Ilustracja szkolenia: Warsztaty mistrza produkcji i brygadzisty- szkolenie online

Warsztaty mistrza produkcji i brygadzisty- szkolenie online

Cele szkolenia

Nauczenie twardych technik i narzędzi wykorzystywanych w codziennej pracy mistrza i brygadzisty do egzekwowania planów produkcyjnych i realizacji zadań związanych z utrzymaniem produkcji, jakości i ciągłego doskonalenia. 

Dostępna wersja stacjonarna - STA-P

Termin i miejsce

Czas trwania

2 dni po 7 godz.

Symbol szkolenia

STA-P-ONL

Program i ćwiczenia

Dzień I

09:00-09:30         Rozpoczęcie, przywitanie uczestników, omówienie zasad sesji online

09:30-10:00         Dane wejściowe do procesu planowania produkcji - wprowadzenie

10:00-10:10         Przerwa

10:10-11:10         Zarządzanie dostępnością maszyn, ludzi i komponentów. Tabele poliwatencji, rotacja.

11:20-11:50         Wizualizacja wskaźników, standaryzacja pracy

11:50-12:20         Doskonalenie Pracy Standardowej. Opracowanie OPL.  - ćwiczenie

12:20-12:40         Omówienie

12:40-13:10         Przerwa lunchowa

13:30-13:50         Przygotowanie do ćwiczenia - Analiza procesu produkcyjnego z wbudowanymi wskaźnikami QDCM.

13:50-14:30         Ćwiczenie

14:30-15:00         Omówienie

15:00-15:30         Doskonalenie, opracowanie standardów komunikacji wizualnej

15:30-15:50         Omówienie ćwiczenia

15:50-16:00         Podsumowanie I dnia

Dzień II

09:00-09:15         Przypomnienie dnia I

09:15:09:45         Zasady skutecznego Instruktarzu Pracowników

09:45-10:15         Zasady skutecznego Instruktarzy Pracowników - ćwiczenie

10:15-10:30         Przerwa

10:30-11:45         Definicja jakości, cele jakości, ciągłe doskonalenie cykl PDCA, kryteria jakości, wskaźniki jakościowe, daily quality, Fast Responce

11:30-11:40         Przerwa

11:40-12:20         Narzędzia jakości w procesie analiz problemów (5W2H, Ishikawa, 5XWhy, flow chart

12:20-12:50        Przerwa lunchowa

12:50-13:20         Ćwiczenie - identyfikacja problemu

13:20-13:40         Omówienie ćwiczenia

13:40-13:50         Przerwa

13:50-14:40         Ćwiczenie - analiza przyczyn źródłowych

14:40-15:00         Omówienie ćwiczenia

15:00-15:20         Ćwiczenie - plan doskonalenia procesu

15:20-15:40         Omówienie ćwiczenia

15:40-16:00         Podsumowanie

Adresaci

·         mistrzowie,

·         brygadziści,

·         liderzy działów produkcji.

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik nauczy się:

·         skuteczniej interpretować planu produkcji,

·         wyznaczać priorytety na podstawie danych – wskaźników i harmonogramu produkcji,

·         prowadzić skuteczny instruktaż stanowiskowy,

·         definiować i opisywać pracę standaryzowaną (AOS, AKEP, JES),

·         skutecznie przekazywać informacje w oparciu o procedurę Fast Response,

·         rozwiązywać problemy z wykorzystaniem narzędzi – PDCA, 5W2H, SMART, Ishikawa, 5 Why, SDCA.

Uczestnik dowie się:

·         jak umiejętnie weryfikować sytuacje jakościowe w obszarze produkcyjnym – audyty stanowiskowe, codzienna kontrola jakości, lista kontrolna,

·         jak umiejętnie alarmować o złej jakości i problemach w produkcji – wizualizacja, informacja,

·         jak budować tablicę poliwalencji.

Korzyści dla przedsiębiorstwa

Poprawa skuteczności w realizowania codziennych zadań przez mistrzów i brygadzistów. Skuteczna interpretacja planów produkcyjnych i skutecznie wyznaczane priorytety. Poprawa wydajności i jakości w procesie poprzez wzrost efektywności przygotowania pracy przez mistrzów i brygadzistów w procesie produkcji. Poprawa komunikacji w ramach procedury Fast Response pomiędzy mistrzami i brygadzistami a działami planowania, jakości, utrzymania ruchu, logistyki. Poprawa jakości wyrobów poprzez realizacje weryfikacji sytuacji jakościowej. Realizacja ciagłego doskonalenia. Szybkie alarmowanie o sytuacji jakościowej, skuteczna wizualizacja ja\kości przemawiająca do pracowników produkcyjnych. Skuteczne rozwiazywania problemów jakościowych przez mistrzów i brygadzistów. Wsparcie inżynierów rozwiązujących problemy w procesie przez mistrzów i brygadzistów. Standaryzacja czynności w obszarze produkcji w oparciu o prace standaryzowaną.

Zastosowanie

·         Zaprezentowanie technik i narzędzi wykorzystywanych przez mistrzów w ich codziennej pracy.

·         Zorientowanie na zdefiniowane dla procesów wskaźniki jakościowe, produktywnościowe.

·         Wykorzystanie zaprezentowanych technik i narzędzi do egzekwowania planów produkcyjnych i realizacji zadań związanych z utrzymaniem produkcji.

·         Zbudowanie zasad skutecznej komunikacji w sytuacjach jakościowych, produktywnościowych w oparciu o procedury i dobre praktyki Fast Response.

·         Techniki i narzędzia szybkiego i skutecznego rozwiązywania problemów i oceny sytuacji bieżącej.

·         Zasady skutecznego instruktażu na stanowisku pracy.

·         Zbudowanie pracy standaryzowanej mistrza, brygadzisty.

Informacje dodatkowe

Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi.

Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji oraz szczegółową agendę szkolenia.

Materiały dostępne w wersji elektronicznej.