Ilustracja szkolenia: Podstawy wymiarowania i tolerowania geometrycznego wg ISO- szkolenie online

Podstawy wymiarowania i tolerowania geometrycznego wg ISO- szkolenie online

Cele szkolenia

  • Nabycie umiejętności interpretowania oznaczeń i symboli na rysunku technicznym maszynowym.
  • Nabycie umiejętności właściwego stosowania tolerancji GD&T na rysunkach technicznych.
  • Poznanie symboli i oznaczeń stosowanych do ścisłego określenia wymagań wymiarowych i geometrycznych na rysunkach technicznych.
  • Poznanie dodatkowych wymagań służących do zwiększania tolerancji geometrycznych bez pogarszania warunków montowalności.
Dostępna wersja stacjonarna - GDT-ISO

Termin i miejsce

  • 23 - 24 listopada 2020
    do rozpoczęcia pozostało 100 dni
    Online

Symbol szkolenia

GDT-ISO-ONL

Program i ćwiczenia

Dzień 1

Start 8:00

·         Wprowadzenie

o    Podstawowe zasady wymiarowania

o    Jak powstało GD&T

o    Wady tolerowania współrzędnościowego

o    Czym jest GD&T

o    Zalety GD&T

o    Podsumowanie

Przerwa 9:30 – 9:45

·         Podstawowe pojęcia i symbole

o    Podstawowe pojęcia

o    Warunek powłoki i symbol niezależności (ASME)
Symbol powiązany z tolerancją rozmiaru (ISO)

o    Symbole charakterystyk geometrycznych

·         Tolerancje kształtu

o    Ramka tolerancji

o    Symbole warunków materiałowych

o    Zasada Taylora

o    Identyfikatory elementów pomocniczych

Przerwa „lunchowa” 11:45-12:30

o    Symbole definiujące zastosowanie tolerancji
do charakterystyki  nie powiązanej bezpośrednio
z  zarysem rzeczywistym tolerowanego elementu

o    Prostoliniowość

o    Płaskość

Przerwa 14:00 – 14:15

o    Okrągłość

o    Walcowość

o    Symbole definiujące w jaki sposób tolerancja odnosi się do
kilku elementów jednocześnie

o    Identyfikatory tolerowanego elementu

o    Profil linii i powierzchni bez odniesienia do baz

Zakończenie 16:00

Dzień 2

Start 8:00

·         Tolerancje orientacji

o    Symbol wymiaru teoretycznego

o    Symbole dotyczące bazowania

o    Równoległość

o    Prostopadłość

Przerwa 9:30 – 9:45

o    Nachylenie

o    Profil linii i powierzchni z odniesieniem do baz

·         Tolerancje położenia

o    Tolerancja pozycji

o    Tolerancja współosiowości

o    Tolerancja symetrii

Przerwa „lunchowa” 11:45-12:30

o    Profil linii i powierzchni z odniesieniem do baz

o    Symbol definiujący określone niesymetryczne rozłożenie tolerancji

o    Symbole definiujące nieokreślone przesunięcie tolerancji

·         Tolerancje bicia

o    Bicie kołowe

o    Bicie całkowite

Przerwa 14:00 – 14:15

·         Symbole dodatkowe w ISO

o    Warunek stanu wolnego

o    Symbole definiujące zastosowanie tolerancji do charakterystyki powiązanej bezpośrednio z zarysem rzeczywistym tolerowanego elementu

o    Modyfikatory definiujące sposób wyznaczania charakterystyki elementu tolerowanego

o    Modyfikatory definiujące parametry wyznaczania charakterystyki elementu tolerowanego

·         Symbole typowe dla normy ASME

·         Podsumowanie

o    Mity związane z GD&T

o    Powrót do pytania z wprowadzenia

o    Zestawienie symboli ISO i ASME

o    Źródła

Zakończenie 16:00

Adresaci

·         Konstruktorzy CAD, inżynierowie produktu, specjaliści ds. pomiarów.

·         Specjaliści ds. jakości, inżynierowie jakości.

·         Liderzy projektów.

·         Audytorzy wewnętrzni.

·         Kadra produkcyjna średniego i wyższego szczebla.

·         Kierownictwo produkcji średniego szczebla (kierownicy zmian, kierownicy zakładu, kierownicy produkcji).

 

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik nauczy się:

·         Interpretacji zapisów na rysunkach technicznych maszynowych.

·         Rozumienia wymiarowania wg zasady niezależności i powłoki.

·         Poznania i rozumienia dodatkowych wymagań ważnych dla montowalności (maksimum i minimum materiału).

·         Identyfikowania błędnych zapisów.

·         Właściwego stosowania wymiarów i tolerancji.

·         Prawidłowego dobierania baz i układów baz.

·         Obliczania dopuszczalnych tolerancji.

·         Obliczania wymiarów sprawdzianów funkcjonalnych.

Uczestnik dowie się: 

·         O sposobach podejścia do zagadnienia tolerowania geometrycznego wg koncepcji ISO (z uwzględnieniem różnic występujących w ASME).

·         O tworzeniu modeli geometrycznych wyrobu.

·         O różnych koncepcjach i definicjach wymiarów.

·         Jak oznacza się różne rodzaje wymiarów wg ISO1405.

·         Jakie rozróżnia się rodzaje tolerancji geometrycznych i jak zaznacza na rysunkach technicznych.

·         O najczęściej popełnianych błędach.

·         O wymaganiach maksimum i minimum materiału oraz zewnętrznego pola tolerancji, wspólnego pola tolerancji, stanu swobodnego, czym się kierować odnośnie zastosowania tych wymagań.

·         Jak interpretować zapisy i oznaczenia na rysunkach technicznych.

·         O powiązaniach zapisów rysunkowych z pomiarami.

·         O przykładowych metodach pomiarowych stosowanych dla poszczególnych charakterystyk (począwszy od prostych narzędzi jak regulowany sprawdzian, po zaawansowane techniki skanowania tomografem komputerowym).

Informacje dodatkowe

Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi. 
Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji oraz szczegółową agendę szkolenia. 
Materiały dostępne w wersji elektronicznej.