Cele szkolenia

 • Usystematyzowanie wiedzy w zakresie: systemów, metod oraz narzędzi i technik doskonalenia jakości potrzebnych na stanowisku specjalisty ds. Jakości.
 • Poznanie podstaw zarządzania i sterowania jakością w stopniu pozwalającym na wybór metod do stosowania w konkretnych sytuacjach związanych z doskonaleniem jakości lub rozwiązywaniem problemów.
 • Poznanie zagadnień definiowania i szacowania kosztów jakości, podejścia procesowego i metod statystycznych stosowanych w działach jakości.
 • Uczestnik poznaje m.in. metody: TQM, APQP, PPAP, KAIZEN, G8D, SPC, kontroli odbiorczej, testowania hipotez statystycznych oraz DOE.
Dostępna wersja ON-LINE - CSJ II-ONL

Termin i miejsce

Symbol szkolenia

CSJ II

Program i ćwiczenia

SESJA II – 3 DNI Dzień 4 CZĘŚĆ III - DOSKONALENIE PROCESÓW Istota podejścia procesowego

 • Nurty i cechy podejścia procesowego/doskonalenia procesów; klasyfikacja procesów; metody analizy i doskonalenia procesów (Flow Chart, Work Flow, Value Stream Map).
 • Ćwiczenie zespołowe. Case Study procesu – jak poprawić ten proces? Metodyka KAIZEN.
 • Istota Kaizen; metodyka Kaizen (PDCA); 7 podstawowych narzędzi jakości (B7); 7 nowych narzędzi (N7); organizacja zespołów Kaizen.
 • Ćwiczenie zespołowe. Case Study problemu (z wykorzystaniem: metod identyfikacji problemu; analizy przyczyn problemu, generowania i wyboru rozwiązań, projektowania rozwiązań).

CZĘŚĆ III - DOSKONALENIE PROCESÓW Metodyka G8D

 • Metodyka G8D; metody identyfikacji i opisu problemu (zasada SMART; metoda 5W2H); analiza przyczyn problemu (Root Causes Analysis); Is/Is not Analysis; generowanie I wyboru rozwiązań, analizy ryzyk i uwarunkowań wdrożenia.
 • Ćwiczenie zespołowe. Case Study problemu (z wykorzystaniem: metodyki i narzędzi G8D).

Dzień 5 CZĘŚĆ IV - METODY STATYSTYCZNE Podstawy statystyki procesu

 • Podstawowa terminologia; zbiór danych, populacja i próba; rodzaje danych, statystyczny opis zbioru danych.
 • Ćwiczenie zespołowe. Eksperyment Deminga z kulkami.
 • Ćwiczenie indywidualne. Obliczenie statystycznych danych opisowych.

Rozkład danych i jego interpretacja

 • Rozkłady danych, cechy rozkładu normalnego; badanie normalności rozkładu.
 • Ćwiczenie indywidualne. Badanie rozkładu danych.
 • Ćwiczenie indywidualne. Obliczenie prawdopodobieństwa zdarzenia (np. defektu).

Wykresy danych

 • histogram, Dotplot, Boxpolt, ScatterPlot, Matrixplot, wykres kontrolny.
 • Ćwiczenie indywidualne. Wykonanie i interpretacja wykresów danych z eksperymentu Deminga.

Istota Statystycznego Sterowania Procesem (SPC)

 • Istota i przyczyny (ogólne i specjalne) zmienności; zachowanie się procesów w czasie.
 • Zasady budowy kart kontrolnych; rodzaje i wybór kart kontrolnych.
 • Oprogramowanie wspomagające SPC (pokaz zastosowania pakietu Minitab).

Klasyczne karty kontrolne dla właściwości ciągłych (X-R, I-MR)

 • Budowa i Interpretacja wykresów kontrolnych X-R; typowe błędy w interpretacji wykresów kontrolnych.
 • Ćwiczenie indywidualne. Wykonanie i interpretacja karty X-R.

Klasyczne karty kontrolne dla właściwości atrybutowych (p, np. c, u)

 • Budowa i Interpretacja wykresów kontrolnych p i np.
 • Ćwiczenie indywidualne. Wykonanie i interpretacja kart p i np.
 • Istota oceny zdolności procesu.
 • Istota współczynników Cp, Cpk, Pp i Ppk.
 • Ćwiczenie indywidualne. Obliczenie i interpretacja wskaźników zdolności procesu.

Dzień 6 CZĘŚĆ IV - METODY STATYSTYCZNE Statystyczne plany odbiorcze według AQL

 • Zasady AQL, rodzaje planów odbiorczych, zalety i wady statystycznych planów odbiorczych.
 • Ćwiczenie indywidualne. Wykonanie planu odbiorczego dla wybranego Case Study. Wnioskowanie statystyczne.
 • Definiowanie i testowanie hipotez; nterpretacja testów.
 • Rodzaje testów (T, ANOVA, Proporcje, Test Chi2, Korelacja, regresja liniowa prosta i wielokrotna).
 • Ćwiczenie indywidualne. Wykonanie testów dla wybranej sytuacji (Case Study). Wprowadzenie do projektowania eksperymentów DOE (Design of Experiments).
 • Planowanie i realizacja eksperymentu DOE (wybór parametrów i nastawów; eksperymenty pełne i ułamkowe).
 • Analiza wyników eksperymentu (równanie transformacji procesu, interpretacja wykresów interakcji, optymalizacja parametrów).
 • Ćwiczenie indywidualne. Wykonanie obliczeń i inerpretacja dla wybranej sytuacji (Case Study) - prezentacja.

Zakończenie Test potwierdzający nabyte umiejętności (samoocena).

Adresaci

 • pracownicy/kandydaci na pracowników działu zapewnienia jakości, inżynierowie jakości,
 • osoby odpowiedzialne za jakość dostawców,
 • osoby zajmujące się analizami jakościowymi,
 • pracownicy laboratoriów pomiarowych,
 • pełnomocnicy jakości,
 • inżynierowie produktów / osoby odpowiedzialne za jakość,
 • pracownicy działów jakości, inżynierii, produkcji.

Korzyści dla uczestnika

 • poznanie podstaw zarządzania i sterowania jakością w stopniu pozwalającym na wybór metod do stosowania w konkretnych sytuacjach związanych z doskonaleniem jakości lub rozwiązywaniem problemów,
 • weryfikacja zdobytej wiedzy podczas testu sprawdzającego,
 • uzyskanie certyfikatu specjalisty ds. jakości firmowanego przez TQMsoft.

Opinie uczestników

18-20.12.2019 r. "Dobra komunikatywność trenera, dużo przykładów dla lepszego zrozumienia tematu."
27-29.11.2019 r. "Prowadzący jest niezwykle zaangażowany i pomocny - stara się aby wszystkich zadowolić przekazywanymi informacjami."
26-28.06.2019 r. "Bardzo kompetentny trener, posiadający ogromną wiedzę."
01-03.04.2019 r. "Dobra komunikacja z trenerem. Duże wsparcie ze strony prowadzącego."
28-30.11.2018 r. "Ogromna wiedza prowadzącego szkolenie."
26-28.11.2018 r. "Szkolenie nie było nużące, dobrze dopasowane tempo prowadzenia zajęć."
26-28.11.2018 r. "Bardzo kompetentny trener. Miła atmosfera na wykładach."
13-15.06.2018 r. "Komunikatywność prowadzącego. Doskonały stosunek części teoretycznej do praktycznej."
13-15.06.2018 r. "Bardzo dobre przygotowanie merytoryczne trenera. Komunikatywność, metoda przekazania wiedzy - zrozumiały sposób, poczucie humoru, ogromna wiedza."
04-06.04.2018 r. "Fachowość trenera, bardzo duża wiedza. Zakres szkolenia przydatny i dobrze przekazany."

Informacje dodatkowe

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, 
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek