Cele szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy z zakresu przeprowadzania analiz systemu pomiarowego dla oceny wizualnej koloru. Dzięki wiedzy oraz praktyce uczestnicy potrafią przeprowadzić analizę samodzielnie wewnątrz organizacji, przeanalizować wyniki oraz wyciągnąć wnioski.
Na szkoleniu przedstawione zostaną również najczęściej popełniane błędy przy ocenie wizualnej koloru, które uczestnik będzie wstanie wyeliminować wewnątrz organizacji.

Termin i miejsce

Szacunkowy udział części praktycznej

80%

Symbol szkolenia

POM-KL-W

Program i ćwiczenia

1. Wprowadzanie do analizy systemu pomiarowego metoda atrybutywna.

 • Przedstawienie podstawowych informacji związanych z analizą systemu pomiarowego, powtarzalność, odtwarzalność oraz metody oceny atrybutywnej metodą Kappa.

2. Wpływ źródła światła na przeprowadzaną ocenę wizualną koloru.

 • Rodzaje źródeł światła, krzywe spektralne, temperatura barwowa.

3. Dobór obserwatora do przeprowadzania oceny wizualnej.

 • Testy normalnego widzenia obserwatorów (Testy Ishihary, Munsella).

4. Kabiny świetlne.

 • Budowa kabiny świetlnej, rodzaje wykorzystywanego światła, otoczenie kabiny świetlnej.

5. Budowa stanowiska do przeprowadzania ocen wizualnych w warunkach produkcyjnych.
6. Analiza otrzymanych wyników.

 • Dla arkusza kalkulacyjnego (arkusz uczestnik szkolenia otrzymuje jako materiał szkoleniowy).
 • W dedykowanym oprogramowaniu MiniTab.

Adresaci

 • inżynierowie jakości,
 • specjaliści ds. rozwoju dostawców,
 • pracownicy laboratoriów lakierni,
 • pracownicy działu jakości i członkowie zespołów ds. jakości,
 • audytorzy wewnętrzni.

Korzyści dla uczestnika

Zdobyte kwalifikacje/umiejętności:

 • Nabycie podstawowej wiedzy z zakresu analizy systemu pomiarowego metoda atrybutywna zgodna z podręcznikiem MSA ver. 4.
 • Nabycie podstawowej wiedzy z zakresu oceny wizualnej koloru.
 • Nabycie podstawowej wiedzy z zakresu wpływu źródła światła na ocenę wizualną koloru.
 • Nabycie podstawowej wiedzy z zakresu projektowania stanowiska do oceny wizualnej koloru.
 • Nabycie wiedzy praktycznej z zakresu przeprowadzania analizy systemu pomiarowego.
 • Nabycie praktycznej wiedzy z zakresu analizy otrzymanych wyników.
 • Optymalizacja przeprowadzenia oceny wizualnej koloru w firmie.

Informacje dodatkowe

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, które realizowane są poprzez Panel Konsultacyjny,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek