, SOD, macierze ryzyka, rankingi), projektowanie działań zapobiegawczych, działania prewencyjne a detekcyjne, ocena ryzyka po działaniach.
 • Narzędzia pomocnicze w PFMEA: macierz charakterystyk, schemat blokowy, analiza Pareto, diagram Ishikawy, 5Why.

2. Przegląd PFMEA dla wybranego procesu (sala szkoleniowa, wszyscy):

 • Wybór tematu PFMEA i Reverse PFMEA (wyrób / proces / operacje).
 • Przegląd dokumentów / danych wejściowych (rysunki, schemat blokowy, instrukcje, raporty KJ, zapisy reklamacji, itp.).
 • Przegląd i ocena bieżącego stanu ryzyka dla wybranej operacji / wad (identyfikacja potencjalnych wad, skutków, przyczyn, środków typu detekcja i prewencja, ocena wskaźnikowa ryzyka).

3. „Reverse” PFMEA – wprowadzenie (sala szkoleniowa, wszyscy):

 • Cele „Reverse” PFMEA.
 • Zasady wykonywania analizy (auditu), źródła informacji i inspiracji, listy kontrolne.
 • Planowanie i dokumentowanie „Reverse” PFMEA.
 • Planowanie warsztatów Reverse PFMEA: podział na zespoły, przypisanie zakresów operacji), podział zadań.
 • Krótki przegląd PFMEA dla planowanego zakresu „Reverse” PFMEA - przygotowanie dokumentów (fragmenty PFMEA, listy kontrolne).

4.„Reverse” PFMEA – warsztaty (hala produkcyjna / sala szkoleniowa, zespoły - rotacyjnie):

 • Przegląd udokumentowanych wad, przyczyn wad, środków kontroli / sterowania jakością (detekcja, prewencja) w analizowanych operacjach.
 • Identyfikacja nieudokumentowanych potencjalnych zagrożeń w analizowanych operacjach.
 • Przegląd i ocena spostrzeżeń zespołu, wnioski dot. zmian w PFMEA.

Adresaci

 • Liderzy (moderatorzy) i członkowie zespołów PFMEA.
 • Osoby prowadzące projekty wdrożeń nowych wyrobów.
 • Specjaliści ds. jakości, inżynierowie jakości.
 • Osoby realizujące audity jakości u dostawców, osoby odpowiedzialne za jakość dostawców, pracownicy działów SQA (Supplier Quality Assurance), SQD (Supplier Quality Development).
 • Osoby realizujące projekty doskonalące w procesie produkcyjnym.

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik nauczy się:

 • Wykonywać krytyczny przegląd analizy PFMEA pod kątem jakości opisu zagrożeń i oceny ryzyka.
 • Planować, dokumentować i wykonywać „Reverse” PFMEA nastawione na ciągłe doskonalenie PFMEA, a co za tym idzie – ciągłą redukcję ryzyka jakościowego w procesie produkcyjnym.

Uczestnik dowie się:

 • Jakie dokumenty i dane warto przygotować przed przystąpieniem do analizy PFMEA oraz „Reverse” PFMEA.
 • Jakie zasady należy przestrzegać, aby zapewnić efektywność wykonywanej analizy PFMEA.
 • W jaki sposób można weryfikować i doskonalić jakość analizy PFMEA poprzez porównanie jej z rzeczywistymi warunkami realizacji procesu i zapisami jakości.

Metodyka

?Miniwykład – prezentacja zasad i przykładów.Moderowane dyskusje zespołowe na sali szkoleniowej.Zadania zespołowe na sali szkoleniowej.Ćwiczenia (rotacyjne) w zespołach na hali produkcyjnej, przy wybranych stanowiskach pracy (maszynach) w obecności obsługi (operatorów), z możliwością dostępu do dokumentacji procesowej (zapisów z kontroli, konserwacji, szkoleń, itp., specyfikacji wyrobu / procesu, instrukcji, harmonogramów przeglądów, itp.).

Informacje dodatkowe

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, które realizowane są poprzez Panel Konsultacyjny,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek