Ilustracja szkolenia: Wdrażanie wyrobów do produkcji i ich zatwierdzanie wg APQP i PPAP z wykorzystaniem Core Tools - szkolenie online

Wdrażanie wyrobów do produkcji i ich zatwierdzanie wg APQP i PPAP z wykorzystaniem Core Tools - szkolenie online

Cele szkolenia

 • Przedstawienie zaawansowanego zarządzania projektami wdrożeniowymi wyrobów do produkcji w firmie branży motoryzacyjnej wg wymagań IATF 16949:2016 i podręcznika APQP (Advanced Product Quality Planning). 
 • Przedstawienie zasad współpracy z klientami i dostawcami w zakresie zatwierdzania dostaw wg podręcznika PPAP (Production Part Approval Process). 
 • Zapoznanie ze specyficznymi wymaganiami klientów branży motoryzacyjnej (CSR – Customer Specific Requirements).
Dostępna wersja stacjonarna - APQP-PPAP

Termin i miejsce

 • 17 - 19 maja 2021
  do rozpoczęcia pozostało 10 dni
  Online
 • 28 - 30 czerwca 2021  TERMIN GWARANTOWANY
  do rozpoczęcia pozostało 52 dni
  liczba uczestników ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń Online
 • 26 - 28 lipca 2021
  do rozpoczęcia pozostało 80 dni
  Online
 • 23 - 25 sierpnia 2021
  do rozpoczęcia pozostało 108 dni
  Online
 • 27 - 29 września 2021
  do rozpoczęcia pozostało 143 dni
  Online
 • 24 - 26 listopada 2021
  do rozpoczęcia pozostało 201 dni
  Online
 • 13 - 14 grudnia 2021
  do rozpoczęcia pozostało 220 dni
  Online

Symbol szkolenia

APQP-PPAP-ONL

Program i ćwiczenia

1. Podstawowe zasady systemu zarządzania produkcją w branży motoryzacyjnej.
2. Źródła wymagań: normy, specyfikacje, podręczniki IATF, CSR (Customer Specific Requirements – specyficzne wymagania klientów - głównych firm motoryzacyjnych).
3. Ideologia APQP- zarządzania wdrożeniami nowych wyrobów; etapy:

·         planowanie projektu,

 • projektowanie wyrobu,
 • projektowanie procesu,
 • projektowanie i produkcja narzędzi,
 • walidacja produktu i procesu,
 • produkcja i sprzężenie zwrotne,

·         listy kontrolne stosowane na poszczególnych etapach APQP.

4. Typowe techniki, narzędzia i dokumenty:

·         biznes Plan i kontrakt z klientem,

 • harmonogram APQP, kroki milowe, zatwierdzenia, przeglądy,
 • walidacje APQP i procesów,
 • FMEA - Analiza Potencjalnych Wad i ich Skutków (dla konstrukcji produktów i procesów produkcyjnych),
 • Process Flowchart – schemat blokowy procesów produkcyjnych wraz z planem rozmieszczenia procesów (Floor Layout),
 • Control Plan – Plany Kontroli, uwzględnianie kontroli statystycznej wg AQL,
 • MSA - Analiza Systemów Pomiarowych, R&R- analiza powtarzalności i odtwarzalności dla sprzętu pomiarowego i sprawdzianów,
 • wymagania dotyczące kwalifikacji personelu, Tabela Poliwalencji,
 • instrukcje pracownicze,
 • Capability Study - badanie zdolności procesów,
 • OEE (Overall Equipment Effectiveness) & R&R (Run and Rate) – pomiary wyników produkcji próbnej,
 • nadzorowanie produkcji seryjnej – reklamacje, techniki 8D,
 • przegląd zwrotów reklamacyjnych i RCA (Root Cause Analysis).

5. PPAP – omówienie najważniejszych zagadnień:

·         zasady uzgodnień klient-dostawca,

 • typowe i opcjonalne elementy przedkładane do zatwierdzenia - przegląd, omówienie,
 • podział odpowiedzialności w firmie w zakresie poszczególnych składników PPAP oraz koordynacji projektu,
 • przedłożenie PPAP: kiedy pierwszy raz, zasady wypełniania gwarancji przedłożenia (PSW), poziomy przedłożeń, zasady aktualizacji PPAP i powiadamiania klienta o zmianach,
 • wykorzystanie Podręcznika Dostawcy i umowy klient-dostawca dla uzgodnienia PPAP,
 • niektóre specyficzne wymagania wielkich producentów dot. PPAP (CSR),
 • przykładowa procedura zarządzania procesem PPAP,
 • współpraca z dostawcami usług,
 • PPAP w/g wytycznych VDA.

6. Informacja o innych stosowanych technikach i narzędziach.
7. Prezentacja przykładowej procedury wdrażania nowych projektów według APQP wraz z PPAP dla klienta i od dostawców.
8. Podsumowanie szkolenia.

 



Ćwiczenia:

· ustalenie wymagań dla dostawców,

· wykonanie fragmentu DFMEA,

· wykonanie fragmentu PFMEA,

· ustalenie Planu Kontroli (fragment),

· zarządzanie wdrożeniem – realizacja zadań APQP.

Adresaci

·      szefowie projektów, przedstawiciele klientów,

·      Pełnomocnicy Zarządu ds. Jakości,

·      szefowie działów / właściciele kluczowych procesów związanych z wdrożeniami nowych wyrobów do produkcji seryjnej,

·      konstruktorzy, technolodzy,

·      pracownicy działu jakości, pracownicy laboratorium pomiarowego,

·      audytorzy wewnętrzni, audytorzy dostawców (pierwszej i drugiej strony).

 

Korzyści dla uczestnika

Podczas szkolenia uczestnik nauczy się:

·      sprawnego zarządzania projektami według metodyki APQP zgodnie z poszczególnymi etapami,

·      właściwie identyfikować potrzeby i wymagania klienta przy wdrażaniu nowych projektów,

·      sporządzać dokumentację niezbędną do zatwierdzania wyrobów przez klienta – PPAP,

·      jak zarządzać wdrożeniem – realizacja zadań APQP,

·      przygotowywać się do audytów certyfikacyjnych, recertyfikacyjnych, kontrolnych i klientowskich
w branży motoryzacyjnej.

 

Podczas szkolenia uczestnik dowie się:

·      jakie są wymagane techniki i narzędzia,

·      jak prowadzić w projekcie narzędzia Core Tools (DFMEA, PFMEA, Plan kontroli, Proces Flow)

·      jakie są zasady kreowania wymagań dla dostawców – zarówno materiałów, jak i usług – zgodnie z zasadami APQP i VDA oraz zatwierdzania PPAP,

·      jakie są odpowiedzialności w projekcie poszczególnych jego uczestników,

·      jakie dokumenty, raporty , analizy wymagane są w pakiecie PPAP dla klientów,

·      jakie są zasady zatwierdzania części wg metodologii PPAP i VDA2,

·      jakie są zasady rekwalifikacji,

·      co jest pomocne w ustalaniu zasad postępowania w zakresie sprzętu kontrolno-pomiarowego i pomiarów.

Metodyka

przykłady, ćwiczenia, praca w grupach

Opinie uczestników

Szkolenie online to wygoda, dobra metoda przekazania informacji, jasne informacje.Podobała mi się interaktywność, możliwość łatwego dzielenia się zasobami z komputera, łatwość utrzymywania kontaktu wzrokowego z innymi użytkownikami.Dobry kontakt z prowadzącym.Atrakcyjna możliwość zdalnego szkolenia, interaktywne dokumenty.Podobał mi się zoom i możliwości tego programu, a także wiedza trenera.

Informacje dodatkowe

Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi. 
Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji. Materiały dostępne w wersji elektronicznej.