Przedmiot szkolenia

Metodologia skutecznego prowadzenia Analizy Przyczyn i Skutków Wad (FMEA) dla wyposażenia produkcyjnego – maszyn, narzędzi i oprzyrządowania (Machinery Failure Mode and Effects Analysis – MFMEA) wg wytycznych AIAG (MFMEA
1st Edition 2001). Organizacja i zasoby. Zasady formułowania zapisów w arkuszu FMEA, narzędzia pomocnicze, powiązania
z procedurami utrzymania ruchu. Skale ocen ryzyka, nowe wskaźniki, rezygnacja ze Wskaźnika Poziomu Ryzyka (ang. RPN). Identyfikacja potrzeb, planowanie i ocena skuteczności działań doskonalących, optymalizacja utrzymania ruchu. Porównanie MFMEA z FMEA procesu produkcyjnego (PFMEA). Miniwykłady, analizy przykładów, ćwiczenia w zespołach problemowych.

Termin i miejsce

Szacunkowy udział części praktycznej

80%

Czas trwania

3 dni po 8 godzin

Symbol szkolenia

MFMEA

Program i ćwiczenia

1. Zapewnienie jakości a działania korygujące / zapobiegawcze, FMEA jako narzędzie ciągłej poprawy jakości - PDCA, cele i potencjalne korzyści wynikające ze stosowania FMEA, niezbędne zasoby, dokumenty, rola zespołu, warunki powodzenia.
2. FMEA dla konstrukcji (DFMEA), procesu (PFMEA) i maszyn (MFMEA) – ogólne porównanie celów i zakresów.
3. MFMEA w wykonaniu dostawcy maszyn, a MFMEA w wykonaniu użytkownika maszyn – porównanie celów.
4. Przygotowanie danych wejściowych dla MFMEA – dokumenty i zapisy, analiza funkcjonalna maszyny.
5. Formułowanie wad, przyczyn i skutków w analizie MFMEA, identyfikacja środków kontrolnych/sterujących w nadzorowaniu maszyn (detekcja a prewencja).
6. Narzędzia pomocnicze (analiza Pareto, diagram Ishikawy, 5Why).
7. Skale doboru wskaźników oceny ryzyka: Z (Znaczenia - Severity), C (Częstości - Occurrence). W (Wykrywalności - Detection) wg wytycznych AIAG - MFMEA 1st Edition 2001; interpretacja i krytyka WPR - Wskaźnika Poziomu Ryzyka (Risk Priority Number), nowe propozycje wskaźników ryzyka (SOD, SD, SO), wspomaganie oceny ryzyka za pomocą skal ocen PFMEA.
8. Projektowanie działań doskonalących, hierarchia wariantów działań:

 • działania adresowane skutkom,
 • działania adresowane wadzie,
 • działania adresowane przyczynie,
 • działania detekcyjne a prewencyjne,
 • doskonalenie konstrukcji maszyn, procedur prewencyjnego utrzymania ruchu i przeglądów okresowych maszyn.

9. Dane wyjściowe PFMEA: raportowanie stanu zagrożeń i wnioskowanie nt. priorytetów poprawy jakości/niezawodności parku maszynowego – analiza Pareto, histogramy, rankingi, macierze ryzyka.
10. MFMEA i PFMEA – szczegółowe porównanie celów i zakresów, dyskusja przypadku.

Ćwiczenia:
1.Kryteria podejmowania decyzji dot. nadzorowania maszyn – analiza przykładu dla myjki ciśnieniowej.
2.Wykonanie fragmentu MFMEA dla wybranej maszyny- praca w zespołach:

 • analiza funkcjonalna maszyny,
 • ocena bieżącego stanu zagrożeń dla wybranego pod/systemu/komponentu maszyny,
 • plan, hipotetyczna realizacja i ocena skuteczności działań doskonalących,
 • dyskusja wyników (pośrednich i końcowych) na forum całej grupy.Uwaga dotycząca szkoleń otwartych:

W ramach ćwiczeń zaleca się wykonanie fragmentu analizy MFMEA dla podzespołu/części zaproponowanej przez Uczestników. Zaleca się wówczas, aby zainteresowaną Firmę reprezentowały na szkoleniu min. 2-3 osoby.

Adresaci

 • konstruktorzy maszyn, narzędzi, oprzyrządowania;
 • liderzy, kierownicy, uczestnicy projektów wdrożeniowych/uruchomieniowych maszyn;
 • osoby odpowiedzialne za odbiór / przygotowanie parku maszynowego dla procesu produkcji;
 • osoby nadzorujące projektowanie maszyn, narzędzi, oprzyrządowania u dostawców;
 • liderzy i członkowie zespołów MFMEA;
 • inżynierowie zajmujący się analizą niezawodności maszyn, służby utrzymania ruchu, osoby odpowiedzialne za procedury utrzymania ruchu;
 • osoby odpowiedzialneza jakość, pracownicy działów jakości, auditorzy wewnętrzni.

Korzyści dla przedsiębiorstwa

 • uzyskanie umiejętności prowadzenie skutecznych analiz MFMEA;
 • poznanie metody pozwalającej na radykalne obniżenie kosztów (złej) jakości i kosztów produkcji wynikających z awaryjności maszyn i nieoptymalnych procedur ich nadzorowania;
 • możliwość zapoznania się z podejściem do MFMEA prezentowanym przez Uczestników z różnych firm produkcyjnych, okazja do dyskusji i wymiany doświadczeń.

Metodyka

Miniwykłady, analizy przykładów, ćwiczenia w zespołach problemowych.

Informacje dodatkowe

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, które realizowane są poprzez Panel Konsultacyjny,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek