Cele szkolenia

Celem szkolenia jest właściwe usytuowanie procesów i działań związanych z zapewnieniem jakości w organizacji oraz wypracowanie wytycznych jak sprawnie wdrożyć komputerowe wspomaganie systemu jakości – CAQ w firmie produkcyjnej.

Termin i miejsce

Szacunkowy udział części praktycznej

40%

Czas trwania

2 dni po 7 godzin

Symbol szkolenia

CAQ-P

Program i ćwiczenia

1. Co to jest CAQ i dlaczego warto je wdrażać?

2. Przykładowe obszary zastosowania CAQ

3. Integracja danych jakościowych

4. Wizualizacja informacji jakościowej

5. Charakterystyka procesu kontroli

6. Definicja systemu pomiarowego

7. Rodzaje badań i charakterystyk jakościowych

8. Przyrząd pomiarowy a przyrząd atrybutywny

9. Digitalizacja i automatyzacja czynności kontrolnych

10. Rodzaje zapisów jakościowych

11. Industry 4.0 jako opcja dodatkowa w CAQ

12. Cykl PDCA w CAQ

13. Analiza przypadku wdrożenia CAQ na wydziale produkcyjnym w branży motoryzacyjnej

14. Przykład wdrożenia CAQ w laboratorium badawczo-wzorcującym

15. Systemy CAQ a narzędzia jakości

16. Przepis jak zbudować i wdrożyć CAQ – warsztat

- Ustalenie celu

- Zdefiniowanie odbiorcy

- Role i odpowiedzialności

- Projekt infrastruktury CAQ

- Plan działań

- Testy i monitorowanie

- Najczęściej wstępujące problemy

17. Analiza SWOT dla wdrożenia CAQ

18. Podsumowanie szkolenia

Ćwiczenia:

1. Budowanie przepisu na wdrożenie CAQ

2. Analiza SWOT dla wdrożenia CAQ

3. Konfiguracja wyposażenia kontrolno-pomiarowego

4. Ocena mocnych stron przykładowego wdrożenia systemu CAQ

5. Odnalezienie korzyści pomiędzy cechami atrybutywnymi a pomiarowymi

Adresaci

Kierownictwo firmy.

Menedżerowie i Kierownicy Działów Jakości,

Inżynierowie Jakości, Inżynierowie procesu,

Pracownicy zaangażowani w działania jakościowe,

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik nauczy się:

- Budować przepis na bezbłędne wdrożenie CAQ

- Wykonać analizę SWOT dla potrzeb przygotowania najważniejszych założeń systemu CAQ

Uczestnik dowie się:

- Jakie są najważniejsze zagadnienia przy konfiguracji wyposażenia kontrolno-pomiarowego

- Jakie są korzyści pomiędzy cechami atrybutywnymi a pomiarowymi

Informacje dodatkowe

.