Cele szkolenia

·        Uwrażliwienie międzykulturowe

·        Nabycie wiedzy o różnicach kultur PL, UA i innych krajów

·        Wspólne wypracowanie metod zarządzania zespołem różnorodnym kulturowo

·        Czynniki różnicujące, o których należy wiedzieć, aby zadbać o dobrą współpracę

·        Poznanie kultury pracy w Ukrainie i jej wpływ na pracę w różnorodnym zespole

·        Poznanie czynników budujących zaangażowanie pracowników spoza Polski

·        Skuteczne komunikowanie się i zarządzanie pracownikami wywodzącymi się z innych kultur

Celem szkolenia jest poprawa skuteczności w zarządzaniu pracownikami z Ukrainy poprzez poznanie kultury ukraińskiej i uwrażliwienie międzykulturowe.

Dostępna wersja ON-LINE - UO-KMB-ONL

Termin i miejsce

Szacunkowy udział części praktycznej

0%

Symbol szkolenia

UO-KMB

Program i ćwiczenia

·        Wybrane informacje dotyczące Ukrainy oraz ich wpływ na zarządzanie zespołem

·         Kultura – pojęcie, elementy, różnice kulturowe

o   Kultura – ukryte schematy

o   Zmiany życiowe związane z kulturowym przemieszczeniem się

o   Elementy kształtujące indywidualny profil jednostki

·         Szok kulturowy i zasady funkcjonowania w międzykulturowym środowisku zawodowym

o   Fazy szoku kulturowego – charakterystyka

o   Kluczowe momenty wdrażania pracownika zza wschodniej granicy do polskiego zespołu

o   Strategie akulturacji

·         Komunikacja międzykulturowa

o   Co utrudnia, a co wspiera komunikację?

o   Rola stereotypów w kontaktach międzykulturowych

o   Stereotypy – źródła i funkcje

o   Stereotyp, uprzedzenie, dyskryminacja – różnice

·         Problematyka, dobre praktyki i wypracowanie rozwiązań

·         Podsumowanie i praca na przykładach uczestników

o   Integracja wiedzy i teorii na tematy międzykulturowe

o   Wspólne wypracowanie skutecznych metod zarządzania zespołem różnorodnym kulturowo – praca w grupach

·         Konflikty

o   Koło konfliktów Moore’a

o   Style reakcji na konflikt – autodiagnoza – model stylów reagowania na konflikt

o   Praca z konfliktem – analiza wybranych przypadków oraz typowych konfliktów występujących w organizacji

o   Praca z konfliktem – mapa oraz struktura

o   Problemy i propozycje rozwiązań

o   Inne techniki wspomagające skuteczne rozwiązywanie konfliktów

 

Ćwiczenia:

·      Karta pracy – etapy szoku kulturowego – praca indywidualna; odwołanie się do doświadczenia uczestnika celem uwrażliwienia na stan, w jakim przebywa osoba na poszczególnych etapach szoku kulturowego

·      Case study – wywiady międzykulturowe – praca w grupach z prezentacją na forum, wypracowanie umiejętności określania strategii akulturacji, na bazie tego delegowanie zadań i przydzielanie pracownika do zespołu

·      Zebranie obaw, pytań, trudności i wypracowanie rozwiązań; praca grupowa

·      Fazy zespołu w połączeniu z adaptacją – praca i omówienie w grupach

·      Stereotypy – uwrażliwienie międzykulturowe; praca na forum

·      Ćwiczenia uwrażliwiające na różnice międzykulturowe, filtry kulturowe itp.

·      Test – autodiagnoza – style reakcji na konflikt

Adresaci

·      Kierownictwo produkcji średniego szczebla (kierownicy zmian, kierownicy zakładu, kierownicy produkcji).

·      Kadry zarządzająca, HR

Zalecenia dla Uczestników:

·      Zastanowić się nad sytuacjami (jeżeli takie występują), z jakimi stykają się w pracy z osobami z innej kultury (pozytywnymi, negatywnymi i problematycznymi).

·      Przypomnieć sobie sytuacje kontaktów międzykulturowych ze swojego życia (zawodowo i prywatnie).

 

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik po warsztacie:

·         poddaje refleksji własną kompetencję międzykulturową i wzajemną komunikację oraz sposób kierowania różnorodnym zespołem

·         zdobył nowe umiejętności komunikacyjne

·         poznał metody analizy istoty konfliktu oraz możliwe rozwiązania

·         wziął udział w ćwiczeniach praktycznych na przykładzie konkretnych sytuacji konfliktowych

·         posiada pakiet wiedzy o mechanizmach adaptacyjnych oraz potrafi korzystać z niej w codziennej pracy

·         dysponuje informacjami o wpływie różnic kulturowych na współpracę w zespole i efektywność w pracy

·         efektywniej komunikuje się z przedstawicielami różnych obszarów kulturowych

·         potrafi dostosować swój styl komunikacji do stylu osoby z innego obszaru kulturowego

·         ma wypracowane własne metody budowania międzykulturowego środowiska pracy umożliwiającego zmniejszenie rotacji i wykorzystanie potencjału różnorodności.

 

Metodyka

Warsztaty prowadzone są przez trenera-praktyka ukraińskiego pochodzenia, który integruje wiedzę oraz wykorzystanie ćwiczeń, metody storytellingu i dramy w pracy z grupą.  

Informacje dodatkowe

Cena szkolenia obejmuje:

·         udział w szkoleniu, 

·         materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,

·         bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft,

·         certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,

·         możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, które realizowane są poprzez Panel Konsultacyjny,

·         obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek