Ilustracja szkolenia: Auditor wewnętrzny zintegrowanego systemu zarządzania zgodnego z normami ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 - szkolenie online

Auditor wewnętrzny zintegrowanego systemu zarządzania zgodnego z normami ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 - szkolenie online

Cele szkolenia

Uzyskanie / poszerzenie:

• kompetencji (wiedzy i umiejętności) w zakresie samodzielnego wykonywania auditów wewnętrznych zintegrowanego systemu zarządzania

• kompetencji w obszarze komunikowania się w trakcie auditu

• kompetencji w zakresie audytowania (zarządzania programem auditów, prowadzenia działań audytowych, przygotowania raportu, planowania i nadzorowania działań poauditowych) w oparciu o wytyczne normy ISO 19011

• wiedzy o strukturze i wymaganiach normy ISO 9001:2015 vs ISO 9001:2008. 

• wiedzy o strukturze i wymaganiach normy ISO 14001:2015 vs ISO 14001:2004.

• wiedzy o strukturze i wymaganiach norm PN-ISO 45001:2018

Dostępna wersja stacjonarna - AW-ZSZJ

Termin i miejsce

 • 31 sierpnia - 1 września 2020
  do rozpoczęcia pozostało 51 dni
  Online
 • 10 - 11 grudnia 2020
  do rozpoczęcia pozostało 152 dni
  Online

Szacunkowy udział części praktycznej

65%

Symbol szkolenia

AW-ZSZJ-ONL

Program i ćwiczenia

Program szkolenia:

Wprowadzenie:

 • Model Deminga i jego przydatność w praktyce biznesowej
 • High Level Structure – nowa koncepcja tworzenia norm w obszarze systemów zarządzania
 • Znowelizowane zasady zarządzania jakością
 • Model systemu zarządzania jakością, którego podstawą jest proces według normy ISO 9001, w tym:
  • Zastosowanie normy ISO 9001
  • Struktura i wymagania normy ISO 9001:2015 vs ISO 9001:2008  (wybrane zagadnienia)
 • Model systemu zarządzania środowiskowego wg normy ISO 14001, w tym:
  • Zastosowanie normy ISO 14001
  • Struktura i wymagania normy ISO 14001:2015 vs ISO 14001:2004  (wybrane zagadnienia)
 • Model systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg normy PN-ISO 45001:2018w tym:
 • Zastosowanie normy PN-ISO 45001:2018
 • Struktura i wymagania normy PN-ISO 45001:2018, (wybrane zagadnienia)
 • Auditowanie systemów zarządzania wg normy ISO 19011, w tym wybrane zagadnienia dotyczące:
 • Terminologii - Słownik podstawowych pojęć
 • Zasad auditowania
 • Zarządzania programem auditów
 • Działań auditowych
 • Zbierania i weryfikowania informacji, klasyfikacji niezgodności, formułowania dowodu z auditu wewnętrznego, formułowania motywów zaklasyfikowania niezgodności
 • Komunikowania się podczas auditu
 • Przeprowadzenie działań poauditowych
 • Kompetencji i oceny auditorów
 • Praktyczne wskazówki dla auditora do przeprowadzania skutecznego auditu wewnętrznego

Ćwiczenia:

 • Zasady zarządzania jakością
 • Terminy i definicje
 • Identyfikowanie niezgodności
 • Działania korekcyjne (natychmiastowe) / korygujące
 • Cechy i umiejętności auditora
 • Komunikacja w trakcie auditu
 • Klasyfikowanie niezgodności
 • Audit zgodności vs audit skuteczności
 • Przygotowania i przeprowadzenia symulacji auditu z wykorzystaniem nabytych wiadomości ze szczególnym uwzględnieniem:
 • Identyfikowania niezgodności
 • Klasyfikacji niezgodności
 • Formułowania dowodu z auditu
 • Formułowania motywów zaklasyfikowania niezgodności

Dzień 1

8.30-9.30 – Wstęp, powitanie, przedstawienie się, High Level Structure

9.40-10.40 – Porównanienorm ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001 rodziały 4,5,6

10.50-11.50 – Porównanie norm ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001 rodziały 7,8

11.50-12.20 – przerwa

12.20-13.20 – ćwiczenie  z kontekstu, określania ryzyka

13.30-14.30 – Porównanie norm ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001 rodziały 9,10

14.40-15.30 – Pytania, dyskusja na zgłoszone problemy

Dzień 2

8.30-9.30 – Przypomnienie z I dnia, pytania

9.40-10.40 – Norma ISO 19011

10.50-11.50 – Tworzenie planów auditów, przygotowanie się do auditu

11.50-12.20 – przerwa

12.20-13.20 – Ćwiczenia z auditowania

13.30-14.30 – Ćwiczenie z audytowania, raport, działania korygujące – sytuacje trudne

14.40-15.30 – Egzamin + ankieta

Adresaci

 • Kandydaci na auditorów wewnętrznych ZSZ
 • Auditorzy wewnętrzni ZSZ z niewielką praktyką lub bez praktyki
 • Osoby odpowiedzialne za nadzorowanie ZSZ w przedsiębiorstwie
 • Auditorzy praktykujący jako szkolenie przypominające

Korzyści dla uczestnika

Zdobyte kwalifikacje i umiejętności:

 • Zapoznanie uczestników ze strukturą i wymaganiami normy ISO 9001:2015, ISO 14001, PN-ISO 45001:2018.
 • Zapoznanie uczestników ze strukturą i wytycznymi normy ISO 19011
 • Nabycie / poszerzenie kompetencji w zakresie przygotowywania i przeprowadzania auditów wewnętrznych systemów zarządzania jakością ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z:
 • Identyfikowaniem niezgodności
 • klasyfikacją niezgodności,
 • formułowaniem dowodu z auditu,
 • formułowaniem motywów zaklasyfikowania niezgodności,
 • komunikacją w trakcie auditu
 • Nabycie / poszerzenie kompetencji w zakresie przygotowania raportu z auditu oraz planowania i nadzorowania opcjonalnych działań poauditowych.

Zastosowanie

Audit wewnętrzny zintegrowanego systemu zarządzania jest efektywnym i wiarygodnym narzędziem do wspierania realizacji polityki systemu. Dostarcza informacji, na podstawie których organizacja może doskonalić swoje działania, w celu poprawy osiąganych rezultatów.

Informacje dodatkowe

Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi. 
Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji oraz szczegółową agendę szkolenia. 
Materiały dostępne w wersji elektronicznej.