Cele szkolenia

Przygotowanie uczestników do samodzielnej realizacji projektów według zintegrowanej metodyki Lean Six Sigma poz. Black Belt.

Nabycie umiejętności organizowania efektywnej pracy zespołowej i kierowania pracą zespołową

Nabycie umiejętności zastosowania poszczególnych narzędzi Six Sigma wspomaganych wykorzystaniem programu Minitab.

Realizacja własnego projektu Lean Six Sigma na poziomie Black Belt, zgodnie z metodyką DMAIC, jego obrona i uzyskanie certyfikatu

 

Termin i miejsce

Szacunkowy udział części praktycznej

65%

Symbol szkolenia

6S-BB IV

Program i ćwiczenia

SESJA IV DZIEŃ X

Prezentacja realizowanych projektów

• Prezentacja wyników realizacji projektu pilotażowego przez uczestników

• prezentacja uczestników

Warsztat realizacji projektu wg etapów DMAIC

FAZA 5 – CONTROL (opracuj system sterowania nowym procesem)

• Ustalenie i walidacja systemu pomiarowego dla kluczowych czynników

• tworzenie, wdrażanie i stosowanie wykresów kontrolnych

• lokalizacja stanowisk kontrolnych

• odpowiedni rozmiar i jednolitość próbek

• Opracowanie i wdrożenie wykresów kontrolnych

• wybór kart kontrolnych

• rodzaje wykresów kontrolnych (X•R, X•S, I•MR, p, np. c, u, MA, EVMA, CUSUM, T2 Hottelinga)

• Interpretacja wykresów kontrolnych

• zaawansowane metody interpretacji wykresów kontrolnych

• typowe błędy w interpretacji wykresów kontrolnych

• Opracowanie planów reakcji (OCAP)

Warsztat realizacji projektu wg etapów DMAIC

FAZA 5 – CONTROL (opracuj plan wdrożenia rozwiązań)

• Planowanie wdrożenia

• Standaryzacja

• różne poziomy dokumentacji procesu

• zasady tworzenia procedur i instrukcji

• plan szkoleń

• plan komunikowania

• plan audytów

• Zamknięcie projektu

• lista kontrolna na zamknięcie projektu

• końcowa dokumentacja projektu

• Określenie efektów, kosztów i rekomendacji

• Podsumowanie i zamknięcie projektu

SESJA IV DZIEŃ XI

Metodyka Design for Six Sigma (DFSS)

• Istota metodyki Design for Six Sigma (DfSS )

• Istota, etapy i narzędzia metodyki DMADV

• Istota, etapy i narzędzia metodyki IDOV

• inne metodyki DfSS( IDEAS, DMEDI, DCCDI)

Warsztat realizacji projektu wg etapów DMADV lub IDOV

Faza 1 i 2 metodyki DMADV (Define & Measure) -Identyfikacja projektu oraz określenie oczekiwań klientów (VOC) -transformacja VOC w CTQ

Faza 1 metodyki IDOV (Identify) -Identyfikacja projektu oraz określenie oczekiwań klientów (VOC) -transformacja VOC w CTQ

• Project Charter (cele i efekty z projektu, zakres projektu, MGP, ryzyka projektu)

• Określenie oczekiwań klientów (Customer Needs Table, Affinity Diagram, Tree Diagram, Analiza Kano, priorytetyzacja oczekiwań klientów, NGT, AHP)

• Transformacja oczekiwań klientów w atrybuty produktu/systemu/usługi/procesu CTQ

• Analiza funkcji produktu/systemu/usługi/procesu

• Zastosowanie Quality Function Deployment

• Specyfikacja CTQ

Warsztat realizacji projektu wg etapów DMADV lub IDOV

Faza 3 metodyki DMADV (Analyse) - projektowanie produktu/systemu/usługi/procesu

Faza 2 metodyki IDOV (Design) -projektowanie produktu/systemu/usługi/procesu

• generowanie koncepcji produktu/systemu/usługi/procesu (droga, macierz syntezy, metoda morfologiczna, benchmarking, TRIZ i przezwyciężanie sprzeczności w projekcie)

• wybór najlepszej koncepcji (Pugh Matrix)

• wykonanie szczegółowego projektu koncepcji produktu/systemu/usługi/procesu (zasady projektowania Value Engineerin, projektowanie procesu)

Warsztat realizacji projektu wg etapów DMADV lub IDOV

Faza 4 metodyki DMADV (Design) -optymalizacja projektu produktu/usługi/procesu

Faza 3 metodyki IDOV (Opimize) -optymalizacja projektu produktu/usługi/procesu

• ocena i usuniecie ryzyk w projekcie produktu/systemu/usługi/procesu (FMEA, FTA, Error-Proofing, Poka-Yoke)

• zapewnienie krzepkości produktu/systemu/usługi/procesu (P-diagram, czynniki Noise i Control, Robust Design Taguchi'ego, DOE Taguchi'ego )

• wykonanie eksperymentów DOE Taguchi'ego dla ćwiczenia z helikopterem lub katapultą

• zapewnienie realizowalności i zdolności projektu produktu/systemu/usługi/procesu (Design for X: Design for Manufacture & Assambly DFMA, Design for Reliability DFR)

SESJA IV DZIEŃ XII

Warsztat realizacji projektu wg etapów DMADV lub IDOV

Faza 5 metodyki DMADV (Verify) -oceń projekt produktu/systemu/usługi/procesu

Faza 4metodyki IDOV (Verify) -oceń projekt produktu/systemu/usługi/procesu

• projektowanie i przeprowadzenie testów/pilotażu

• wdrożenie w pełnej skali

• ocena efektywności projektu

• zamkniecie projektu

System zarządzania Lean Six Sigma

Istota i rozwiązania systemu zarządzania Lean Six Sigma

Zarządzanie projektami Six Sigma (zastosowanie Quality Companion 3 do zarządzania projektami Lean Six Sigma)

• prezentacja

Quality Companion 3

Egzamin

Egzamin (150 pytań testowych jednokrotnego wyboru, 3,5 godziny),

Ogłoszenie wyników (warunkiem zaliczenia egzaminu jest uzyskanie 70% poprawnych odpowiedzi)

Realizacja projektu pilotażowego

Przegląd projektów realizowanych przez uczestników. Określenie i prezentacja dalszych planów dotyczących realizacji projektów pilotażowych przez uczestników.

Konsultacje

Kontynuacją szkolenia są konsultacje z trenerem prowadzącym i certyfikacja Six Sigma na poziomie Black Belt.

Adresaci

 • kandydaci na Black Belts,
 • Six Sigma Green Belts,
 • koordynatorzy ciągłego doskonalenia,
 • agenci zmiany z bardzo dobrą znajomością procesów oraz projektami doskonalącymi na swoim koncie,
 • uczestnicy programów i członkowie zespołów Six Sigma oraz zespołów Lean Manufacturing (w tym World Class Manufacturing).​

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik będzie:

 • Samodzielnie prowadził projekty doskonalące zgodnie z zintegrowaną metodyką Lean Six Sigma (DMAIC i ewentualnie DFSS DMADV lub IDOV).
 • Samodzielnie uruchamiał projekty pilotażowe.
 • Znał i stosował statystyczne narzędzia jakości do oceny i redukcji zmienności w procesach.
 • Znał i stosował metodyki realizacji projektów Lean Six Sigma z wykorzystaniem specjalistycznych pakietów statystycznych Minitab i Excel.
 • Skutecznie prowadził i nadzorował pracę zespołów doskonalących biorących udział projektach.
 • Merytorycznie wspierał i szkolił Green Beltów w ich projektach doskonalących.
 • Miał możliwość mentoringu, konsultacji i przedyskutowania problemów związanych z projektami doskonalenia z konsultantem/trenerem​.

Korzyści dla przedsiębiorstwa

 • Poprawa jakości i redukcja kosztów poprzez realizację projektów Lean Six Si​gma w organizacji na poziomie Black Belt – nastawionych na wysokie korzyści finansowe.
 • Zwrot z inwestycji już w pierwszych miesiącach od zakończenia szkolenia​.

Opinie uczestników

29.11-01.12.2017 r. "Ćwiczenia praktyczne. Przykłady projektów. Praktyczne rozwiązania."
31.05-02.06.2017 r. "Fachowość, wiedza trenera, dużo praktycznych materiałów."
31.05-02.06.2017 r. "Elastyczny program szkolenia, czas na dodatkowe pytania."
19-21.04.2017 r. "Bardzo duża część praktyczna związana z Minitab. Dobre tłumaczenie zagadnień statystycznych."
22-24.03.2017 r. "Fachowość trenera. Przykłady zastosowań narzędzi w różnych projektach. Otwartość trenera na prezentowane problemy. Zaangażowanie trenera."
08-10.03.2017 r. "Przygotowanie merytoryczne trenera, zaangażowanie trenera, komunikatywność trenera."
25-27.01.2017 r. "Dużo ćwiczeń na własnych przykładach w Minitab."
07-09.12.2016 r. "Dużo pracy na przykładach, na przykład z projektów BB oraz naszych projektach."
02-04.11.2016 r. "Przykłady innych projektów omawianie na własnych projektach. Materiały w plikach."
02-04.11.2016 r. "Wykładowca w sposób bardzo dokładny tłumaczy omawianą tematykę, wykorzystując praktyczne ćwiczenia."

Informacje dodatkowe

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, które realizowane są poprzez Panel Konsultacyjny,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek