Cele szkolenia

Szkolenie doskonali umiejętności prawidłowego definiowania celów, podejmowania decyzji, delegowania obowiązków. Poprzez praktyczne przykłady i ćwiczenia uczy wykorzystania narzędzi komunikacji, motywacji i kreatywności do zarządzania pracownikami. Rozwija kluczowe umiejętności osobiste na stanowisku managera produkcji.

Termin i miejsce

  • 6 - 7 listopad 2017
    do rozpoczęcia pozostało 42 dni
  • 14 - 15 grudzień 2017
    do rozpoczęcia pozostało 80 dni

Kraków, ul. Bociana 22a

Szacunkowy udział części praktycznej

60%

Symbol szkolenia

UO-DMP

Program i ćwiczenia

1. Manager jako przywódca zespołu produkcyjnego

- Style przywództwa - koncepcja Herseya i Blancharda.
- Kompetencje jako wskaźnik sposobu zarządzania.
- Budowanie autorytetu lidera.
- Asertywność.
- Cele asertywnych zachowań i ich wpływ na relacje z pracownikami.
- Wywieranie wpływu - reguły Cialdiniego.
- Stres jako element zarządzania.

2. Budowanie zespołu produkcyjnego w organizacji - rozwiązywanie konfliktów w zespole.

- Etapy tworzenia zespołu.
- Role pracowników w grupie - Typologia Belbina.
- Czynniki wpływające na powodzenie pracy zespołu.
- Błędy w zarządzaniu zespołem.
- Konflikt i sposoby rozwiązywania konfliktu w grupie.
- Przeszkody w efektywnym rozwiązywaniu problemów

3. Rola komunikacji w dziale produkcji, bariery komunikacji.

- Komunikacja jako element zarządzania.
- Koło komunikacji – komunikacja werbalna, niewerbalna, mowa ciała, głos.
- Zasady komunikacji mailowej.
- Sprzężenie zwrotne.
- Model komunikacji, zasady skutecznej komunikacji.
- Pozyskiwanie cennych informacji.
- Komunikacja w sytuacjach trudnych.
- Aktywne słuchanie.
- Rozmowa oceniająca jako element feedbacku –modele przekazu informacji zwrotnej.
- Rodzaje zaburzeń w komunikacji.
- Dostrzeganie barier w komunikacji z pracownikami i ich wpływ na pracę.
- Sposoby radzenia sobie z barierami komunikacji.

4. Delegowanie zadań.

- Wyznaczanie priorytetów.
- Zasada Pareto.
- Formułowanie poleceń, indywidualne delegowanie.
- Egzekwowanie realizacji poleceń.
- Formułowanie celów.
- Zasada SMART.
- Sprawdzenie efektów realizacji i wyciąganie konstruktywnych wniosków.

5. Strategiczne planowanie i podejmowanie decyzji.

- Plan jako efekt wspólnej polityki przełożonych i pracowników.
- Reguły planowania.
- Wyznaczanie priorytetów.
- Zasada Pareto.
- Wykorzystanie pozyskanych informacji w procesie planowania.
- Formułowanie celów.

6. Motywacja jako narzędzie zarządzania. Stres.

- Definicja, rodzaje motywacji.
- Automotywacja.
- Teoria motywacji wg F. Herzberga.
- Złe motywowanie- jakie mogą być skutki.
- Stres jako element zarządzania - jak wykorzystać go w pracy.

7. Kreatywność w zarządzaniu produkcją.

- Definicja.
- Kreatywność a rutyna.
- Źródła kreatywności w pracy związanej z produkcją.
- Wykorzystanie kreatywności w planowaniu i procesie twórczym.

8. Zarządzanie zmianą.

- Zmiany jako stały element życia firmy.
- Pracownicy jako podmiot wprowadzania zmian.
- Podejścia do zarządzania zmianami w organizacji.
- Opór wobec zmian.

Adresaci

Manager produkcji, kierownik produkcji

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik po szkoleniu nabędzie umiejętność skutecznego komunikowania z wykorzystaniem informacji zwrotnej. Będzie umiał skutecznie negocjować i odpowiednio delegować zadania. Udoskonali umiejętności w zakresie budowania zespołu i wykorzystywania technik wpływania na jego efektywność. Nauczy się planować i podejmować strategiczne decyzje w elastyczny i kreatywny sposób.

Korzyści dla przedsiębiorstwa

Rozwój kluczowych umiejętności kadry managerskiej, usprawniający procesy produkcyjne w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi.

Metodyka

wykład
ćwiczenia
warsztaty
przykłady
gry i symulacje

Informacje dodatkowe

Cena szkolenia obejmuje: szkolenie, materiały, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, obiady, słodki poczęstunek, możliwość bezpłatnych, krótkich konsultacji do 3 miesięcy po szkoleniu, pomoc w rezerwacji hotelu oraz bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft.