Ilustracja szkolenia: Menadżer jakości- szkolenie online

Menadżer jakości- szkolenie online

Cele szkolenia

 • Przedstawienie roli Menedżera Jakości w organizacji jako osoby łączącej w sobie obszary związane z wiedzą techniczną, wiedzą branżową i procesową, ale również obszary dotyczące funkcjonowania przedsiębiorstwa, zarządzania zasobami ludzkimi oraz psychologii. 
 • Podstawowym celem szkolenia jest przedstawienie wszystkich wymienionych obszarów przez pryzmat Zarządzania Jakością i jego wpływu na biznes wraz z praktycznym wykorzystaniem tej wiedzy w codziennej pracy. 
 • Szkolenie opiera się na przedstawieniu praktycznych aspektów wykorzystania tej wiedzy popartych dotychczasowymi osiągnieciami naukowymi.
Dostępna wersja stacjonarna - MJ

Termin i miejsce

 • 2 - 3 marca 2022
  do rozpoczęcia pozostało 34 dni
  Online
 • 1 - 2 czerwca 2022
  do rozpoczęcia pozostało 125 dni
  Online

Szacunkowy udział części praktycznej

55%

Symbol szkolenia

MJ-ONL

Program i ćwiczenia

I dzień:
Moduł A (QUALITY) – Rozwój Jakości – Aspekty techniczne i branżowe.
1.  Istota i ewolucja jakości - na jakim etapie jest moja organizacja.
2.  Zarządzanie jakością – od kontroli jakości do TQM.
3.  Wpływ 14 zasad Zarządzania Deminga na zasady zarządzania jakością mojej organizacji.
4.  System zarządzania jakością - podejście procesowe i podejście oparte na ryzyku.
5.  Planowanie jakości z uwzględnieniem kosztów jakości.
6.  Istota problemu i cele rozwiązywania problemów - metodologie  i  narzędzia.  Moduł B (BUSINESS) – Funkcjonowanie przedsiębiorstwa – wpływ na biznes.
7.  Kształtowanie jakości w strategii organizacji.  

 • Różnica pomiędzy wizją a misją – poziomy strategii na przykładach. 
 • Umiejscowienie jakości w celach strategicznych organizacji.
 • Polityka jakości – istota, różnice w podejściu oraz wynikające z niej cele strategiczne i operacyjne.

8.  Cele biznesu w praktyce.

 • Praktyczne definiowanie celów biznesowych w kontekście zarządzania jakością oraz własnej ścieżki rozwoju.

9.  Otoczenie organizacji.

 • Jak współpracować z różnymi typami klientów uwzględniając wzajemne relacje, poziom satysfakcji, zarządzanie reklamacjami.     
 • Zarządzanie łańcuchem dostaw od rozwoju do zakończenia współpracy z dostawcą.

 II dzień: 
Moduł C (MANAGEMENT) – Zarządzanie. 
1.  Zarządzanie (Management).

 • Skuteczne zarządzanie zespołem z elementami wywierania wpływu i przekonywania do projakościowego podejścia. 
 • Proces rozwoju umiejętności, zasady rozwoju pracowników i ich dobór do odpowiednich zadań.

2.  Proces zmian (Change management).

 • Jak przygotować się na niebezpieczeństwa i wykorzystać możliwości w procesie zmian: działu, procesu, sposobu postępowania, odpowiedzialności.
 • Efektywna komunikacja w projekcie, dziale, organizacji.

3.  Rola kierownika w organizacji (Leadership).

 • Kim jest dobry kierownik, w jaki sposób zarządza i motywuje zespół.

 Ćwiczenia:

 • Określenie wpływów obszarów Jakości, produkcji i Lean Management. 
 • Zdefiniowanie procesów w dziale jakości. 
 • Opracowanie modelu żółwia dla wybranego procesu w dziale jakości.
 • Wykonanie Analizy SWOT dla sytuacji działu jakości w chwili obecnej.
 • Opracowanie strategii firmy w obszarze rozwoju, personalnym, konkurencji i jakości. 
 • Opracowanie celów dla firmy, SBU, Działu, celów własnych  - zawodowych i personalnych.
 • Opracowanie wskaźników oceny satysfakcji klienta.
 • Kaskadowanie celów funkcjonalnych w ramach procesów działu jakości.

Adresaci

 • menedżerowie jakości
 • kierownictwo wszystkich szczebli zarządzania (ze szczególnym naciskiem na kierownictwo szczebla średniego i bezpośredni dozór) przedsiębiorstw zainteresowanych rozwijaniem jakości.

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik nauczy się:

 • Jak transferować strategię i cele organizacji na pracowników i procesu w dziale jakości.
 • Wykorzystywać metodę SWOT do oceny ryzyka procesów.
 • Wykorzystywać model żółwia do opisu procesu.
 • Jak wykorzystywać metody SMART, GROW, Strategiczna karta wyników – Balanced Scorecard.

Uczestnik dowie się:

 • Jakie są naczelne zasady zarządzania jakością wykorzystywane w większości dzisiejszych koncepcji z wiązanych z problematyką jakości.
 • Na czym polegają koncepcje takie jak: TQM, Six Sigma i Lean Manufacturing.
 • Jak kształtować dobre relacje z klientem i dostawcą oraz dlaczego są one tak istotne.

Korzyści dla przedsiębiorstwa

1.Wzrost efektywności i skuteczności menedżerów jakości.
2.Znajomość narzędzi kształtowania jakości w sferze strategicznej.
3.Znajomość narzędzi kształtowania jakości w różnych obszarach zarządzania.

Opinie uczestników

Duża ilość informacji i rozpiętość materiału.Temat został wyczerpany.Szkolenie spełniło moje oczekiwania.

Informacje dodatkowe

Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi. 
Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji. Materiały dostępne w wersji elektronicznej.