Ilustracja szkolenia: Kompetencje międzykulturowe kadry kierowniczej w zarządzaniu pracownikami zza wschodniej granicy

Kompetencje międzykulturowe kadry kierowniczej w zarządzaniu pracownikami zza wschodniej granicy

Cele szkolenia

 • Uwrażliwienie międzykulturowe
 • Nabycie wiedzy o różnicach kultur PL, UA i innych krajów
 • Wspólne wypracowanie metod zarządzania zespołem różnorodnym kulturowo
 • Czynniki różnicujące, o których należy wiedzieć, aby zadbać o dobrą współpracę
 • Poznanie kultury pracy w Ukrainie i jej wpływ na pracę w różnorodnym zespole
 • Poznanie czynników budujących zaangażowanie pracowników spoza Polski
 • Skuteczne komunikowanie się i zarządzanie pracownikami wywodzącymi się z innych kultur

Celem szkolenia jest poprawa skuteczności w zarządzaniu pracownikami z Ukrainy poprzez poznanie kultury ukraińskiej i uwrażliwienie międzykulturowe.

Dostępna wersja ON-LINE - UO-KMK-ONL

Termin i miejsce

Szacunkowy udział części praktycznej

60%

Czas trwania

2 dni po 8 godz.

Symbol szkolenia

UO-KMK

Program i ćwiczenia

·         Wybrane informacje dotyczące Ukrainy oraz ich wpływ na zarządzanie zespołem

·         Kultura – pojęcie, elementy, różnice kulturowe

o   Kultura – ukryte schematy

o   Zmiany życiowe związane z kulturowym przemieszczeniem się

o   Elementy kształtujące indywidualny profil jednostki

·         Szok kulturowy i zasady funkcjonowania w międzykulturowym środowisku zawodowym

o   Fazy szoku kulturowego – charakterystyka

o   Kluczowe momenty wdrażania pracownika zza wschodniej granicy do polskiego zespołu

o   Strategie akulturacji

·         Komunikacja międzykulturowa

o   Co utrudnia, a co wspiera komunikację?

o   Rola stereotypów w kontaktach międzykulturowych

o   Stereotypy – źródła i funkcje

o   Stereotyp, uprzedzenie, dyskryminacja – różnice

·         Problematyka, dobre praktyki i wypracowanie rozwiązań

·         Podsumowanie i praca na przykładach uczestników

o   Integracja wiedzy i teorii na tematy międzykulturowe

o   Wspólne wypracowanie skutecznych metod zarządzania zespołem różnorodnym kulturowo – praca w grupach

·         Konflikty

o   Konflikty w wielokulturowych zespołach – rodzaje i poziomy konfliktów

o   Style reakcji na konflikt – autodiagnoza – model stylów reagowania na konflikt

o   Koło konfliktów Moore’a

o   Zastosowanie metodologii „Dialogu norweskiego” w pracy nad sytuacją konfliktową

o   Inne techniki wspomagające skuteczne rozwiązywanie konfliktów (np. negocjacje oparte na zasadach, Święty MIkołaj, oczami niezależnego fachowca)

o   Praca na case’ach

 

Ćwiczenia:

o   Karta pracy – etapy szoku kulturowego – praca indywidualna; odwołanie się do doświadczenia uczestnika celem uwrażliwienia na stan, w jakim przebywa osoba na poszczególnych etapach szoku kulturowego

o   Case study – wywiady międzykulturowe – praca w grupach z prezentacją na forum, wypracowanie umiejętności określania strategii akulturacji, na bazie tego delegowanie zadań i przydzielanie pracownika do zespołu

o   Zebranie obaw, pytań, trudności i wypracowanie rozwiązań; praca grupowa

o   Fazy zespołu w połączeniu z adaptacją – praca i omówienie w grupach

o   Stereotypy – uwrażliwienie międzykulturowe; praca na forum

o   Albatros – uwrażliwienie międzykulturowe; scenka międzykulturowa z omówieniem

o   Dania – uwrażliwienie na różnice i podobieństwa wewnątrzgrupowe

o   Ćwiczenia ruchowe, wprowadzające do tematu (chodzenie z unikaniem, Overload, integracja 1,2,3)

o   Test – autodiagnoza – style reakcji na konflikt

 

Adresaci

 • Kierownictwo produkcji średniego szczebla (kierownicy zmian, kierownicy zakładu, kierownicy produkcji).
 • Dla kadry zarządzającej, HR

 

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik po warsztacie:

 • poddaje refleksji własną kompetencję międzykulturową i wzajemną komunikację oraz sposób kierowania różnorodnym zespołem
 • zdobył nowe umiejętności komunikacyjne
 • poznał metody analizy istoty konfliktu oraz możliwe rozwiązania
 • wziął udział w ćwiczeniach praktycznych na przykładzie konkretnych sytuacji konfliktowych
 • posiada pakiet wiedzy o mechanizmach adaptacyjnych oraz potrafi korzystać z niej w codziennej pracy
 • dysponuje informacjami o wpływie różnic kulturowych na współpracę w zespole i efektywność w pracy
 • efektywniej komunikuje się z przedstawicielami różnych obszarów kulturowych
 • potrafi dostosować swój styl komunikacji do stylu osoby z innego obszaru kulturowego
 • ma wypracowane własne metody budowania międzykulturowego środowiska pracy umożliwiającego zmniejszenie rotacji i wykorzystanie potencjału różnorodności.

Metodyka

Warsztaty prowadzone są przez trenera-praktyka ukraińskiego pochodzenia, który integruje wiedzę oraz wykorzystanie ćwiczeń, metody storytellingu i dramy w pracy z grupą. 

Informacje dodatkowe

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, które realizowane są poprzez Panel Konsultacyjny,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek