Cele szkolenia

 • Rozwój organizacji poprzez świadome działanie liderów.
 • Wzrost zaangażowania pracowników w wykonywane działania.
 • Wyższa motywacja pracowników do świadomego i celowanego działania.
 • Utożsamienie celów zawodowych z firmowymi.
 • Przyjmowanie przez pracowników osobistej odpowiedzialności za wykonywanie zadania.
 • Promowanie przez organizację postawy pro-aktywnej.

Termin i miejsce

Szacunkowy udział części praktycznej

70%

Czas trwania

1 dzień - 7 godz.

Symbol szkolenia

UO-MOT

Program i ćwiczenia

1. Moduł I – kultura organizacji a postępowanie z pracownikami:

 • System motywacyjny przedsiębiorstwa.
 • Wewnętrzne i zewnętrzne źródła motywacji.
 • Współczesne motywatory na podstawie badań MŚP w Polsce.

2. Moduł II – teorie w praktyce (case study):

 • Teoria X i Y McGregora.
 • Dwuczynnikowe podejście Herzberga.
 • Klasyczna hierarchia potrzeb wg. Maslova.
 • Klasyfikacja McClellanda.
 • Realne (obserwowalne) przesłanki spadku motywacji - postępowanie.
 • Czynniki i zachowania demotywujące w przedsiębiorstwie.

3. Moduł III – techniki motywowania:

 • Metoda małych kroków.
 • Postępowanie z pracownikami nowymi.
 • Postępowanie z pracownikami trudnymi.
 • Bariery osobowe w motywowaniu (wiek, płeć, stanowisko).
 • Rodzaje rozmów oceniających z pracownikiem.
 • Planowanie rozwoju i promowanie talentów.
 • Znaczenie i typy informacji zwrotnej.
 • Konstruktywna krytyka.
 • Motywacyjne wyznaczanie celów do realizacji.
 • Delegowanie zadań jako technika motywowania.
 • Wartościowanie stanowisk pracy przy czynnościach prostych i powtarzalnych.
 • Dawanie przykładu – budowanie autorytetu – automotywacja.

Ćwiczenia:

 • Case study trenera i Uczestników – dyskusje problemowe.
 • Pre- i post – test przyrostu wiedzy (zalecany, w cenie szkolenia zamkniętego).

Adresaci

Kadra kierownicza średniego szczebla zarządzania:

 • liderzy,
 • kierownicy,
 • managerowi liniowi.

Korzyści dla uczestnika

Po ukończeniu warsztatu uczestnicy będą w stanie:

 • zastosować w praktyce wnioski płynące z teorii motywacyjnej Herzberga i innych kluczowych koncepcji motywacyjnych – główne motywatory i czynniki higieny,
 • dokonać analizy czynników motywujących w odniesieniu do zespołów pracowniczych i pracowników indywidualnych,
 • zbudować programu motywowania własnego personelu.

Informacje dodatkowe

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, które realizowane są poprzez Panel Konsultacyjny,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek