Ilustracja szkolenia: Nadzorowanie wyposażenia kontrolno-pomiarowego w laboratorium fizykochemicznym

Nadzorowanie wyposażenia kontrolno-pomiarowego w laboratorium fizykochemicznym

Cele szkolenia

Najważniejsze cele jakie stawiamy szkoleniu to poznanie celu, zakresu i zasad nadzorowania wyposażenia pomiarowego.
Przekazanie wiedzy dotyczącej:
• prawidłowego nadzoru nad wyposażeniem pomiarowym oraz jego użytkowania,
• przygotowania do sporządzenia procedur dotyczących nadzorowania wyposażenia pomiarowego oraz procedur dotyczących wzorcowań wewnętrznych własnego wyposażenia pomiarowego,
• przygotowania do prawidłowego sporządzania i wykorzystywania świadectw wzorcowania.

Dostępna wersja ON-LINE- NWP-FCH-ONL

Termin i miejsce

Szacunkowy udział części praktycznej

60%

Symbol szkolenia

NWP-FCH

Program i ćwiczenia

1. Cel, zakres i zasady nadzorowania wyposażenia pomiarowego.
2. Podstawowe definicje dotyczące wyposażenia pomiarowego zgodnie z PKN-ISO/IEC Guide 99:2010 „Międzynarodowy słownik metrologii. Pojęcia podstawowe i ogólne oraz terminy z nimi związane (VIM)”.
3. Metrologia prawna.
4. Wymagania dotyczące nadzorowania wyposażenia pomiarowego - omówienie normy ISO/IEC 17025.
5. „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”.
6. Omówienie wymagań normy PN-EN ISO 10012:2004 „Systemy zarządzania pomiarami. Wymagania dotyczące procesów pomiarowych i wyposażenia pomiarowego”.
7. Podział wyposażenia pomiarowego na grupy (hierarchia wyposażenia pomiarowego) - na przykładzie fizyko-chemicznego wyposażenia pomiarowego.
8. Dobór wyposażenia pomiarowego spełniającego postawione wymagania metrologiczne - na przykładzie fizyko-chemicznego wyposażenia pomiarowego.
9. Plany, programy nadzoru wyposażenia pomiarowego - na przykładzie fizyko-chemicznego wyposażenia pomiarowego.
10. Ustalenie odstępów czasu pomiędzy wzorcowaniami i sprawdzeniami okresowymi; zalecenia ILAC-G24/OIML
D 10:2007 „Wytyczne dotyczące wyznaczania odstępów czasu miedzy wzorcowaniami przyrządów pomiarowych”.
11. Spójność pomiarowa.
12. Procedura nadzorowania wyposażenia pomiarowego.
13. Typowa procedura wzorcowania wewnętrznego.
14. Omówienie podstawowych wymagań dokumentu EA-4/02 „Wyrażanie niepewności pomiaru przy wzorcowaniu”.
15. Przedstawianie wyników wzorcowań wewnętrznych.
16. Świadectwo wzorcowania zgodne z dokumentem DAP-04 „Akredytacja laboratoriów wzorcujących. Wymagania szczegółowe”.
17. Interpretacja i wykorzystanie świadectwa wzorcowania; praktyczne zastosowanie informacji podanych w świadectwie wzorcowania: błąd/poprawka, niepewność pomiaru. Ćwiczenia (opracowane na podstawie przyrządów fizykochemicznych):

 

 • Określenie na podstawie danych producenta specyfikacji przyrządu pomiarowego.
 • Opracowanie karty wyposażenia pomiarowego.
 • Opracowanie schematu potwierdzenia metrologicznego.
 • Kwalifikowanie wyposażenia pomiarowego do odpowiedniej grupy.
 • Wybór wyposażenia pomiarowego na podstawie postawionych wymagań metrologicznych.
 • Stwierdzanie zgodności/niezgodności na podstawie przedstawionych danych.
 • Planowanie nadzoru nad wyposażeniem pomiarowym – opracowanie harmonogramu wzorcowań/sprawdzeń okresowych.
 • Opracowanie schematycznej procedury nadzorowania wyposażenia pomiarowego.
 • Opracowanie schematycznej procedury wzorcowania wewnętrznego.

 

Adresaci

 • specjaliści ds. jakości, inżynierowie jakości,
 • audytorzy wewnętrzni SZJ, ZSZJ,
 • kierownictwo odpowiedzialne na nadzorowanie wyposażenia pomiarowego,
 • pracownicy laboratorium, odpowiedzialni za nadzorowanie wyposażenia pomiarowego,
 • pracownicy techniczni odpowiedzialni za nadzorowanie wyposażenia pomiarowego,
 • kandydaci do pracy w laboratorium fizyko-chemicznym.andydaci do pracy w laboratorium fizyko-chemicznym.

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik nauczy się:

 • Opracowywać procedurę nadzorowania wyposażenia pomiarowego.
 • Opracowywać procedurę wzorcowania wewnętrznego.
 • Opracowywać plany/programy nadzorowania wyposażenia pomiarowego.
 • Ustalać hierarchię wyposażenia pomiarowego.
 • Interpretować świadectwa wzorcowania.

Uczestnik dowie się:

 • Dlaczego należy prowadzić nadzór nad wyposażeniem pomiarowym.
 • W jaki sposób prowadzić nadzór nad wyposażeniem pomiarowym.
 • Gdzie znajdują się wymagania dotyczące nadzorowania wyposażenia pomiarowego.
 • Kiedy należy zachowywać spójność pomiarową.

Zdobyte kwalifikacje/umiejętności:

 • Planowanie i prowadzenie nadzoru nad wyposażeniem pomiarowym.

Metodyka

warsztaty,ćwiczenia.

Opinie uczestników

07-08.10.2019 r. "Super, że jest tyle ćwiczeń i przykładów. Pani trener odpowiadała na wszystkie zadawane pytania i podpowiadała rozwiązania do wdrożenia w naszym laboratorium."
08-09.08.2019 r. "Doskonała komunikacja z prowadzącym."
08-09.08.2019 r. "Otwartość na zagadnienia "zgłaszane" do omówienia przez uczestników."
10-11.12.2018 r. "Wysokie kompetencje trenera."
10-11.12.2018 r. "Wiedza i sposób przekazywania przez prowadzącą jak w punkcie 1.1 (wybitna)."
10-11.12.2018 r. "Bardzo fachowe szkolenie."
04-05.12.2017 r. "Bardzo dobra atmosfera szkolenia. Kompetentny trener."
04-05.04.2016 r. "Bardzo dobry trener i opiekun. Brak zastrzeżeń co do szkolenia."
20-21.04.2015 r. "Bardzo fachowo przeprowadzone szkolenie, konkretnie, na temat bez przedłużania."

Informacje dodatkowe

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, które realizowane są poprzez Panel Konsultacyjny,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek