Ilustracja szkolenia: Instruowanie pracowników - Training Within Industry - szkolenie online

Instruowanie pracowników - Training Within Industry - szkolenie online

Cele szkolenia

 1. Zwiększenie kompetencji i pogłębienie wiedzy Uczestnika w zakresie przedmiotu szkolenia. 
 2. Ukończenie szkolenia i otrzymanie certyfikatu potwierdzającego udział.  
Dostępna wersja stacjonarna - TWI-P

Termin i miejsce

 • 14 października 2020
  do rozpoczęcia pozostało 63 dni
  Online
 • 18 listopada 2020
  do rozpoczęcia pozostało 98 dni
  Online

Szacunkowy udział części praktycznej

50%

Symbol szkolenia

TWI-P-ONL

Program i ćwiczenia

I. Wprowadzenie do TWI:  
1.       Czym jest metoda TWI


2.       Jaka jest geneza metody TWI


3.       Różnice pomiędzy stosowanymi w firmach tradycyjnymi sposobami instruowania pracowników (tylko mówienie, tylko pokazywanie) a instruowaniem wg TWI 


4.       Typowe problemy napotkasz podczas organizowania instruktarzu wg TWI – trudne sytuacje


5.       Umiejętności instruktora 


6.       Trzy filary metody TWI:


- instruowanie pracowników IP (przygotowanie do szkolenia, własnoręczne wykonanie pracy, przekazanie informacji o kluczowych krokach – wskazówkach, wykonanie czynności przez operatora, informacja zwrotna o kluczowych krokach ze strony operatora, monitorowanie postępów pracy szkolonego)


- doskonalenie metod pracy MP ( elementy pracy, analiza czynności, doskonalenie zasad i czynności w metodzie pracy)


- budowa relacji z pracownikami RP ( relacja w rozwiązywaniu problemów – zdobywanie faktów, analiza proponowanych rozwiązań, ocena skutków rozwiązań, ocena skuteczności rozwiązań


 II. Przygotowanie do Instruowania - cztery kroki:


1.         Krok 1. Plan Szkoleń


a.       macierz szkoleń – przykład trenera


b.       macierz wiedzy - jakie umiejętności ma   opanować uczeń w określonym czasie? – praca własna uczestników szkolenia na arkuszu/ach interaktywnych ćwiczenie ok 30 minut.


2.       Krok 2. Podział Pracy – przygotowanie Arkusza Podziału Pracy – APP – tylko omówienie na przykładzie trenera


a.       Główne Kroki


b.       Wskazówki


c.        Przyczyny


3.       Krok 3. Przygotowanie do instruktażu


a.     Identyfikacja potrzebnego  wyposażenia, materiałów i elementów koniecznych do przeprowadzenia instruktażu.


4.       Krok 4. Przygotowanie stanowiska pracy


 III.  Wykonanie arkusza APP:
 1.       Podział pracy z przykładu wideo. (własny lub trenera)


a.       Określenie i nazwanie Głównych Kroków


b.       Identyfikacja wskazówek


c.        Określenie przyczyn dla wskazówek.


Praca własna uczestników szkolenia na arkuszu/ach interaktywnych
2.      Prezentacja pracy uczestników szkolenia.


IV.  Instruowanie pracownika.  Poprawa oraz zatwierdzenie arkusza APP.


1.        Cztery kroki instruowania:


a.       Krok 1. Przygotowanie ucznia


b.       Krok 2. Prezentowanie pracy.


c.        Krok 3. Sprawdzenie ucznia


d.       Krok 4. Nadzór nad pracownikiem


 


2.     Omówienie wcześniej przygotowanych APP, poprawki, zatwierdzenie.


3.     Harmonogram szkoleń.


4.     Podsumowanie, pytania.


 


Ćwiczenia


Budowanie planu instruktarzu opartego o filary metody TWI. – harmonogram szkoleń


Macierz wiedzy - jakie umiejętności ma  panować uczeń w określonym czasie? – praca własna uczestników szkolenia na arkuszu/ach interaktywnych


APP (arkusz podziału pracy) – ćwiczenia w grupach lub indywidualnie


Opcjonalnie druga sesja online TWI.


Realizacja instruktarzu w oparciu o cztery kroki (symulacja stanowiska pracy, trener, uczeń): przygotowanie ucznia,  zaprezentowanie pracy, sprawdzenie ucznia, nadzorowanie ucznia. Uczestnicy przeprowadzają szkolenie zgodnie z krokami TWI u siebie w firmie,  z tego instruktarzu nagrany powinien zostać film i analiza tego filmu w dodatkowej sesji online w zakresie omówionym z klientem.


 


Adresaci

·     Kierownicy


·     Mistrzowie


·     Liderzy grup produkcyjnych


·     Brygadziści


 

Korzyści dla przedsiębiorstwa

·     Skuteczne instruowanie pracowników poprawiające wydajność, jakość i bezpieczeństwo w procesach produkcyjnych poprzez standaryzację szkolenia.


·     Natychmiastowa ocena i informacja zwrotna dotycząca skuteczności metod pracy


·     Optymalizacja czasu szkolenia 


·     Doskonalenie metod pracy


·     Rozwiazywanie problemów w  metodach pracy  z wykorzystaniem informacji zwrotnej ze strony pracowników


·     Stabilizowanie procesu produkcyjnego


·     Poprawa jakości procesów produkcyjnych


·     Wzrost wydajności w procesach produkcyjnych

Metodyka

Prezentacja multimedialna platforma zoom – mini wykład


Symulacji instruktarzu na stanowisku pracy


Ćwiczenia indywidualne i grupowe budowa APP dla wybranych przykładów.


 W przypadku przykładów klienta przed szkoleniem konieczne nagranie pracy na stanowisku. Film zawierający czynności operacyjne/produkcyjne jeden cykl produkcyjny na stanowisku pracy nie dłuższy niż 2 minuty.

Opinie uczestników

Ciekawe przykłady i dokładne odpowiedzi na pytania.
Podoba mi się szkolenie online na zoom i zastosowane ćwiczenia.

Informacje dodatkowe

Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi. 
Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji. Materiały są dostępne w wersji elektronicznej.