Ilustracja szkolenia: Skuteczne prowadzenie projektów z uwzględnieniem analizy ryzyka

Skuteczne prowadzenie projektów z uwzględnieniem analizy ryzyka

Cele szkolenia

 • Zarządzanie projektami (Project Management) stanowi jedną z form organizacji przedsiębiorstw do rozwiązywania złożonych problemów i realizacji planu działania.

 • Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawowymi pojęciami dotyczącymi zarządzania projektami oraz zasadami i prawami obowiązującymi przy ich konstruowaniu.

 • Zarządzanie ryzykiem jest jednym z istotniejszych procesów zarządzania projektem. Jest próbą przeciwdziałania wszystkim tym sytuacjom, które mogą zagrozić nieoczekiwanie organizacji w osiągnięciu wyznaczonego celu. Z zarządzaniem ryzykiem nierozerwalnie są powiązane zagadnienia szacowania ryzyka i problematyka podejmowania decyzji menedżerskich.

 • Zarządzanie ryzykiem służy przygotowaniu organizacji i projektu na wszelkie niezaplanowane sytuacje, które mogą wystąpić w trakcie realizacji przedsięwzięć. Dzięki czemu organizacja w sposób świadomy i aktywny podejmuje działania i przewiduje potencjalne następstwa swoich decyzji. 

Dostępna wersja ON-LINE - ZP-AR-ONL 

Termin i miejsce

Szacunkowy udział części praktycznej

40%

Symbol szkolenia

ZP-AR

Program i ćwiczenia

1. Wprowadzenie:

 • projekt – rys historyczny, definicja,
 • proces, projekt, program – podobieństwa i różnice,
 • klasyfikacja i typologia projektów,
 • motywy wdrażania postępowania projektowego,
 • warunki wstępne wdrożenia projektu,
 • organizacja a zarządzanie projektami,
 • ryzyko - definicja, podstawowe pojęcia,
 • procesy zarządzania ryzykiem,
 • elementy zarządzania ryzykiem w organizacji,
 • analiza portfelowa,
 • warunki wstępne wdrożenia projektu,
 • struktura organizacji a projekt – ryzyka,
 • zasady konstruowania projektów – procesy zarządcze.

2. Praktyczne aspekty zarządzania projektami w przedsiębiorstwie:

 • wybór projektu (pułapki narzędzi wspomagających wybór),
 • zespół projektowy – charakterystyka i rola,
 • karta projektu – składowe i sposób jej tworzenia,
 • praktyczne podejście zarządzania projektem:
  - identyfikacja projektu,
  - zdefiniowanie wytycznych projektu,
  - plan struktury projektu,
  - identyfikacja ryzyk – zakres (wstępna analiza ryzyka projektu),
  - identyfikacja ryzyk – harmonogram,
            - harmonizacja zadań projektowych (techniki pomocnicze: wykresy Gantta, metoda PERT, diagram strzałkowy),
            - CPM - identyfikacja i analiza ścieżki krytycznej,
  - identyfikacja ryzyk - zasoby,
            - wielozadaniowość – metoda CCPM (metoda łańcucha krytycznego),
  - określenie budżetu projektu,
  - mechanizmy kontroli realizacji projektu (analiza trendu kamieni milowych, metoda EV),
  - ograniczenia,
  - analiza jakościowa i ilościowa projektu,
  - ocena projektu.

3. Model zarządzania projektami Project Management Institute zawarty w PMBoK.

Ćwiczenia:

 • Zajęcia warsztatowe w 2-4-osobowych zespołach, metodą „tradycyjną” na formularzu papierowym z zakresu opracowywania wybranych elementów projektu.
 • Prezentacja i dyskusja wyników opracowanych przez poszczególne zespoły analiz.

Uwaga: w ramach ćwiczeń dopuszcza się analizowanie przez zespoły problemów przywiezionych przez Uczestników.

Adresaci

 • osoby zarządzające przedsiębiorstwem,
 • kierownicy i członkowie zespołów projektowych,
 • osoby odpowiedzialne za jakość, pracownicy działów jakości.

Korzyści dla przedsiębiorstwa

 • Uzupełnienie wiedzy na temat zarządzania projektami (wymiar merytoryczny).
 • Nabycie umiejętności stosowania metod i technik pomocniczych.
 • Możliwość wyeliminowania błędnych metod postępowania, wynikających z rutyny lub niedoszkolenia.
 • Możliwość zapoznania się z podejściem zarządzania projektami prezentowanym przez uczestników z różnych zakładów przemysłowych, okazja do dyskusji i wymiany doświadczeń.

Opinie uczestników

19-20.12.2019 r. "Świetny kontakt trenera z uczestnikami, otwartość, duża wiedza, przykłady praktyczne i anegdoty tematyczne."
19-20.12.2019 r. "Skumulowane podstawy zarządzania projektami przedstawione w przystępnej formie, poparte przykładami z życia."
25-26.10.2018 r. "Dobra komunikatywność trenera."
24-25.09.2018 r. "Kompetencje trenera, bardzo dobry obiad."
24-25.09.2018 r. "Duża ilość przykładów z życia wziętych."
03-05.07.2017 r. "Ciekawe studium przypadków. Szkolenie bardzo ciekawe oraz w ciekawy sposób poprowadzone."
03-05.07.2017 r. "Mała grupa uczestników szkolenia. Elastyczność czasowa szkolenia."
08-09.06.2017 r. "Dużo materiałów, obszerne."
20-22.03.2017 r. "Bardzo profesjonalnie."

Informacje dodatkowe

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek