Cele szkolenia

• Nabycie umiejętności technicznych obsługi programu Minitab. 
• Poznanie i nabycie umiejętności wykorzystania programu Minitab w przeprowadzaniu analiz w zakresie statystyki podstawowej, statystycznego sterowania procesem (SPC), analizy systemów pomiarowych (MSA), wybranych statystycznych narzędzi doskonalenia procesu (testy, ANOVA, wstęp do DOE). 
• Poznanie narzędzi ułatwiających prezentację otrzymywanych danych. 
• Usprawnienie procesów decyzyjnych w firmie.
• Skuteczniejsza praca zespołów realizujących projekty doskonalące.
 

Termin i miejsce

Szacunkowy udział części praktycznej

80%

Symbol szkolenia

MTB-P

Program i ćwiczenia

1. Wprowadzenie do obsługi programu Minitab: interfejs użytkownika, arkusze danych, typy danych, definiowanie i praca z projektami, zarządzanie projektem (menadżer projektu), eksport/import danych, definiowanie folderów użytkownika, dostosowanie pasków narzędzi, praca z makrami, wykorzystanie Asystenta.
2. Podstawowa statystyczna analiza danych – parametry opisowe (miary położenia, rozrzutu. pozycji, kształtu), identyfikacja wyników izolowanych (testy Grubbsa, Dixona), prezentacja graficzna: wykresy indywidualnych wartości, pudełkowy, histogram (rozkład empiryczny), rozkład empiryczny vs. rozkład teoretyczny.
3. Rozkład normalny – regułą trzech odchyleń standardowych, graficzny test normalności, test Andersona-Darlinga.
4. Narzędzia rozwiązywania problemów: wykres Pareto-Lorentza, diagram przyczynowo-skutkowy, przedział tolerancji naturalnej.
5. Statystyczne sterowanie procesem (SPC) – ocena zdolności procesu (rozkład normalny/inny od normalnego), karty kontrolne Shewharta (dane mierzalne: kart Xśr-R, Xśr-S, X-MR, ocena alternatywna – karty p, np., c, u).
6. Analiza systemów pomiarowych (MSA) – ocena powtarzalności i odtwarzalności (metoda średniej i rozstępu ARM, metoda analizy wariancji ANOVA), MSA w przypadku kwalifikacji atrybutowej – zgodność ocen, współczynnik kappa Cohena.
7. Weryfikacja hipotez statystycznych – podstawowe testy statystyczne – test dla średniej, test na porównanie dwóch średnich, test dla wariancji, test na porównanie dwóch wariancji, test dla frakcji, test na porównanie dwóch frakcji.
8. Podstawy analizy wariancji ANOVA – graficzna prezentacja zmienności (multi-vari plot), jednoczynnikowa ANOVA.
9. Podstawy analizy regresji i korelacji – współczynnik korelacji, współczynnik determinacji, regresja liniowa.
10.Wprowadzenie do planowania eksperymentów (DOE).

Adresaci

 • pracownicy działów jakości, kontroli, produkcji,
 • uczestnicy projektów doskonalących.

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik nauczy się:

 • Wybranych narzędzi statystycznych umożliwiających dogłębną analizę codziennych problemów zakładu.
 • Wybranych narzędzi ułatwiających prezentację otrzymywanych danych.
 • Zastosowania narzędzi usprawniających proces decyzyjny w firmie.

Opinie uczestników

09.04.2019 r. "Bardzo dobra komunikacja z trenerem. Super podejście trenera do szkolenia i szkolących."
21-22.02.2019 r. "Bardzo dobre szkolenie ze świetnym prowadzącym."
19-20.12.2018 r. "Bardzo dobry kontakt trenera z uczestnikami. Fachowość prowadzącego szkolenie."
17-18.12.2018 r. "Bardzo obrazowe tłumaczenie pozwala szybciej i lepiej zrozumieć problem."
18-19.11.2018 r. "Prowadzący bez wątpienia ma wiedzę i pasję do pracy z danymi."
03-04.10.2018 r. "Trener w sposób profesjonalny przekazuje ogrom wiedzy i doświadczenie."
30-31.08.2018 r. "Trener na 5-tkę!"
10-11.05.2018 r. "Szkolenie prowadzone w tempie pozwalającym na zadawanie pytań oraz na bezproblemowe rozwiązywanie projektów."
19-20.03.2018 r. "Bardzo dobra komunikacja z prowadzącym. Bardzo duża wiedza szkolącego."
19-20.03.2018 r. "Trener z wysokim poziomem wiedzy i doświadczeniem."

Informacje dodatkowe

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, które realizowane są poprzez Panel Konsultacyjny,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek