Ilustracja szkolenia: Minitab dla początkujących - szkolenie online

Minitab dla początkujących - szkolenie online

Cele szkolenia

• Nabycie umiejętności technicznych obsługi programu Minitab. 
• Poznanie i nabycie umiejętności wykorzystania programu Minitab w przeprowadzaniu analiz w zakresie statystyki podstawowej, statystycznego sterowania procesem (SPC), analizy systemów pomiarowych (MSA), wybranych statystycznych narzędzi doskonalenia procesu (testy, ANOVA, wstęp do DOE). 
• Poznanie narzędzi ułatwiających prezentację otrzymywanych danych. 
• Usprawnienie procesów decyzyjnych w firmie.
• Skuteczniejsza praca zespołów realizujących projekty doskonalące.

Dostępna wersja stacjonarna - MTB-P

Termin i miejsce

 • 13 - 14 maja 2021
  do rozpoczęcia pozostało 24 dni
  Online
 • 9 - 10 czerwca 2021
  do rozpoczęcia pozostało 51 dni
  Online

Szacunkowy udział części praktycznej

80%

Symbol szkolenia

MTB-P-ONL

Program i ćwiczenia

1. Wprowadzenie do obsługi programu Minitab: interfejs użytkownika, arkusze danych, typy danych, definiowanie i praca z projektami, zarządzanie projektem (menadżer projektu), eksport/import danych, definiowanie folderów użytkownika, dostosowanie pasków narzędzi, praca z makrami, wykorzystanie Asystenta.
2. Podstawowa statystyczna analiza danych – parametry opisowe (miary położenia, rozrzutu. pozycji, kształtu), identyfikacja wyników izolowanych (testy Grubbsa, Dixona), prezentacja graficzna: wykresy indywidualnych wartości, pudełkowy, histogram (rozkład empiryczny), rozkład empiryczny vs. rozkład teoretyczny.
3. Rozkład normalny – regułą trzech odchyleń standardowych, graficzny test normalności, test Andersona-Darlinga.
4. Narzędzia rozwiązywania problemów: wykres Pareto-Lorentza, diagram przyczynowo-skutkowy, przedział tolerancji naturalnej.
5. Statystyczne sterowanie procesem (SPC) – ocena zdolności procesu (rozkład normalny/inny od normalnego), karty kontrolne Shewharta (dane mierzalne: kart Xśr-R, Xśr-S, X-MR, ocena alternatywna – karty p, np., c, u).
6. Analiza systemów pomiarowych (MSA) – ocena powtarzalności i odtwarzalności (metoda średniej i rozstępu ARM, metoda analizy wariancji ANOVA), MSA w przypadku kwalifikacji atrybutowej – zgodność ocen, współczynnik kappa Cohena.
7. Weryfikacja hipotez statystycznych – podstawowe testy statystyczne – test dla średniej, test na porównanie dwóch średnich, test dla wariancji, test na porównanie dwóch wariancji, test dla frakcji, test na porównanie dwóch frakcji.
8. Podstawy analizy wariancji ANOVA – graficzna prezentacja zmienności (multi-vari plot), jednoczynnikowa ANOVA.
9. Podstawy analizy regresji i korelacji – współczynnik korelacji, współczynnik determinacji, regresja liniowa.
10.Wprowadzenie do planowania eksperymentów (DOE).

Adresaci

·         pracownicy działów jakości, kontroli, produkcji,

·         uczestnicy projektów doskonalących.

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik nauczy się:

 • Wybranych narzędzi statystycznych umożliwiających dogłębną analizę codziennych problemów zakładu.
 • Wybranych narzędzi ułatwiających prezentację otrzymywanych danych.
 • Zastosowania narzędzi usprawniających proces decyzyjny w firmie.

 

Opinie uczestników

Fantastyczne przygotowanie merytoryczne i podejście metodyczne trenera. Szkolenie profesjonalnie przeprowadzone, trudna wiedza podana w przystępny sposób. Bardzo wysoki poziom trenera, bardzo dobre przygotowanie materiałów. Merytoryczna wiedza, ćwiczenia na danych z firmy (łatwiej zrozumieć.

Informacje dodatkowe

Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi.

Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji.

Materiały dostępne w wersji elektronicznej.