Ilustracja szkolenia: Efektywność, skuteczność i konkurencja rynkowa – najlepsze praktyki zarządzania, krok po kroku

Efektywność, skuteczność i konkurencja rynkowa – najlepsze praktyki zarządzania, krok po kroku

Cele szkolenia

Omówienie wykorzystania najlepszych praktyk prowadzenia działalności w następujących po sobie krokach. Szkolenie pokazuje jak:

 1. Zdefiniować jednoznaczne elementy współpracy pomiędzy obszarami.
 2. Określić wskaźniki efektywności dla każdego obszaru w firmie, cel oraz sposoby pomiaru – współzależność wskaźników efektywności.
 3. Zidentyfikować największe problemy – straty, marnotrawstwo oraz rozbieżności w produkcji.
 4. Ocenić, jakie są ryzyka i szanse dla firmy oraz wybrać najlepszą strategię rozwoju firmy.
 5. Wyeliminować problemy realizując projekty poprawiające jakość, produktywność, wydajność techniczną maszyn i pozyskiwanie oszczędności
 6. Wybrać i zaangażować właściwe osoby do realizacji projektów eliminujących problemy.
 7. Poprawić wiedzę, umiejętności i kompetencje ludzi w firmie.
 8. Wykonać standardy pracy, które zapewnią najwyższą jakość, produktywność i bezpieczeństwo.
 9. Zaplanować działania prewencyjne i utrzymać osiągnięte wyniki.
Dostępna wersja ON-LINE - ZA-BP-ONL

Termin i miejsce

Szacunkowy udział części praktycznej

75%

Symbol szkolenia

ZA-BP

Program i ćwiczenia

Krok 1 – zapewnienie systemu spełniającego wymagania klienta:

·         Zdefiniować jednoznaczne elementy współpracy pomiędzy obszarami wg podejścia procesowego „dostawca - dane wejściowe – przetwarzanie - dane wyjściowe - odbiorca”

·         Określenie dla każdego obszaru w firmie jednoznacznych wskaźników efektywności – wspólny cel i metody pomiaru

 

Krok 2 – eliminowanie kosztów, strat i marnotrawstwa:

·         Wykaz kosztów produkcji i umiejscowienie w obszarach

·         Ustalenie największych rodzajów strat i marnotrawstwa oraz umiejscowienie ich w obszarach, w których występują

·         Wykonanie analizy przyczynowo - skutkowej  pomiędzy stratami – wykaz strat, które były źródłem innych strat

·         Obliczenie kosztów największych strat źródłowych

·         Wybór osób, metod i projektów dla wyeliminowania problemów  w firmie - 7 zasad realizacji projektów

·         Monitorowanie uzyskanych zysków w stosunku do poniesionych kosztów

 

Krok 3 – rozwój ludzi i poprawę ich kompetencji:

·         Określenie rodzaju wiedzy, ukierunkowanej na eliminowanie największych problemów w firmie

·         Ustalenie planu pozyskania wiedzy przez pracowników oraz ustalenie metod skutecznego przeprowadzenia szkolenia (ocena wiedzy przed szkoleniem i po szkoleniu)

·         Określenie poziomu osiągnięcia zysków po szkoleniu w stosunku do poniesionych kosztów

 

Krok 4 – ukierunkowanie na produkowanie jakości:

·         Zapewnienie jakości w procesach

·         Identyfikacja największych problemów jakościowych oraz ustalenie ich znaczenia dla klienta i poniesionych strat

·         Zarządzanie jakością z ukierunkowaniem na: „Człowieka, Metodę, Materiał, Maszynę”

·         Ustalenie „punktu przyczyny problemów jakościowych” w procesach

·         Eliminacja problemów jakościowych i kosztów poniesionych strat – 7 zasad realizacji projektów

·         Zapobieganie występowania przyczyn problemów jakościowych – standaryzacja z oceną prawdopodobieństwa nie wystąpienia  pomyłki

 

Krok 5 – ukierunkowanie na poprawę efektywności technicznej maszyn:

·         Wykaz awarii, które spowodowały przestoje i straty

·         Autonomiczne utrzymanie sprawności technicznej maszyn

·         Eliminowanie awarii maszyn – 7 zasad realizacji projektów

·         Eliminowanie przyśpieszonego zużycia komponentów maszyn

·         Standardy i monitoring utrzymania sprawności technicznej maszyn

 

Krok 6 – ukierunkowanie na warunki pracy, poprawiających jakość, bezpieczeństwo i produktywność:

·         Wykaz uciążliwych czynności wykonywanych przez pracownika

·         Wykaz nieregularnych czynności wykonywanych przez pracownika

·         Wykaz czynności wykonywanych przez pracownika, które nie dają wartości dla klienta

·         Eliminowanie problemów – 7 zasad realizacji projektów

·         „Pierwsze weszło – pierwsze wyszło”, współpraca z obszarem logistyki

·         Standardy i monitoring utrzymania uzyskanego poziomu produktywności

 

Krok 7 – ukierunkowanie na poprawę czasu dostaw i jakości  dostarczanych detali do produkcji:

·         Klasyfikacja materiałów bezpośrednio produkcyjnych

·         Klasyfikacja opakowań

·         Wykaz czynności logistycznych, które nie dają wartości dla klienta

·         Eliminowanie problemów logistycznych – 7 zasad realizacji projektów

·         Standardy i monitoring  przepływu materiałów z obszaru logistyki do produkcji

 

Krok 8 – zapewnienie trwałego utrzymania osiągniętych wyników:

·         Tablica wizualizacji wskaźników efektywności  w firmie – wspólne zarządzanie efektywnością

·         Przegląd zarządzania  przez odpowiedzialnych za obszary w firmie – podejście systematyczne

·         Reagowanie na odchylenia od ustalonego celu –  skuteczne i trwałe utrzymanie osiągniętych rezultatów

·         Ocena ryzyka i szans oraz wybór najlepszej strategii konkurencji rynkowej

Adresaci

·       Specjaliści Inżynierii Jakości

·       Kierownicy obszarów produkcyjnych

·       Kierownicy procesów wspomagających

·       Liderzy zarządzania projektami

·       Inżynierowie procesów produkcyjnych

Informacje dodatkowe

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, które realizowane są poprzez Panel Konsultacyjny,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek