Ilustracja szkolenia: Minitab dla zaawansowanych- szkolenie online

Minitab dla zaawansowanych- szkolenie online

Cele szkolenia

• Utrwalenie i doskonalenie już posiadanych umiejętności w zakresie pracy w programie Minitab 18 i wykorzystania statystycznych narzędzi jakości.
• Zaprezentowanie możliwości programu Minitab 18 w zakresie narzędzi statystycznych wykorzystywanych przede wszystkim w doskonaleniu procesu (testy statystyczne, ANOVA, regresja, DOE), wprowadzenie do oceny niezawodności.
• Nabycie umiejętności przeprowadzania i interpretacji analiz statystycznych na poziomie zaawansowanym.

Dostępna wersja stacjonarna - MTB-Z-ONL

Termin i miejsce

 • 12 - 13 października 2020
  do rozpoczęcia pozostało 13 dni
  Online
 • 3 - 4 grudnia 2020
  do rozpoczęcia pozostało 65 dni
  Online

Symbol szkolenia

MTB-Z-ONL

Program i ćwiczenia

DZIEŃ PIERWSZY

 

8.30 – 9.00

Przywitanie Uczestników, zasady pracy online. Repetytorium – środowisko Minitab 19, Podstawowa statystyczna analiza danych

Przykłady, ćwiczenia – praca w środowisku Minitab 19

 

9.00 – 10.15

Repetytorium, cd – operacje na danych, prezentacja graficzna, wybrane schematy rachunkowe z zakresu SPC (zdolność procesu, karty kontrolne), wybrane schematy rachunkowe z zakresu MSA ( metoda ARM, ANOVA)

Przykłady, ćwiczenia – praca w środowisku Minitab 19

 

10.30 – 12.00

Testowanie hipotez statystycznych. Testy parametryczne , nieparametryczne . Testy ekwiwalencji. Funkcja mocy testu – dobór liczności próbki

Przykłady, ćwiczenia – praca w środowisku Minitab 19

 

12.00 – 13.00

Przerwa długa

 

13.00 – 14.30

Analiza wariancji (ANOVA) – jednoczynnikowa, dwuczynnikowa, wieloczynnikowa. Modele ANOVA – model stały, model losowy. Testy wielokrotnych porównań (test Tukeya, Fishera itd.). Graficzna analiza zmienności ( multivari chart, wykres interakcji, wykres egektów głównych)

Przykłady, ćwiczenia – praca w środowisku Minitab 19

 

14.45 – 16.30

Analiza wariancji (ANOVA) cd – bloki zrandomizowane, ogólny model liniowy GLM, ANOVA hierarchiczna. Nieparametryczna alternatywa ANOVA – test Kruskala-Wallisa, test Friedmana

Przykłady, ćwiczenia – praca w środowisku Minitab 19

Podsumowanie I dnia szkolenia

DZIEŃ DRUGI

 

8.30 – 8.45

Zalogowanie, przywitanie

 

8.45 – 10.15

Operacje na danych. Konstrukcja zbiorów do przetwarzania wsadowego (zbiory .MTB). Praca z gotowymi makrodefinicjami – uruchamianie makr (zbiory .MAC). Wprowadzenie do analizy regresji i korelacji

Przykłady, ćwiczenia – praca w środowisku Minitab 19

 

10.30 – 12.00

Analiza regresji i korelacji, cd. Regresja liniowa, model liniowy, modele nieliniowe  (jedna zmienna objaśniająca, wiele zmiennych objaśniających), procedury doboru najlepszego równania regresji (metoda dołączania, odłączania, metoda dołączania i odłączania, metoda najlepszego podzbioru). Graficzne narzędzia Minitaba 19 w zakresie regresji i korelacji

Przykłady, ćwiczenia – praca w środowisku Minitab 19

 

12.00 – 13.00

Przerwa długa

 

13.00 – 14.30

Planowanie eksperymentu (DOE). Plany czynnikowe (eksperyment z pełnym zestawem doświadczeń, plany ułamkowy). Rozdzielczość planu. Plany przesiewowe (Placketta-Burmana). Rozdzielczośc planu, optymalizacja. Narzedzia graficzne w DOE.

Przykłady, ćwiczenia – praca w środowisku Minitab 19

 

14.45 – 16.30

Wykorzystanie Asystenta w zakresie testowania hipotez statystycznych, analizy wariancji (ANOVA), regresji i korelacji oraz planowania eksperymentu (DOE). Uzupełnienia

Przykłady, ćwiczenia – praca w środowisku Minitab 19

Podsumowanie, zakończenie szkolenia

Adresaci

 • specjaliści ds. jakości, inżynierowie jakości,
 • liderzy i członkowie zespołów realizujących projekty doskonalące,
 • pracownicy działów R&D.

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik nauczy się:

 • Lepiej wykorzystywać możliwości środowiska Minitab 18 w zakresie rachunkowym.
 • Przeprowadzać analizy rachunkowe za pomocą programu Minitab 18 i interpretować wyniki w zakresie metod statystycznych w doskonaleniu procesów (testy statystyczne, ANOVA, regresja i korelacja, DOE – eksperyment czynnikowy).

Uczestnik dowie się:

 • Jakie są nowe możliwości pracy i analizy statystycznej w środowisku Minitab 18 w porównaniu z wcześniejszymi wersjami programu.
 • Gdzie – w odniesieniu do jakiej problematyki - mogą znaleźć zastosowanie narzędzia statystyczne oferowane w programie Minitab 18, w jak sposób funkcjonują narzędzia statystycznej analizy danych na kolejnych etapach algorytmu doskonalenia DMAIC.
 • Jakie są zasady wyboru narzędzi statystycznych przede wszystkim w zakresie doskonalenia procesu w odniesieniu do postawionego problemu i dysponowanych danych – kiedy i w jaki sposób zastosować określoną metodę analizy statystycznej.

Informacje dodatkowe

Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi.

Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji oraz szczegółową agendę szkolenia.

Materiały dostępne w wersji elektronicznej.