Ilustracja szkolenia: Minitab dla początkujących- szkolenie online

Minitab dla początkujących- szkolenie online

Cele szkolenia

• Nabycie umiejętności technicznych obsługi programu Minitab. 
• Poznanie i nabycie umiejętności wykorzystania programu Minitab w przeprowadzaniu analiz w zakresie statystyki podstawowej, statystycznego sterowania procesem (SPC), analizy systemów pomiarowych (MSA), wybranych statystycznych narzędzi doskonalenia procesu (testy, ANOVA, wstęp do DOE). 
• Poznanie narzędzi ułatwiających prezentację otrzymywanych danych. 
• Usprawnienie procesów decyzyjnych w firmie.
• Skuteczniejsza praca zespołów realizujących projekty doskonalące.

Dostępna wersja stacjonarna - MTB-P

Termin i miejsce

Czas trwania

2 dni po 8 godz.

Symbol szkolenia

MTB-P-ONL

Program i ćwiczenia

DZIEŃ PIERWSZY

8.30 – 9.00

Przywitanie Uczestników, zasady pracy online.  Wprowadzenie – krótka charakterystyka programu Minitab (interfejs użytkownika, typy zbiorów, projekty, arkusze z danymi, zakres analizy statystycznej)

9.00 – 10.15

Podstawowa statystyczna analiza danych – parametry opisowe, prezentacja graficzna

Przykłady, ćwiczenia – praca w środowisku Minitab 19

10.30 – 12.00

Podstawowa statystyczna analiza danych (cd.) – rozkład normalny, graficzny test normalności, identyfikacja wyników izolowanych. Ocena zdolności procesu – Cp, Cpk, Pp, Ppk (rozkład normalny)

Przykłady, ćwiczenia – praca w środowisku Minitab 19

12.00 – 13.00

Przerwa długa

13.00 – 14.30

Ocena zdolności procesu – Cp, Cpk, Pp, Ppk (rozkład inny od normalnego), transformacja Box-Coxa, Johnsona, identyfikacja najlepszego rozkładu, metoda percentylowa. Przedziały tolerancji naturalnej. Karty kontrolne – konstrukcja i interpretacja kart kontrolnych Shewharta dla właściwości mierzalnych

Przykłady, ćwiczenia – praca w środowisku Minitab 19

14.45 – 16.30

Karty kontrolne – konstrukcja i interpretacja kart kontrolnych Shewharta według oceny alternatywnej. Zasada, wykres Pareto, diagram przyczynowo-skutkowy (Ishikawy), generowanie liczb losowych, operacje na danych, uruchamianie makr (.MAC), tworzenie zbiorów do przetwarzania wsadowego (.MTB)

Przykłady, ćwiczenia – praca w środowisku Minitab 19

Podsumowanie I dnia szkolenia

DZIEŃ DRUGI

8.30 – 8.45

Zalogowanie, przywitanie

8.45 – 10.15

Wykorzystanie Minitaba w zakresie MSA – przygotowanie danych do analizy, graficzna analiza zmienności systemu pomiarowego (m.in. multivari chart),  metoda średniej i rozstępu (ARM), wstęp do analizy wariancji (ANOVA)

Przykłady, ćwiczenia – praca w środowisku Minitab 19

10.30 – 12.00

Wykorzystanie Minitaba w zakresie MSA (cd.) – metoda ANOVA (crossed, nested), MSA w przypadku kwalifikacji atrybutowej (m.in. kappa Cohena, kappa Fleissa). Inne możliwości Minitaba w zakresie MSA

Przykłady, ćwiczenia – praca w środowisku Minitab 19

12.00 – 13.00

Przerwa długa

13.00 – 14.30

Metody statystyczne w doskonaleniu procesów. Testowanie hipotez statystycznych, jednoczynnikowa ANOVA. Prezentacja graficzna danych oraz wyników analiz.

Przykłady, ćwiczenia – praca w środowisku Minitab 19

14.45 – 16.30

Metody statystyczne w doskonaleniu procesów (cd.). Wstęp do analizy regresji i korelacji (regresja liniowa), wprowadzenie do planowania eksperymentu (DOE). Uzupełnienia

Przykłady, ćwiczenia – praca w środowisku Minitab 19

Podsumowanie, zakończenie szkolenia

Adresaci

·         pracownicy działów jakości, kontroli, produkcji,

·         uczestnicy projektów doskonalących.

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik nauczy się:

·         Wybranych narzędzi statystycznych umożliwiających dogłębną analizę codziennych problemów zakładu.

·         Wybranych narzędzi ułatwiających prezentację otrzymywanych danych.

·         Zastosowania narzędzi usprawniających proces decyzyjny w firmie.

 

Informacje dodatkowe

Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi.

Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji oraz szczegółową agendę szkolenia.

Materiały dostępne w wersji elektronicznej.