Cele szkolenia

 • Przedstawienie nie-informatykom i nie-programistom podstawowych idei Big Data na pozomie najbardziej ogólnym – Big Data nie w znaczeniu technologii baz danych i generowania zestawień danych z baz typu NoSQL, natomiast Big Data w znaczeniu wykorzystania nowoczesnych narzędzi analitycznych eksploracji danych w celu analizy danych, wyciągania wniosków i podejmowania decyzji procesowych/biznesowych.
 • Prezentacja wybranych metod i narzędzi eksploracji danych.
 • Przykładowe możliwości wykorzystania szeroko rozumianego podejścia Big Data w analizie i doskonaleniu procesów – Big Data w skali firmowo-biznesowej.
Dostępna wersja ON-LINE - BDA-P-ONL

Termin i miejsce

Szacunkowy udział części praktycznej

35%

Symbol szkolenia

BDA-P

Program i ćwiczenia

1. Wprowadzenie – Wartość informacji. Definicje Big Data (składowe, cechy charakterystyczne wymiary – internetowy, korporacyjny, firmowy). Informatyczny i informacyjnywymiar Big Data – bazy SQL, bazy NoSQL, portale internetowe, platformy przechowywania danych (Map Reduce, Hadoop), sposoby pozyskiwania informacji z danych (statystyka, eksploracja danych). Cyfryzacja życia w erze Big Data (danetyzacja rzeczywistości – korzyści, zagrożenia, aspekty etyczne, „ciemne strony” Big Data). Specjalista Big Data – badacz danych.
2. Relacyjne bazy danych, hurtownie danych – Definicja relacyjnego modelu danych, organizacja logiczna, właściwości modelu relacyjnego, zasady konstrukcji. Systemy zarządzania relacyjnymi bazami danych, strukturami język zapytań SQL – podstawy składni, przykłady wykorzystania. Hurtownie danych – definicja, rodzaje, możliwości wykorzystania.
3. Analiza danych, wybrane metody eksploracji danych – Praca z danymi, rodzaje danych. Metody, narzędzia: wizualizacja – przedstawienie pojedynczych zmiennych (histogram, box – plot), oczyszczanie danych, przekształcanie danych (normalizacja, standaryzacja) narzędzia do przedstawiania zależności pomiędzy wieloma zmiennymi (wykresy rozrzutu), regresja i korelacja, modele regresji (liniowa, logistyczna), analiza wariancji (ANOVA), tablice wielodzielcze, drzewa decyzyjne, problem obserwacji odstających, asocjacje, grupowanie (algorytmy grupowania), analiza skupień, analiza składowych głównych, analiza czynnikowa.
4. Narzędzia analizy danych – Charakterystyka wybranych środowisk rachunkowych wykorzystywanych w eksploracji danych: Excel, Minitab, JMP, SPSS, QDA.

Ćwiczenia:

 • Konstrukcja i wykorzystanie relacyjnej bazy danych (elementy strukturalnego języka zapytań SQL) – Access.
 • Wizualizacja danych, czyszczenie danych – wykrywania wartości izolowanych, transformacja danych (Excel, Minitab).
 • Analiza wariancji (ANOVA) (Minitab).
 • Analiza regresji i korelacji – regresja wielokrotna liniowa, wybór najlepszego podzbioru predyktorów (zmiennych objaśniających) – Excel, Minitab.
 • Analiza regresji – regresja logistyczna (Minitab).
 • Projektowanie okresów gwarancyjnych (Minitab).
 • Prognozowanie, wygładzanie danych (Excel, Minitab).
 • Analiza czynnikowa (Minitab).
 • Analiza skupień (Minitab).
 • Wykorzystanie techniki kart kontrolnych SPC w analizie danych (Excel, Minitab).
 • Analiza danych procesowych z wykorzystaniem możliwości środowiska QDA

Adresaci

 • Specjaliści ds. jakości, inżynierowie jakości.
 • Inżynierowie procesu, technolodzy.
 • Osoby odpowiedzialne za jakość dostawców, pracownicy działów współpracujących z klientem.
 • Członkowie zespołów realizujących projekty doskonalące, analitycy zajmujący się analizą i przetwarzaniem danych.

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik uczy się: 

 • Identyfikować zapotrzebowanie na analizy z zakresu Big Data.
 • Na czym polegają podstawowe metody eksploracji danych.
 • Jakie środowiska rachunkowe pozwalają na eksplorację danych. 

Uczestnik dowiaduje się:

 • Co oznacza Big Data – jakie są wymiary i specyfika, skala i właściwości tego podejścia.
 • Jakie korzyści płyną z Big Data – Big Data może pokazać nowe związki między danymi, niewidziane wcześniej tendencje i przyczynić się do wzrostu wiedzy procesowej która może być wykorzystana w doskonaleniu procesu.
 • Jakie środki, narzędzia i środowisko można wykorzystać w zakresie wydobywania wiedzy z danych tj. eksploracji danych.

Informacje dodatkowe

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, które realizowane są poprzez Panel Konsultacyjny,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek