Ilustracja szkolenia: Kaizen - ciągłe doskonalenie-szkolenie online

Kaizen - ciągłe doskonalenie-szkolenie online

Cele szkolenia

Organizacja i działanie systemu KAIZEN” dla członków zespołów KAIZEN ze szczególnym uwzględnieniem ich liderów.

Przygotowanie uczestników do podjęcia skutecznej i efektywnej współpracy dotyczącej ciągłego doskonalenia w ramach systemu KAIZEN.

Przygotowanie do Kaizen, stosowanie Kaizen, zespołowość, metody rozwiązywania problemów.

Opracowanie standardów operacyjnych mających na celu zwiększenie produktywności i lepszą jakość pracy pracowników brygad produkcyjnych.

Dostępna wersja stacjonarna - KAIZ-P

Termin i miejsce

  • 22 - 23 września 2020
    do rozpoczęcia pozostało 38 dni
    Online

Symbol szkolenia

KAIZ-P-ONL

Program i ćwiczenia

I dzień:

Lp.

Temat

Czas

Logowanie się uczestników

8:00 – 8:30

1.

Wprowadzenie (podejście lean, filozofia kaizen, kazien jako proces rozwiązywania problemów)

8:30 – 9:30

Przerwa

9:30 – 9:40

2.

Organizacja kaizen w przedsiębiorstwie (kaizen zorientowany na zarządzanie, zespół, jednostkę)

9:40 – 10:40

Przerwa

10:40 – 10:50

3.

Stosowanie kaizen – czystość i porządek w miejscu pracy: metoda 5S i ćwiczenie z zastosowania metody 5S

10:50  – 11:50

Przerwa

11:50 – 12:00

4.

Stosowanie kaizen – eliminacja strat: mapowanie strumienia wartości i ćwiczenie z opracowania mapy strumienia wartości

12:00 – 13:00

Przerwa

13:00 – 13:30

5.

Stosowanie kaizen – eliminacja strat: TPM, OEE, poka yoke

13:30 – 14:30

Przerwa

14:30 – 14:40

6.

Stosowanie kaizen –JiT, kanban, SMED, Standaryzacja

14:40 – 15:30

II dzień:

Lp.

Temat

Czas

Logowanie się uczestników

8:00 – 8:30

1.

Wprowadzenie do podstawowego narzędzia ciągłego doskonalenia: PDCA problem-solving

8:30 – 8:45

2.

Cykl PDCA: identyfikacja problemów i dobór składu zespołu oraz ćwiczenie z zastosowania analizy 5W&2H

8:45 – 9:40

Przerwa

9:40 – 9:50

3.

Cykl PDCA: analiza procesów związanych z problemem i ustalenie celu oraz ćwiczenia z zastosowania flow chartu oraz formuły SMART

9:50 – 10:50

Przerwa

10:50 – 11:00

4.

Cykl PDCA: redukcja listy potencjalnych problemów oraz ćwiczenia z zastosowania wykresu Ishikawy i Pareto do grupowania i hierarchizowania potencjalnych przyczyn problemu

11:00 – 12:00

Przerwa

12:00 – 12:30

5.

Cykl PDCA: poszukiwanie przyczyn źródłowych problemu oraz ćwiczenie z zastosowania analizy 5whys

12:30 – 13:20

Przerwa

13:20 – 13:30

6.

Cykl PDCA: opracowanie i przygotowanie do wdrożenia rozwiązań oraz ćwiczenie z burzy mózgów i action planu

13:40 -14:00

7.

Cykl PDCA: realizacja faz Do, Check, Act

14:00 – 14:20

Przerwa

14:20 – 14:30

8.

Pozostałe metody pomocnicze kaizen (kaizen blitz, QRQC, CEDAC)

14:30 – 15:10

9.

Pytania i dyskusja

15:10– 15:25

Zamknięcie szkolenia

15:25 – 15:30

Adresaci

Pracownicy, których rolą w przedsiębiorstwie będzie/jest współudział w procesie ciągłego doskonalenia – niezależnie od charakteru ich macierzystych jednostek organizacyjnych oraz miejsca w strukturze organizacyjnej

Korzyści dla uczestnika

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy powinni nabyć umiejętności:

·         Współpracy z innymi pracownikami w ramach systemu KAIZEN.

·         Organizowania pracy w zespole.

·         Identyfikowania i opisywania pojawiających się przed nimi problemów.

·         Analizy przyczyn rozwiązywanych problemów.

·         Opracowywania i wdrażania rozwiązań.

·         Kontroli uzyskiwanych wyników i standaryzacji rozwiązań w ramach systemu KAIZEN.

·         Wdrażania KAIZEN.

Korzyści dla przedsiębiorstwa

Poznanie zasad funkcjonowania i metod stosowanych w ramach systemu KAIZEN, umożliwiających uczestnikom skuteczne i efektywne doskonalenie procesu, produktu, własnego stanowiska.Nabycie umiejętności współpracy w zespole umożliwiających sprawne rozwiązywanie problemów z zakresu ciągłego doskonalenia.

Informacje dodatkowe

Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi.

Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji oraz szczegółową agendę szkolenia.

Materiały dostępne w wersji elektronicznej.