Ilustracja szkolenia: Specjalista ds. rozwiązywania problemów- szkolenie online

Specjalista ds. rozwiązywania problemów- szkolenie online

Cele szkolenia

 • Przygotowanie uczestników do samodzielnego rozwiązywania problemów na przykładzie powszechnie stosowanych metod PDCA, 8D, Six Sigma. Uczestnicy nauczą się identyfikować źródła problemów oraz kategoryzować i przydzielać do odpowiednich metod rozwiązywania. Poznają narzędzia służące rozwiazywaniu problemów oraz podstawy statystyki. Nauczą się również zarzadzania rozwiązywaniem problemów.
 • Osiągnięte kwalifikacje pozwolą być aktywnym uczestnikiem zespołów projektów Six Sigma oraz 8 D.
Dostępna wersja stacjonarna - PBS-R

Termin i miejsce

 • 23 - 25 września 2020
  do rozpoczęcia pozostało 39 dni
  Online
 • 16 - 18 listopada 2020
  do rozpoczęcia pozostało 93 dni
  Online

Symbol szkolenia

PBS-R-ONL

Program i ćwiczenia

Dzień 1

8.30-8.45

Rozpoczęcie, przywitanie uczestników, omówienie zasad sesji online

8.45-10.15      sesja 1

Problemy w organizacji

Ćwiczenie: Podać przykład efektywnego rozwiązywania problemów vs „gaszenia pożarów” - notatnik
Źródła problemów

Kategorie problemów
Metody rozwiązywania problemów
Ćwiczenie: Przypisz problemy w swojej pracy do odpowiedniej kategorii - notatnik

10.15-10.30

Przerwa

10.30-12.00    sesja 2

Priorytetyzacja rozwiązywania problemów
Problemy sporadyczne vs chroniczne

Strategia Six Sigma

Ćwiczenie: Zasady priorytetyzacji problemów - notatnik
Narzędzia rozwiązywania problemów
Arkusz kontrolny
Analiza Pareto
Ćwiczenie: Na podstawie arkusza kontrolnego sporządzić wykres Pareto - notatnik
Burza mózgów

Diagram pokrewieństwa

12.15-12.45

Przerwa

12.45-14.15     sesja 3

Diagram drzewa

Ćwiczenie: Opracować diagram drzewa - notatnik
Diagram Ishikawy

Ćwiczenie: Opracować diagram Ishikawy

Metoda 5 x dlaczego

Ćwiczenie: Znaleźć pierwotną przyczynę problemu - notatnik

14.15-14.30

Przerwa

14.30-15.30

Kreatywność

Ćwiczenie: techniki prowokacyjne - notatnik

Teoria ograniczeń

Ćwiczenie: Typowanie słabych punktów procesu - notatnik

Podsumowanie pierwszego dnia

Dzień 2

8.30-8.45

Rozpoczęcie, przypomnienie głównych tematów z poprzedniego dnia

8.45-10.15      sesja 1

Podstawy statystyki technicznej
Definicja procesów
Zmienność i ich przyczyny
Typy zmienności

Ćwiczenie: Narysować przebieg procesów zdolnych i procesów stabilnych - notatnik
Podstawowe statystyki opisowe
Rozkład normalny
Ćwiczenie: – Obliczanie procentowego prawdopodobieństwa występowania obserwacji w rozkładzie normalnym - notatnik

10.15-10.30

Przerwa

10.30-12.00    sesja 2

Histogram

Ćwiczenie: Opracować histogram – formularz Excel
Wskaźniki zdolności procesu
Potencjalna zdolność procesu
Ćwiczenie: Określenie czynników wpływających na proces - notatnik

12.15-12.45

Przerwa

12.45-14.15     sesja 3

Rzeczywista zdolność procesu
Ćwiczenie: Określenie potencjalnej i rzeczywistej zdolności procesu – formularz Excel
Standaryzacja rozkładu normalnego

Ćwiczenie: Obliczanie wadliwości procesu – formularz Excel

14.15-14.30

Przerwa

14.30-15.30

Karty kontrolne SPC
Ćwiczenie : Opracowanie karty kontrolnej X-R – formularz Excel
Podsumowanie drugiego dnia

Dzień 3

8.30-8.45

Rozpoczęcie, przypomnienie głównych tematów z poprzedniego dnia

8.45-10.15      sesja 1

Rozwiązywanie problemów metoda 8D
Krok 1 – Zasady tworzenia zespołu
Krok 2 – Definicja problemu

Ćwiczenie – Dokładny opis problemu metodą 5W2H – notatnik
Krok 3 – Działania tymczasowe
Ćwiczenie – Opracowanie działań tymczasowych - notatnik

10.15-10.30

Przerwa

10.30-12.00    sesja 2

Krok 4 – Definicja przyczyny
Ćwiczenie: opracowanie wykazu jest/nie jest, porządku chronologicznego - notatnik
Identyfikacja przyczyny źródłowej

Ćwiczenie: Diagram Ishikawy, metoda 5 x dlaczego - notatnik
Potwierdzenie przyczyny źródłowej

12.15-12.45

Przerwa

12.45-14.15     sesja 3

Krok 5 – Definiowanie i weryfikacja akcji korygujących
Ćwiczenie: Planowanie akcji korygujących - notatnik
Krok 6 – Wdrożenie i ocena akcji korygujących
Ćwiczenie: Wdrożenie i udowodnienie skuteczności wprowadzonych akcji korygujących - notatnik
Krok 7 – Zapobieganie problemowi w innych obszarach
Ćwiczenie: Zmniejszenie ryzyka, ponownego wystąpienia problemu - notatnik
Krok 8 – Zakończenie procesu, podzielenie się wnioskami

14.15-14.30

Przerwa

14.30-15.30

Zarządzanie rozwiązywaniem problemu
Harmonogram zarządzania rozwiązywaniem problemów
Zakończenie szkolenia

Adresaci

 • Inżynierowie procesu,
 • inżynierowie jakości,
 • liderzy produkcji,
 • liderzy magazynu,
 • specjaliści z działów IT, finansowego, planowania.

Korzyści dla przedsiębiorstwa

 • Problemy będą rozwiązywane przez wykwalifikowane osoby.
 • Lista wykwalifikowanych specjalistów, z której manager będzie mógł korzystać delegując zadania.
 • Możliwość synergii grupy specjalistów, współpracy, rozwoju kwalifikacji.
 • Standaryzacja podejścia do rozwiązywania problemów.
 •  Specjaliści dla grup projektów Six Sigma i 8D.
 • Wyróżniający się specjaliści powinni szkolić się w tematach Green Belt, Black Belt, FMEA, SPC, MSA.

Informacje dodatkowe

Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi. 
Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji oraz szczegółową agendę szkolenia. 
Materiały dostępne w wersji elektronicznej.