Cele szkolenia

· Przekazanie podstawowej wiedzy na temat wymagań IATF 16949:2016,
· Przekazanie praktycznej wiedzy i umiejętności i nauczenie planowania i nadzorowania programu auditów wewnętrznych wg wytycznych IATF 16949:2016,
· Zaznajomienie się z dobrymi praktykami w zakresie wykonywania auditów wewnętrznych (systemu, wyrobu, procesu),
· Udoskonalenie stosowanego podejścia dla zwiększenia skuteczności auditów wewnętrznych w zakresie identyfikacji możliwości poprawy jakości i eliminacji strat wynikających z niedoskonałości systemu.

Termin i miejsce

Szacunkowy udział części praktycznej

35%

Symbol szkolenia

AUD-IATF

Program i ćwiczenia

Szkolenie uwzględnia studia przypadków:
· Charakterystyka standardów motoryzacyjnych.
· Podejście procesowe, a wymagania IATF 16949:2016.

 • Charakterystyka wymagań IATF 16949:2016 pod kątem auditów wewnętrznych.

· Omówienie zakresu merytorycznego standardu IATF 16949:2016.
· Specyficzne wymagania klientów i odpowiedzialność dostawcy.
· Ciągłe doskonalenie w branży automotive.

 • Wytyczne ISO 19011:2011 i IATF Auditor Guide.
 • Cele auditu wewnętrznego w procesie ciągłego doskonalenia.
 • Audit wewnętrzny a wymagania szczególne motoryzacji (FMEA, PPAP, APQP, SPC).
 • Audit systemu, wyrobu, procesu: zakresy, kryteria, różnice i podobieństwa.
 • Planowanie programu auditów:

o częstość auditów,
o kryteria auditów,
o zakres auditu,
o metody audytowania,
o wybór auditorów, kwalifikacje auditorów.

 • Organizacja i przeprowadzanie auditu:

o przygotowanie się przez auditora,
o techniki audytowania, ustalanie niezgodności,
o dokumentowanie auditów, raporty.

 • Działania poauditowe wg zasady PDCA:

o planowanie,
o realizacja,
o weryfikacja,
o wpływ wyników weryfikacji na program auditów.

 • Analiza wyników auditów pod kątem ciągłego doskonalenia.
 • Zawartość procedury systemu jakości dotyczącej auditów wewnętrznych.

Ćwiczenia:

 • Opracowanie planu auditów systemu, procesu i wyrobu.
 • Audit systemu, procesu, wyrobu: inscenizacja na podstawie przykładowej dokumentacji (zespołowo).
 • Interpretacja wymagań i spostrzeżeń: opracowanie raportu z auditu.
 • Zaplanowanie działań korygujących pod kątem uzyskania permanentnego doskonalenia (usunięcie niezgodności oraz przyczyn niezgodności).
 • Praca w zespołach, prezentacja wyników, moderowana dyskusja przebiegu ćwiczenia, uzyskanych wyników i napotkanych problemów.
 • Test kontrolny.

Adresaci

 • Auditorzy wewnętrzni, kandydaci na auditorów wewnętrznych,
 • Osoby odpowiedzialne za jakość, pracownicy działu jakości,
 • Osoby wdrażające systemy jakości, konsultanci, auditorzy certyfikujący.

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik nauczy się:

 • Poprawnie interpretował punkty standardu IATF 16949:2016,
 • Opracowywać plan auditów systemu, procesu i wyrobu,
 • Prowadzić audit systemu, procesu, wyrobu,
 • Interpretować wymagania oraz opracowywać raport z auditu,
 • Planować działania korygujące.

Uczestnik dowie się:
· Jakie są wymagania IATF 16949:2016,
· Jak interpretować wybrane punkty normy,
· Jakie są „dobre praktyki” w zakresie wykonywania auditów wewnętrznych jakości różnego typu (systemu, wyrobu, procesu) wg wytycznych IATF 16949:2016,
· Na jakie praktyczne aspekty zwracać uwagę podczas auditowania w branży motoryzacyjnej,
· Jakie są możliwości optymalizacji stosowanego dotychczas podejścia podejścia pod kątem zwiększenia skuteczności auditów wewnętrznych.

Korzyści dla przedsiębiorstwa

· Zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności w zakresie planowania i nadzorowania programu auditów wewnętrznych wg wytycznych IATF 16949,
· poznanie „dobrej praktyki” w zakresie wykonywania auditów wewnętrznych jakości różnego typu (systemu, wyrobu, procesu) wg wytycznych IATF 16949,
· możliwość przećwiczenia i przedyskutowania praktycznych aspektów auditowania w branży motoryzacyjnej ze specjalistą-praktykiem,
· możliwość optymalizacji stosowanego podejścia pod kątem zwiększenie skuteczności auditów wewnętrznych w identyfikacji możliwości poprawy jakości i eliminacji strat wynikających z niedoskonałości systemu.

Zastosowanie

​Szkolenie łączy wymafania standardu IATF 16949:2016 ze znajomosciąnormy ISO 19011 dot. audytowania.

Informacje dodatkowe

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, które realizowane są poprzez Panel Konsultacyjny,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek