Cele szkolenia

Szkolenie doskonali umiejętności prawidłowego definiowania celów, podejmowania decyzji, delegowania obowiązków. Poprzez praktyczne przykłady i ćwiczenia uczy wykorzystania narzędzi komunikacji, motywacji i kreatywności do zarządzania pracownikami. Rozwija kluczowe umiejętności osobiste na stanowisku managera produkcji.

Termin i miejsce

  • 14 - 15 grudzień 2017
    do rozpoczęcia pozostało 23 dni
  • 22 - 23 marzec 2018
    do rozpoczęcia pozostało 121 dni
  • 28 - 29 czerwiec 2018
    do rozpoczęcia pozostało 219 dni

Kraków, ul. Bociana 22a

Szacunkowy udział części praktycznej

60%

Symbol szkolenia

UO-DMP

Program i ćwiczenia

1. Manager jako przywódca zespołu produkcyjnego - Style przywództwa - koncepcja Herseya i Blancharda. - Kompetencje jako wskaźnik sposobu zarządzania. - Budowanie autorytetu lidera. - Asertywność. - Cele asertywnych zachowań i ich wpływ na relacje z pracownikami. - Wywieranie wpływu - reguły Cialdiniego. - Stres jako element zarządzania. 2. Budowanie zespołu produkcyjnego w organizacji - rozwiązywanie konfliktów w zespole. - Etapy tworzenia zespołu. - Role pracowników w grupie - Typologia Belbina. - Czynniki wpływające na powodzenie pracy zespołu. - Błędy w zarządzaniu zespołem. - Konflikt i sposoby rozwiązywania konfliktu w grupie. - Przeszkody w efektywnym rozwiązywaniu problemów 3. Rola komunikacji w dziale produkcji, bariery komunikacji. - Komunikacja jako element zarządzania. - Koło komunikacji – komunikacja werbalna, niewerbalna, mowa ciała, głos. - Zasady komunikacji mailowej. - Sprzężenie zwrotne. - Model komunikacji, zasady skutecznej komunikacji. - Pozyskiwanie cennych informacji. - Komunikacja w sytuacjach trudnych. - Aktywne słuchanie. - Rozmowa oceniająca jako element feedbacku –modele przekazu informacji zwrotnej. - Rodzaje zaburzeń w komunikacji. - Dostrzeganie barier w komunikacji z pracownikami i ich wpływ na pracę. - Sposoby radzenia sobie z barierami komunikacji. 4. Delegowanie zadań. - Wyznaczanie priorytetów. - Zasada Pareto. - Formułowanie poleceń, indywidualne delegowanie. - Egzekwowanie realizacji poleceń. - Formułowanie celów. - Zasada SMART. - Sprawdzenie efektów realizacji i wyciąganie konstruktywnych wniosków. 5. Strategiczne planowanie i podejmowanie decyzji. - Plan jako efekt wspólnej polityki przełożonych i pracowników. - Reguły planowania. - Wyznaczanie priorytetów. - Zasada Pareto. - Wykorzystanie pozyskanych informacji w procesie planowania. - Formułowanie celów. 6. Motywacja jako narzędzie zarządzania. Stres. - Definicja, rodzaje motywacji. - Automotywacja. - Teoria motywacji wg F. Herzberga. - Złe motywowanie- jakie mogą być skutki. - Stres jako element zarządzania - jak wykorzystać go w pracy. 7. Kreatywność w zarządzaniu produkcją. - Definicja. - Kreatywność a rutyna. - Źródła kreatywności w pracy związanej z produkcją. - Wykorzystanie kreatywności w planowaniu i procesie twórczym. 8. Zarządzanie zmianą. - Zmiany jako stały element życia firmy. - Pracownicy jako podmiot wprowadzania zmian. - Podejścia do zarządzania zmianami w organizacji. - Opór wobec zmian.

Adresaci

Manager produkcji, kierownik produkcji

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik po szkoleniu nabędzie umiejętność skutecznego komunikowania z wykorzystaniem informacji zwrotnej. Będzie umiał skutecznie negocjować i odpowiednio delegować zadania. Udoskonali umiejętności w zakresie budowania zespołu i wykorzystywania technik wpływania na jego efektywność. Nauczy się planować i podejmować strategiczne decyzje w elastyczny i kreatywny sposób.

Korzyści dla przedsiębiorstwa

Rozwój kluczowych umiejętności kadry managerskiej, usprawniający procesy produkcyjne w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi.

Metodyka

wykład ćwiczenia warsztaty przykłady gry i symulacje

Informacje dodatkowe

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu,
- materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis
- bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft
- certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
- możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, które realizowane są poprzez Panel Konsultacyjny,
- obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek,
- na życzenie - pomoc w rezerwacji hotelu