Ilustracja szkolenia: Analiza przyczyn źródłowych - Root Cause Analysis- szkolenia online

Analiza przyczyn źródłowych - Root Cause Analysis- szkolenia online

Cele szkolenia

 • Poznanie założeń analizy przyczyn źródłowych problemu – jednej z najefektywniejszych i najbardziej rozpowszechnionych w praktyce gospodarczej metod rozwiązywania problemów w oparciu o fakty. 
 • Zaznajomienie z ideą I zasadami prawidłowej identyfikacji „przyczyń źródłowych” problemu powodujących niezgodność celem skutecznego wyeliminowania możliwości ponownego wystąpienia problemu.
Dostępna wersja stacjonarna - RCA 

Termin i miejsce

 • 19 - 20 maja 2021  TERMIN GWARANTOWANY
  do rozpoczęcia pozostało 12 dni
  liczba uczestników ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń Online
 • 21 - 22 czerwca 2021
  do rozpoczęcia pozostało 45 dni
  Online
 • 18 - 19 sierpnia 2021
  do rozpoczęcia pozostało 103 dni
  Online
 • 5 - 6 października 2021
  do rozpoczęcia pozostało 151 dni
  Online
 • 22 - 23 grudnia 2021
  do rozpoczęcia pozostało 229 dni
  Online

Szacunkowy udział części praktycznej

50%

Symbol szkolenia

RCA-ONL

Program i ćwiczenia

1.  Problem w organizacji (istota i rodzaje problemów).
2.  Pojęcie i znaczenie przyczyny źródłowej problemu.
3.  Zespołowe podejście do analizy problemów i jego znaczenie w procesie RCA.
4.  Przygotowanie do procesu RCA:

 • Źródła informacji o problemie.
 • Techniki zbierania informacji charakteryzujących problem (arkusz kontrolny, histogram, zasady czytania kart kontrolnych, schemat blokowy jako źródło informacji o procesie, w którym pojawił się problem).
 • Zasady i metody formułowania problemu i charakterystyki tła problemu (np. 5W&2H, analiza „is-is not”, SMART).

5.  Realizacja RCA – etap zasadniczy.

 • Opracowanie listy potencjalnych przyczyn problemów (wykorzystanie różnych odmian burzy mózgów, np. trigger method, Philips 623, meta plan w oparciu o dane zebrane w fazie przygotowania do RCA).
 • Redukcja listy potencjalnych przyczyn problemu (zastosowanie wykresu Ishikawy i diagramu Pareto).
 • Identyfikacja przyczyn źródłowych (metody: klasyczna 5 whys, drill deep and wide, FTA).
 • Weryfikacja przyczyn źródłowych problemu (źródła weryfikacji, zasady weryfikacji, wykres rozrzutu).

6.  Wykorzystanie wyników RCA – etap kończący (opracowanie rozwiązań z wykorzystaniem burzy mózgów, uszczegółowianie rozwiązań z zastosowaniem PDPC, planowanie wdrożenia rozwiązań z wykorzystaniem action planu).
7.  Metody i techniki powiązane z RCA:

 • FMEA jako metoda przewidywania problemów i ich przyczyn.
 • Analiza błędów ludzkich HERCA jako metoda identyfikacji źródeł błędów ludzkich.
 • Poka Yoke – wykorzystanie praktyczne wiedzy o przyczynach źródłowych.

II dzień - warsztaty
Cały dzień szkoleniowy poświęcony zostanie realizacji RCA przez zespoły utworzone spośród uczestników szkolenia dla konkretnych „firmowych” problemów. Celem tego dnia jest nie tylko przećwiczenie narzędzi ale też pokazanie możliwości zastosowania RCA oraz jej wyników dla konkretnych przykładów z życia przedsiębiorstwa. Ćwiczenia:
Ćwiczenia w grupach – analizy przypadków: RCA dla konkretnych problemów. W tym:

 • Wykorzystanie założeń analizy 5W&2H do analizy tła problemu.
 • Wykorzystanie flowchartu do analizy procesu/procesów, w których powstał problem.
 • W oparciu o dane z wcześniejszych 2 ćwiczeń opracowanie najszerszej możliwej listy potencjalnych przyczyn problemu (z wykorzystaniem założeń burzy mózgów).
 • Redukcja listy potencjalnych przyczyn problemu z wykorzystaniem poznanych narzędzi (ishikawa, Pareto).
 • Identyfikacja przyczyn źródłowych problemu z wykorzystaniem poznanych technik (wersja klasyczna 5 whys, drill deep and wide, FTA).
 • Opracowanie metod weryfikacji zidentyfikowanych we wcześniejszym ćwiczeniu przyczyn źródłowych.
 • Opcjonalnie: opracowanie rozwiązań dla przyczyn źródłowych i przygotowanie procesu ich wdrożenia (PDPC, action plan).

Adresaci

Szkolenie przeznaczone dla pracowników wszystkich stanowisk, zainteresowanych udziałem w procesach rozwiązywania problemów, niezależnie od typu przedsiębiorstwa/instytucji czy branży w której działa. W szczególności szkolenie dedykowane jest:

 • Kierownikom wszystkich szczebli zarządzania
 • Specjalistom ds.: badań i rozwoju, jakości, produkcji, utrzymania ruchu, logistyki
 • Liderom zespołów
 • Członkom zespołów analizujących problemy (w tym kół jakości)
 • Uczestnikom zespołów projektowych

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik nauczy się:

 • systematycznego podejścia do rozwiązywania problemów jakościowych.
 • poprawnego definiowania problemu
 • zespołowego podejścia do wielopłaszczyznowej analizy przyczyn problemu
 • poprawnego dochodzenia do praprzyczyn problemów dzięki zastosowaniu szerokiego zbioru narzędzi wspomagających
 • zasad unikania błędów popełnianych w procesie analizy problemu i jego przyczyn
 • zasad i narzędzi wykorzystania wyników analizy przyczyn źródłowych problemu

Opinie uczestników

Zachęcający sposób prowadzenia, merytoryczny, konkretny.Dobry trener, sposób komunikacji.Podobała mi się interakcja trenera z uczestnikami na zoom.Dobrze przygotowana prezentacja, prowadzenie przez trenera - mówił w ciekawy sposób, możliwość interakcji.Jasne wyjaśnienie, dobre przygotowanie merytoryczne, miła atmosfera.Interakcja za pomocą czata podczas trwania szkolenia, możliwość pracy grupowej, Możliwość zadawania pytań, szczegółowe omówienie poszczególnych slajdów.Dynamika wypowiedzi - cecha prowadzącego.

Informacje dodatkowe

Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi. 

Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji. Materiały dostępne w wersji elektronicznej.