Cele szkolenia

• Zapoznanie z możliwościami prowadzenia zaawansowanych analiz za pomocą posiadanego w większości przedsiębiorstw oprogramowania (MS Excel) bez konieczności kupowania specjalistycznych programów statystycznych. 
• Nauczenie biegłego wykorzystywania MS Excel w zakresie podstawowym pod kątem obliczeń i interpretacji parametrów, graficznej prezentacji danych, stosowania narzędzi bazodanowych, wymiany danych czy makrodefinicji.

Termin i miejsce

 • 5 - 6 Wrzesień 2019  TERMIN GWARANTOWANY
  do rozpoczęcia pozostało 17 dni
  liczba uczestników ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń Kraków, ul. Bociana 22a
 • 28 - 29 Październik 2019  TERMIN GWARANTOWANY
  do rozpoczęcia pozostało 70 dni
  liczba uczestników ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń Kraków, ul. Bociana 22a
 • 9 - 10 Grudzień 2019
  do rozpoczęcia pozostało 112 dni
  Kraków, ul. Bociana 22a

Szacunkowy udział części praktycznej

80%

Symbol szkolenia

EXL-I

Program i ćwiczenia

1. Wstępna charakterystyka programu Excel:

 • skoroszyty, arkusze, formaty, dodatki (krótkie omówienie wszystkich dostępnych standardowo dodatków), transfer danych, organizacja pracy,
 • analiza danych i obliczenia w Excelu,
 • adresowanie komórek (względne, bezwzględne, mieszane),
 • tworzenie i wykorzystanie formuł oraz funkcji wbudowanych (matematyczne, logiczne, wyszukiwania, daty i czasu).

2. Statystyczna analiza danych:

 • wbudowane funkcje statystyczne,
 • parametry opisowe, rozkłady, regresja i korelacja itd., statystyczna analiza danych z wykorzystaniem dodatku Analysis Toolpak,
 • parametry opisowe, histogram, generowanie liczb losowych, testowanie hipotez statystycznych, jednoczynnikowa i dwuczynnikowa analiza wariancji (ANOVA), regresja i korelacja.

3. Graficzna prezentacja danych:

 • standardowe i niestandardowe typy wykresów,
 • zapisywanie, otwieranie i zabezpieczanie wykresów, dane do wykresów, tworzenie wykresów, zmiana wyglądu wykresów, uzupełnianie, aktualizowanie danych i modyfikowanie danych do wykresów.

4. Przetwarzanie danych:

 • listy, filtry zaawansowane, formatowanie warunkowe, sortowanie, sumy pośrednie, funkcje bazodanowe (zarządzanie listami),
 • optymalizacja z wykorzystaniem dodatku Solver,
 • tworzenie i wykorzystywanie tabeli przestawnych (tworzenie, zmiana układu, wykres przestawny, formatowanie, zmienianie nazw, sumy całkowite i częściowe).

5. Wymiana danych, ochrona:

 • import/export z innymi aplikacjami,
 • współużytkowanie,
 • ochrona danych (zabezpieczenia, rodzaje zabezpieczeń).

6. Makrodefinicje, Visual Basic dla Aplikacji (VBA):

 • procedury makr, rejestrowanie i korzystanie (uruchamianie makr),
 • środowisko języka Visual Basic dla Aplikacji (VBA) – obiekty, właściwości, metody,
 • definiowanie i wykorzystywanie funkcji własnych użytkownika z wykorzystaniem VBA,
 • dokumentowanie makr i funkcji użytkownika,
 • przykładowa aplikacja w Excelu.

Ćwiczenia:

Ćwiczenia indywidualne na stanowiskach komputerowych z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego MS Excel:

 • Możliwości wykorzystania Excela w zakresie podstawowym.
 • Adresowanie komórek, tworzenie formuł prostych i zagnieżdżonych.
 • Statystyczna analiza danych – obliczanie i interpretacja parametrów opisowych, konstrukcja histogramu, generowanie liczb pseudolosowych, testowanie hipotez statystycznych, analiza wariancji (ANOVA).
 • Graficzna prezentacja danych – tworzenie wykresów.
 • Konstrukcja tabel przestawnych.
 • Narzędzia bazodanowe w Excelu – listy, filtry, funkcje bazodanowe.
 • Czas i data w Excelu – praktyczne wykorzystanie funkcji czasu i daty.
 • Rejestrowanie, modyfikowanie i uruchamianie makrodefinicji w Excelu.
 • Tworzenie i wykorzystanie funkcji własnych z wykorzystaniem Visual Basic dla Aplikacji (VBA).
 • Wymiana danych pomiędzy Excelem i innymi aplikacjami.

Adresaci

 • inżynierowie, osoby zajmujące się analityczną analizą danych,
 • pracownicy działów analiz, jakości i logistyki,
 • liderzy i członkowie zespołów doskonalących.

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik dowie się:

 • Jakie są możliwości prowadzenia zaawansowanych analiz za pomocą posiadanego w większości przedsiębiorstw oprogramowania (MS Excel) bez konieczności kupowania specjalistycznych programów statystycznych.
 • Jakie są własne potrzeby i możliwości w zakresie wykorzystania metod analizy danych i programu Excel.
 • Jakie są doświadczenia innych Uczestników dot. analizy danych i Excela pomiędzy Uczestnikami reprezentującymi różne firmy.
 • Jakie są możliwości tworzenia i wykorzystywania funkcji własnych.

Uczestnik nauczy się:

 • Wykorzystywać biegle MS Excel w zakresie podstawowym.
 • Adresować komórki, tworzyć formuły proste i zagnieżdżone.
 • Obliczać i interpretować parametry opisowe.
 • Graficznie interpretować dane przy pomocy wykresów.
 • Konstruować tabele przestawne.
 • Stosować podstawowe narzędzia bazodanowe w Excelu.
 • Wykorzystywać w sposób praktyczny funkcję czasu i daty.
 • Stosować makrodefinicje na poziomie podstawowym.
 • Wymieniać dane pomiędzy Excelem i innymi aplikacjami.

Metodyka

Prezentacja zagadnienia, przykład, ćwiczenia z wykorzystaniem oprogramowania.

Informacje dodatkowe

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, które realizowane są poprzez Panel Konsultacyjny,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek