Ilustracja szkolenia: Certyfikowany specjalista ds. jakości zjazd I- szkolenie online

Certyfikowany specjalista ds. jakości zjazd I- szkolenie online

Cele szkolenia

 • Usystematyzowanie wiedzy w zakresie: systemów, metod oraz narzędzi i technik doskonalenia jakości potrzebnych na stanowisku specjalisty ds. Jakości.
 • Poznanie podstaw zarządzania i sterowania jakością w stopniu pozwalającym na wybór metod do stosowania w konkretnych sytuacjach związanych z doskonaleniem jakości lub rozwiązywaniem problemów.
 • Poznanie zagadnień definiowania i szacowania kosztów jakości, podejścia procesowego i metod statystycznych stosowanych w działach jakości. Uczestnik poznaje m.in. metody: TQM, APQP, PPAP, KAIZEN, G8D, SPC, kontroli odbiorczej, testowania hipotez statystycznych oraz DOE.
Dostępna wersja stacjonarna - CSJ I

Dostępny bezpłatny sampling - zapisz się!

Termin i miejsce

 • 9 - 11 września 2020
  do rozpoczęcia pozostało 28 dni
  Online
 • 14 - 16 października 2020
  do rozpoczęcia pozostało 63 dni
  Online

Szacunkowy udział części praktycznej

60%

Symbol szkolenia

CSJ I-ONL

Program i ćwiczenia

Dzień 1

8.30-8.45

Rozpoczęcie, przywitanie uczestników, omówienie zasad sesji online

8.45-10.15      sesja 1

Wprowadzenie do zarządzania jakością

Jakość z punktu widzenia klienta

Ćwiczenie: Własny wpływ na jakość, przykład z codziennej pracy – notatnik

Systemy zapewnienia jakości

TQM System Kompleksowego Zarządzania Jakością

Normy jakościowe

Dokumentacja systemu jakości

10.15-10.30

Przerwa

10.30-12.00    sesja 2

Podejście procesowe

Mapy procesów

Właściciel procesu

Dokumentacja procesu

Powiązania procesu

Zapisy procesu

Monitorowanie procesu

Diagram żółwia – opis procesu

Ćwiczenie: Opracować diagram żółwia dla wybranego procesu Systemu Zarządzania Jakością

12.15-12.45

Przerwa

12.45-14.15     sesja 3

Benchmarking - analiza porównawcza

Typowe fazy procesu Benchmarkingu

Kreatywność

Ćwiczenie: techniki prowokacyjne - notatnik

Teoria ograniczeń - ToC

Ćwiczenie: Typowanie słabych punktów procesu – notatnik

14.15-14.30

Przerwa

14.30-15.30

Lean Management -  koncepcja zarządzania przedsiębiorstwem

Zasady Lean

Istota metody Lean

Typy marnotrawstwa

Mapa strumienia wartości

Ćwiczenie: Opracowanie mapy strumienia wartości  - notatnik

Podsumowanie pierwszego dnia

 

Dzień 2

8.30-8.45

Rozpoczęcie, przypomnienie głównych tematów z poprzedniego dnia

8.45-10.15      sesja 1

Narzędzia lean management – TPM, 5S, SMED

Total Productive Maintenance – TPM

Filary TPM

Wskaźniki TPM – OEE, MTBF, MTTR

Ćwiczenie: Na podstawie danych obliczyć: dostępność, efektywność, jakość oraz OEE - notatnik

System SMED

Rodzaje przezbrojeń

10.15-10.30

Przerwa

10.30-12.00    sesja 2

Metoda 5S – pięć poziomów organizacji stanowiska pracy

1S – Selekcja

2S – Organizacja

3S – Czystość

4S – Standaryzacja

5S - Samodyscyplina
Ćwiczenie: Organizacja twojego stanowiska pracy wg zasady 5S - notatnik

12.15-12.45

Przerwa

12.45-14.15     sesja 3

APQP – planowanie jakości

Harmonogram wdrożenia procesu produkcji i wyrobu

Ćwiczenie: Opracowanie APQP dla procesu produkcji maseczek ochronnych – notatnik

14.15-14.30

Przerwa

14.30-15.30

PPAP - Proces zatwierdzenia części do produkcji

Wymagane dokumenty procesu PPAP

Ćwiczenie: Określić wymagane dokumenty PPAP w wyniku zmian procesu i zmian materiału(dla procesu z APQP) - notatnik

Podsumowanie drugiego dnia

 

Dzień 3

8.30-8.45

Rozpoczęcie, przypomnienie głównych tematów z poprzedniego dnia

8.45-10.15      sesja 1

FMEA - Analiza Potencjalnych Wad i ich Skutków)

FMEA projektu – DFMEA

FMEA procesu – PFMEA

Analiza formularza PFMEA

Ocena zagrożenia, występowalności i wykrywalności
Ćwiczenie – Opracowanie mapy procesu szycia maseczek ochronnych - notatnik

10.15-10.30

Przerwa

10.30-12.00    sesja 2

Ćwiczenie: opracowanie analizy PFMEA procesu szycia maseczek ochronnych

 - formularz Excel

Plany kontroli

Wymagania planu kontroli

Ćwiczenie: Opracowanie planu kontroli produkcji maseczek ochronnych – formularz Excel

12.15-12.45

Przerwa

12.45-14.15     sesja 3

Analiza systemów pomiarowych – MSA

Proces kontroli

Czynniki wpływające na wynik pomiaru

Odchyłki pomiarowe i niepewność pomiarów

Rozdzielczość systemów pomiarowych

Ćwiczenie: Dobór systemów pomiarowych do tolerancji - notatnik

14.15-14.30

Przerwa

14.30-15.30

Niepewność pomiarowa standardowych urządzeń pomiarowych

Ćwiczenie: Określić dozwolony błąd mikromierza dla wymiaru 25mm - notatnik

Przydatność atrybutowych procesów kontroli
Zakończenie szkolenia

Adresaci

·         pracownicy / kandydaci na pracowników działu zapewnienia jakości, inżynierowie jakości,

·         osoby odpowiedzialne za jakość dostawców,

·         osoby zajmujące się analizami jakościowymi,

·         pracownicy laboratoriów pomiarowych,

·         Pełnomocnicy Jakości,

·         inżynierowie produktów / osoby odpowiedzialne za jakość,

·         pracownicy działów jakości, inżynierii, produkcji.

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik po szkoleniu będzie:

·         miał wysoką świadomość jakościową,

·         prawidłowo oceniał ryzyko wykorzystując analizę FMEA i planował działania prewencyjne,

·         monitorował i oceniał stabilność procesu,

·         oceniał i analizował zmienność procesu,

·         oceniał system pomiarowy dla właściwości mierzalnych,

·         stosował podstawowe karty kontrolne do oceny procesu,

·         definiował , oceniał i dążył rozwiązania problemów oraz jego przyczyn źródłowych metodami 8D, RCA.

Informacje dodatkowe

Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi.

Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji. Materiały są dostępne w wersji elektronicznej.