Cele szkolenia

Głównym celem szkolenia jest doskonalenie i rozwój kompetencji związanych z efektywnym planowaniem, przeprowadzeniem i dokumentowaniem auditów wewnętrznych, radzenia sobie w sytuacjach trudnych pojawiających się podczas procesu auditowego. Dobrze przeprowadzony audit wewnętrzny może mieć realny wpływ na rozwój firmy i odwrotnie – audit czysto formalny, bez zrozumienia drzemiącego w nim potencjału może stanowić jałowy, frustrujący pracowników akt spełnienia wymagań jednostki certyfikacyjnej, warunkujący otrzymanie lub utrzymanie certyfikatu.

Termin i miejsce

Szacunkowy udział części praktycznej

70%

Symbol szkolenia

UO-EOA

Program i ćwiczenia

1. Praktyczna interpretacja ośmiu zasad zarządzania jakością.
2. Sylwetka auditora:

 • cechy auditora.

3. Efektywna komunikacja podczas auditów:

 • zasady skutecznej komunikacji,
 • reakcja na zastrzeżenia i krytykę,
 • ocena innych,
 • błędy w komunikowaniu się,
 • kompetencja społeczna i jej znaczenie w zarządzaniu.

4. Style prowadzenia rozmów:

 • style zachowań rozmówców,
 • typologia zachowań w sytuacjach trudnych,
 • przyjmowanie pożądanych zachowań podczas rozmowy (np.: sposoby angażowaniarozmówcy milczącego, “zamkniętego”; sterowanieprzebiegiem rozmowy z rozmówcą agresywnym, który nie zgadza się z argumentami, itp.).

5. Asertywne zachowania w kontakcie z klientem zewnętrznym i wewnętrznym:

 • zasady wywierania wpływu,
 • techniki asertywne,
 • techniki receptywne i ekspresywne wywierania wpływu.

6. Konstruktywne przezwyciężanie sytuacji trudnych:

 • style rozwiązywania konfliktów,
 • style wywierania wpływu,
 • zachowanie asertywne,
 • radzenie sobie z emocjami – inteligencja emocjonalna.

7. Zadania i role audytora na poszczególnych etapach audytu:

 • faza wstępna – planowanie,
 • faza zasadnicza – audyt na miejscu,
 • faza zamykająca – spotkanie poauditowe i raport z auditu.

Ćwiczenia:

Zajęcia prowadzone w ramach poszczególnych sesji będą realizowane metodami interaktywnymi i aktywizującymi, rozumianymi jako metody umożliwiające uczenie się w oparciu o doświadczenie i pozwalające uczestnikom na ćwiczenie swoich umiejętności. W toku prowadzonych zajęć zostaną wykorzystane następujące metody pracy:
a) analizy przypadku i przykładu – polegające na zapoznaniu się z rzeczywistym lub umownym zdarzeniem, w wersji wstępnej, a następnie na pozyskaniu/zebraniu dodatkowych informacji o tym zagadnieniu, poddaniu całości sytuacji analizie wraz z podjęciem określonych decyzji, działań lub rozwiązań,
b) ćwiczenia praktyczne – polegające na wykonywaniu określonego przykładowego zadania, a ich celem będzie doskonalenie umiejętności lub podnoszenie własnej sprawności,
c) dyskusje – zarówno moderowane przez trenera odpowiedzialnego za realizację szkolenia, jak również dyskusje wielokrotne,
d) kwestionariusze/testy – służące ustalaniu własnych postaw lub zachowań odnośnie danego zagadnienia.

Adresaci

 • auditorzy wewnętrzni,
 • kandydaci na audytorów.

Korzyści dla uczestnika

Po ukończeniu modułu uczestnik będzie znał i potrafił:

1. Praktyczne aspekty realizowania auditów wewnętrznych w tym w szczególności:

 • Opracowanie schematu procesu auditowania.
 • Umiejętność opracowania i posługiwania się formularzami niezbędnymi przy realizacji zadań auditowych.
 • Klasyfikacja niezgodności.
 • Planowanie działań korygujących i zapobiegawczych.
 • Wykorzystanie metod komunikacji werbalnej i niewerbalnej w budowaniu właściwej atmosfery auditu.
 • Stosowanie technik aktywnego słuchania.
 • Rozwiązywanie problemów komunikacyjnych występujących w czasie prowadzenie auditów.

2. Kształtować swój komunikat perswazyjny, w taki sposób, by osiągać założone cele.

3. Skutecznie bronić się przed manipulacją.

4. Budować swoją wypowiedź wykorzystując zasady ekspresywnego i receptywnego wywierania wpływu społecznego w zależności od preferencji osobistych i sytuacji.

5. Określić typ konfliktu i określić możliwość podjęcia skutecznej interwencji.

6. Udoskonali umiejętności interpersonalne istotne przy prowadzeniu rozmów auditowych.

7. Rozwinie umiejętności z zakresu prowadzenia rozmów auditowych pod kątem zarządzania przebiegiem rozmowy.

8. Poradzi sobie z trudnymi zachowaniami komunikacyjnymi rozmówców.

9. Zainicjować prawidłowe zachowania w sytuacjach konfliktowych i unikać błędów.

Opinie uczestników

07-08.12.2018 r. "Miła atmosfera, ciekawe ćwiczenia, rzetelnie przygotowane materiały szkoleniowe."
07-08.12.2018 r. "Dużo ciekawych praktycznych ćwiczeń. Miła atmosfera."
22-23.11.2016 r. "Bardzo dobry kontakt z trenerem, cechującym się bardzo wysokimi kwalifikacjami. Polecam."
22-23.11.2016 r. "Miła, sympatyczna atmosfera."
17-18.06.2016 r. "Pozytywna atmosfera, dużo atrakcyjnych ćwiczeń uświadamiających nasze braki."
09.12.2015 r. "Bardzo dobry kontakt trenera z grupą, otwartość, wiedza teoretyczna przekazywana na praktycznych przykładach."
09.12.2015 r. "Ciekawe, praktyczne ćwiczenia."
09.12.2015 r. "Zrozumiałe przekazanie treści."

Informacje dodatkowe

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, które realizowane są poprzez Panel Konsultacyjny,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek