Ilustracja szkolenia: Skuteczne prowadzenie projektów z uwzględnieniem analizy ryzyka - szkolenie online

Skuteczne prowadzenie projektów z uwzględnieniem analizy ryzyka - szkolenie online

Cele szkolenia

 • Zarządzanie projektami (Project Management) stanowi jedną z form organizacji przedsiębiorstw do rozwiązywania złożonych problemów i realizacji planu działania.
 • Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawowymi pojęciami dotyczącymi zarządzania projektami oraz zasadami i prawami obowiązującymi przy ich konstruowaniu.
 • Zarządzanie ryzykiem jest jednym z istotniejszych procesów zarządzania projektem. Jest próbą przeciwdziałania wszystkim tym sytuacjom, które mogą zagrozić nieoczekiwanie organizacji w osiągnięciu wyznaczonego celu. Z zarządzaniem ryzykiem nierozerwalnie są powiązane zagadnienia szacowania ryzyka i problematyka podejmowania decyzji menedżerskich.
 • Zarządzanie ryzykiem służy przygotowaniu organizacji i projektu na wszelkie niezaplanowane sytuacje, które mogą wystąpić w trakcie realizacji przedsięwzięć. Dzięki czemu organizacja w sposób świadomy i aktywny podejmuje działania i przewiduje potencjalne następstwa swoich decyzji.
Dostępna wersja stacjonarna - ZP-AR

Termin i miejsce

 • 12 - 13 listopada 2020
  do rozpoczęcia pozostało 90 dni
  Online
 • 14 - 15 grudnia 2020
  do rozpoczęcia pozostało 122 dni
  Online

Symbol szkolenia

ZP-AR-ONL

Program i ćwiczenia

Wykład:

1.Wprowadzenie:

·           Ryzyko - definicja, podstawowe pojęcia

·           Procesy zarządzania ryzykiem

·           Elementy zarządzania ryzykiem w organizacji

·           Analiza portfelowa

·           Projekt – rys historyczny, definicja

·           Proces, projekt, program – podobieństwa i różnice

·           Ryzyko wyboru modelu zarządczego – przegląd modeli

·           organizacja a zarządzanie projektami – ryzyka,

2.Praktyczne aspekty zarządzania projektami w przedsiębiorstwie (projekty typowe)

·           Decyzje wstępne - Wybór projektu (strona finansowa, elementy ryzyka finansowego)

·           Zespół projektowy – charakterystyka i rola

·           karta projektu – składowe i sposób jej tworzenia,

·           praktyczne podejście zarządzania projektem:

- Plan struktury projektu

- Identyfikacja ryzyk – zakres  (wstępna analiza ryzyka projektu)

- Identyfikacja ryzyk – harmonogram

- Harmonizacja zadań projektowych (techniki pomocnicze: wykresy Gantta, metoda PERT, diagram strzałkowy)

- CPM - identyfikacja i analiza ścieżki krytycznej (ćwiczenia),

- szacowanie ryzyka ukończenia projektu,

- wybór projektu skorygowany analizą ryzyka (ćwiczenia)

        - Identyfikacja ryzyk - zasoby

- Wielozadaniowość – metoda CCPM (metoda łańcucha krytycznego)

- Określenie budżetu projektu,

- Mechanizmy kontroli realizacji projektu (analiza trendu kamieni milowych, metoda EV-ćwiczenia)

- Ograniczenia

- Analiza jakościowa i ilościowa projektu

- Ocena projektu

3. Przykłady i ćwiczenia.

 

Ćwiczenia:

Zajęcia warsztatowe w 2-4-osobowych zespołach, metodą „tradycyjną” na formularzu papierowym z zakresu opracowywania wybranych elementów projektu.

Prezentacja i dyskusja wyników opracowanych przez poszczególne zespoły analiz.

 

Uwaga: w ramach ćwiczeń dopuszcza się analizowanie przez zespoły problemów przywiezionych przez Uczestników.

Adresaci

·         Osoby zarządzające przedsiębiorstwem.

·         Kierownicy i członkowie zespołów projektowych.

·         Osoby odpowiedzialne za jakość, pracownicy działów jakości.

 

Korzyści dla przedsiębiorstwa

·         Uzupełnienie wiedzy na temat zarządzania projektami (wymiar merytoryczny).

·         Nabycie umiejętności stosowania metod i technik pomocniczych.

·         Możliwość wyeliminowania błędnych metod postępowania, wynikających z rutyny lub niedoszkolenia.

·         Możliwość zapoznania się z podejściem zarządzania projektami prezentowanym przez uczestników z różnych zakładów przemysłowych, okazja do dyskusji i wymiany doświadczeń.

 

Informacje dodatkowe

Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi. 
Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji. Materiały są dostępne w wersji elektronicznej.