Ilustracja szkolenia: Auditor wewnętrzny jakości - szkolenie online

Auditor wewnętrzny jakości - szkolenie online

Cele szkolenia

Uzyskanie / poszerzenie: 

 • kompetencji (wiedzy i umiejętności) w zakresie samodzielnego wykonywania auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością,
 • kompetencji w obszarze komunikowania się w trakcie auditu,
 • kompetencji w zakresie audytowania (zarządzania programem auditów, prowadzenia działań audytowych, przygotowania raportu, planowania i nadzorowania działań poauditowych) w oparciu o wytyczne normy ISO 19011,
 • wiedzy o strukturze i wymaganiach normy ISO 9001:2015 vs ISO 9001:2008. 
Dostępna wersja stacjonarna - AW-P

 

Termin i miejsce

 • 7 - 8 września 2021
  do rozpoczęcia pozostało 123 dni
  Online

Symbol szkolenia

AW-P-ONL

Program i ćwiczenia

1. Model Deminga i jego przydatność w praktyce biznesowej.
2. High Level Structure – nowa koncepcja tworzenia norm w obszarze systemów zarządzania.
3. Znowelizowane zasady zarządzania jakością.
4. Norma ISO 9001:2015 vs ISO 9001:2008:

 • porównanie, istotne zmiany, między innymi: terminy i definicje, kontekst organizacji,
 • zrozumienie organizacji i jej kontekstu, zrozumienie potrzeb i oczekiwań zainteresowanych stron, system zarządzania jakością i jego procesy, środowisko dla funkcjonowania procesów,
 • przywództwo, podejście oparte na ryzyku, podejście do dokumentacji, wiedza organizacji, wyroby i usługi dostarczane z zewnątrz.

5. Auditowanie systemów zarządzania jakością wg normy ISO 19011, w tym wybrane zagadnienia dotyczące: 

 • terminologii - słownik podstawowych pojęć, 
 • zasad auditowania,
 • zarządzania programem auditów,
 • działań auditowych,
 • zbierania i weryfikowania informacji, klasyfikacji niezgodności, formułowania dowodu z auditu wewnętrznego, formułowania motywów zaklasyfikowania niezgodności,
 • komunikowania się podczas auditu,
 • przeprowadzenie działań poauditowych,
 • kompetencji i oceny auditorów.

6.  Praktyczne wskazówki dla auditora do przeprowadzania skutecznego auditu wewnętrznego.  

Ćwiczenia:   
1. Zasady zarządzania jakością.
2. Audir wewnętrzny - terminy i definicje.
3. Identyfikowanie niezgodności.
4. Działania korekcyjne (natychmiastowe) / korygujące.
5. Cechy i umiejętności auditora.
6. Komunikacja w trakcie auditu.
7. Klasyfikowanie niezgodności.
8.  Audit zgodności vs audit skuteczności.
9. Przygotowania i przeprowadzenia symulacji auditu z wykorzystaniem nabytych wiadomości ze szczególnym uwzględnieniem:

 • identyfikowania niezgodności, 
 • klasyfikacji niezgodności, 
 • formułowania dowodu z auditu,  
 • formułowania motywów zaklasyfikowania niezgodności.

Adresaci

 • kandydaci na auditorów wewnętrznych SZJ,
 • auditorzy wewnętrzni SZJ z niewielką praktyką lub bez praktyki,
 • osoby odpowiedzialne za nadzorowanie SZJ w przedsiębiorstwie,
 • auditorzy praktykujący jako szkolenie przypominające.

Korzyści dla uczestnika

Zdobyte kwalifikacje i umiejętności:   
1. Zapoznanie uczestników ze strukturą i wymaganiami norm ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, PN-N 18001 (OHSAS 18001). 
2. Zapoznanie uczestników ze strukturą i wytycznymi normy ISO 19011.
3. Nabycie / poszerzenie kompetencji w zakresie przygotowywania i przeprowadzania auditów wewnętrznych zintegrowanych systemów zarządzania ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z: 

 • identyfikowaniem niezgodności,
 • klasyfikacją niezgodności, 
 • formułowaniem dowodu z auditu,
 • formułowaniem motywów zaklasyfikowania niezgodności, 
 • komunikacją w trakcie auditu.

4. Nabycie / poszerzenie kompetencji w zakresie przygotowania raportu z auditu oraz planowania i nadzorowania opcjonalnych działań poauditowych. 
  Uczestnicy po szkoleniu będą posiadali kompetencje (wiedzę i umiejętności) do przeprowadzania auditów wewnętrznych w  rzeczywistych warunkach.

Informacje dodatkowe

Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi.

Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji. Materiały są dostępne w wersji elektronicznej.