Ilustracja szkolenia: Auditor wewnętrzny wg IATF 16949:2016 - szkolenie online

Auditor wewnętrzny wg IATF 16949:2016 - szkolenie online

Cele szkolenia

 • Przekazanie podstawowej wiedzy na temat wymagań IATF 16949:2016.
 • Przekazanie praktycznej wiedzy i umiejętności i nauczenie planowania i nadzorowania programu auditów wewnętrznych wg wytycznych IATF 16949:2016.
 • Zaznajomienie się z dobrymi praktykami w zakresie wykonywania auditów wewnętrznych (systemu, wyrobu, procesu).
 • Udoskonalenie stosowanego podejścia dla zwiększenia skuteczności auditów wewnętrznych w zakresie identyfikacji możliwości poprawy jakości i eliminacji strat wynikających z niedoskonałości systemu.
Dostępna wersja stacjonarna - AUD-IATF

Termin i miejsce

 • 24 - 26 maja 2021
  do rozpoczęcia pozostało 35 dni
  Online
 • 9 - 11 czerwca 2021
  do rozpoczęcia pozostało 51 dni
  Online

Symbol szkolenia

AUD-IATF-ONL

Program i ćwiczenia

Szkolenie uwzględnia studia przypadków:
1. Charakterystyka standardów motoryzacyjnych.
2. Podejście procesowe, a wymagania IATF 16949:2016.
3. Charakterystyka wymagań IATF 16949:2016 pod kątem auditów wewnętrznych.
4. Omówienie zakresu merytorycznego standardu IATF 16949:2016.
5. Specyficzne wymagania klientów i odpowiedzialność dostawcy.
6. Ciągłe doskonalenie w branży automotive.
7. Wytyczne ISO 19011:2018 i IATF Auditor Guide.
8. Cele auditu wewnętrznego w procesie ciągłego doskonalenia.
9. Audyt wewnętrzny a wymagania szczególne motoryzacji (FMEA, CP, SPC, MSA, PPAP, APQP).
10. Audit systemu, wyrobu, procesu: zakresy, kryteria, różnice i podobieństwa.
11. Planowanie programu auditów:

 • częstość auditów,
 • kryteria auditów,
 • zakres auditu,
 • metody audytowania,
 • wybór auditorów, kwalifikacje auditorów.

12. Organizacja i przeprowadzanie auditu:

 • przygotowanie się przez auditora,
 • techniki audytowania, ustalanie niezgodności,
 • dokumentowanie auditów, raporty.

13. Działania poauditowe wg zasady PDCA:

 • planowanie,
 • realizacja,
 • weryfikacja,
 • wpływ wyników weryfikacji na program auditów.

14. Analiza wyników auditów pod kątem ciągłego doskonalenia.
15. Zawartość procedury systemu jakości dotyczącej auditów wewnętrznych.

Ćwiczenia:

 • Opracowanie planu auditów systemu, procesu i wyrobu.
 • Audit systemu, procesu, wyrobu: inscenizacja na podstawie przykładowej dokumentacji (zespołowo).
 • Interpretacja wymagań i spostrzeżeń: opracowanie raportu z auditu.
 • Zaplanowanie działań korygujących pod kątem uzyskania permanentnego doskonalenia (usunięcie niezgodności oraz przyczyn niezgodności).
 • Praca w zespołach, prezentacja wyników, moderowana dyskusja przebiegu ćwiczenia, uzyskanych wyników i napotkanych problemów.
 • Test kontrolny.

Przeczytaj artykuł: Standard IATF 16949:2016 - co nowego?

Adresaci

 • Auditorzy wewnętrzni, kandydaci na auditorów wewnętrznych,
 • Osoby odpowiedzialne za jakość, pracownicy działu jakości,
 • Osoby wdrażające systemy jakości, konsultanci, auditorzy certyfikujący.

Korzyści dla uczestnika

Zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności w zakresie planowania i nadzorowania programu auditów wewnętrznych wg wytycznych IATF 16949.Poznanie „dobrej praktyki” w zakresie wykonywania auditów wewnętrznych jakości różnego typu (systemu, wyrobu, procesu) wg wytycznych IATF 16949.Możliwość przećwiczenia i przedyskutowania praktycznych aspektów auditowania w branży motoryzacyjnej ze specjalistą - praktykiem. Możliwość optymalizacji stosowanego podejścia pod kątem zwiększenie skuteczności auditów wewnętrznych w identyfikacji możliwości poprawy jakości i eliminacji strat wynikających z niedoskonałości systemu.

Zastosowanie

Szkolenie łączy wymagania standardu IATF 16949:2016 ze znajomością normy ISO 19011 dot. audytowania.

Opinie uczestników

Bardzo merytoryczny prowadzący, świetny kontakt z uczestnikami.