Ilustracja szkolenia: Dobór sprzętu kontrolno-pomiarowego i projektowanie sprawdzianów funkcjonalnych do kontroli geometrii wyrobów

Dobór sprzętu kontrolno-pomiarowego i projektowanie sprawdzianów funkcjonalnych do kontroli geometrii wyrobów

Cele szkolenia

• Poznanie czym jest proces pomiarowy i system pomiarowy.
• Zapoznanie się z kryteriami i zasadami doboru wyposażenia pomiarowego.
• Poznanie wskaźników i kryteriów oceny  jakości systemów pomiarowych.
• Poznanie zasad konstruowania sprawdzianów go-nogo oraz sprawdzianów funkcjonalnych wg norm ASME.
• Poznanie wymagań specyficznych dla branży motoryzacyjnej.

Dostępna wersja ONLINE - DSKP-PS-ONL

Termin i miejsce

 • 15 - 16 listopada 2021  TERMIN GWARANTOWANY
  do rozpoczęcia pozostało 25 dni
  liczba uczestników ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń Kraków, ul. Bociana 22a

Szacunkowy udział części praktycznej

50%

Symbol szkolenia

DSKP-PS

Program i ćwiczenia

1. Źródła informacji dotyczące tematyki szkolenia.
2. Przegląd norm.
3. Cechy idealnego sprzętu pomiarowego.
4. Krótki przegląd podstawowych terminów używanych podczas szkolenia.
5. Dobór jako pierwszy etap nadzoru nad sprzętem kontrolno-pomiarowym.
6. Pomiar a kontrola - różnice w podejściu do doboru i projektowania.
7. System pomiarowy i wpływające na niego czynniki.
8. Kryteria doboru sprzętu kontrolno-pomiarowego (czas, koszty, "jakość", zasoby ludzkie i inne).
9. "Trójkąt bermudzki projektów" a projektowanie, walidacja i implementacja sprzętu kontrolno-pomiarowego.
10. Wymagania normy ISO14253-1 czyli zasady orzekania o zgodności / niezgodności wyrobów.
11. Zasady doboru sprzętu kontrolno-pomiarowego (wg tolerancji oraz wg "szumu" procesu).
12. Przegląd wskaźników opisujących "jakość" systemu pomiarowego.
13. Rozdzielczość przyrządu a dokładność przyrządu.
14. Dokładność przyrządu a dokładność pomiaru.
15. Najszybsze metody sprawdzania "jakości" systemu pomiarowego.
16. CMM a sprawdziany funkcjonalne - porównanie kosztów, zalet i wad.
17. Pomiary przed i po SOP - różnice w podejściu do doboru.
18. Aspekty pracy zespołowej i umiejętności personelu w doborze.
19. Eliminacja wąskich gardeł przez odpowiednie planowanie i dobór.
20. Wymagania rysunkowe a możliwości pomiaru czyli współpraca konstruktor - metrolog.
21. Skąd się biorą różnice w wynikach pomiarowych pomiędzy dostawcą a klientem i jak ich unikać?
22. Zasady dobru sprzętu kontrolno-pomiarowego dla charakterystyk specjalnych.
23. Wpływ "jakości" procesu pomiarowego na wskaźniki Pp/Ppk, Cp/Cpk procesów.
24. Reguły dot. weryfikacji zasady powłoki.
25. Jak modyfikatory tolerancji wpływają na dobór?
26. Pomiary i weryfikacja części niesztywnych.
27. Wirtualna granica maksimum materiału jako wstęp do projektowania sprawdzianów funkcjonalnych.
28. Wałeczki pomiarowe i płytki wzorcowe jako najprostsze sprawdziany funkcjonalne.
29. Sprawdziany kształtu.
30. Symulatory baz.
31. Sprawdziany położenia.
32. Obliczanie wymiarów elementów sprawdzających.
33. Tolerancje wykonania elementów sprawdzających.
34. Jak modyfikatory tolerancji wpływają na projektowanie?
35. Wady zastosowania domniemania zasady maksimum materiału.
36. Materiały, naddatki na zużycie, Poka Yoke, KIS i inne.
37. Sprawdziany i dedykowane przyrządy pomiarowe - wady i pułapki czyli czego unikać.
38. Tolerancje dla części ruchomych w sprawdzianach.
39. Wskazówki dot. użytkowania sprawdzianów i dedykowanych przyrządów pomiarowych.
40. Podsumowanie.

Ćwiczenia i przykłady:

 • Określanie cech idealnego sprzętu pomiarowego.
 • Określanie kryteriów planowania sprzętu kontrolno-pomiarowego do SOP i po SOP.
 • Dobór metod i strategii pomiarowych do wybranych charakterystyk rysunkowych.
 • Problem wybranego dedykowanego urządzenia pomiarowego - studium przypadku.
 • Dobór właściwego przyrządu pomiarowego do wybranej charakterystyki dla części niesztywnej.
 • Projektowanie sprawdzianów funkcjonalnych (kształtu oraz położenia).
 • Tworzenie instrukcji pomiarowej do opisu realizacji wybranego pomiaru.

Adresaci

 • pracownicy laboratoriów i izb pomiarowych,
 • inżynierowie metrolodzy, inżynierowie pomiaru,
 • kontrolerzy i inspektorzy jakości,
 • kontrolerzy dostaw,
 • inżynierowie rozwoju dostawców,
 • inżynierowie procesu,
 • konstruktorzy,
 • inżynierowie jakości,
 • pracownicy narzędziowni,
 • inżynierowie produktu,
 • inżynierowie i kierownicy projektu,
 • wszyscy którzy generują, analizują i przetwarzają dane pomiarowe.

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik dowie się:

 • Co to jest proces pomiarowy i system pomiarowy oraz co na niego wpływa.
 • Jakie są zasady i kryteria doboru wyposażenia pomiarowego.
 • Jakie są metody walidacji systemów pomiarowych.
 • Jakie są wytyczne oraz zasady projektowania oraz użytkowania sprawdzianów.

Uczestnik nauczy się:

 • Uwzględniać różne kryteria w doborze wyposażenia pomiarowego.
 • Obliczać i interpretować wskaźniki Cg/Cgk oraz GRR.
 • Interpretować wyniki walidacji systemów pomiarowych.
 • Interpretować wyniki ze świadectw kalibracji.
 • Projektować proste sprawdziany funkcjonalne oraz go-nogo.

Zdobyte kwalifikacje/umiejętności:

 • Umiejętność doboru wyposażenia pomiarowego wg wymagań branży motoryzacyjnej.
 • Umiejętność projektowania prostych sprawdzianów go-nogo oraz sprawdzianów funkcjonalnych.

Opinie uczestników

02-03.12.2019 r. "Usystematyzowane szkolenie, jedno wynikało z drugiego."
17-18.09.2018 r. "Ciekawy temat szkolenia. Podejście praktyczne do rzeczywistych problemów."
17-18.09.2018 r. "Ogromna wiedza i biegłość prowadzącego."
14-15.05.2018 r. "Zdobycie umiejętności projektowania sprawdzianów."
12-13.12.2017 r. "Konkretne, przydatne w pracy."
04-05.10.2017 r. "Trener o bardzo szerokim spektrum wiedzy - profesjonalista w swej dziedzinie."
23-24.05.2017 r. "Ponowne tłumaczenie przez prowadzącego niezrozumiałych pojęć i zagadnień."
23-24.05.2017 r. "Teraz wiem jak manager projektu się myli i jak mam to udowodnić. Super!"
23-24.05.2017 r. "Fachowość prowadzącego szkolenie."
15-16.02.2017 r. "Dobre wyważenia pomiędzy informacjami teoretycznymi spoza zakresu szkolenia i dotyczącymi zagadnień szkoleniowych."

Informacje dodatkowe

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, 
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek