Ilustracja szkolenia: Wdrażanie wyrobów do produkcji i ich zatwierdzanie wg APQP i PPAP z wykorzystaniem Core Tools - szkolenie online

Wdrażanie wyrobów do produkcji i ich zatwierdzanie wg APQP i PPAP z wykorzystaniem Core Tools - szkolenie online

Cele szkolenia

 • Przedstawienie zaawansowanego zarządzania projektami wdrożeniowymi wyrobów do produkcji w firmie branży motoryzacyjnej wg wymagań IATF 16949:2016 i podręcznika APQP (Advanced Product Quality Planning). 
 • Przedstawienie zasad współpracy z klientami i dostawcami w zakresie zatwierdzania dostaw wg podręcznika PPAP (Production Part Approval Process). 
 • Zapoznanie ze specyficznymi wymaganiami klientów branży motoryzacyjnej (CSR – Customer Specific Requirements).
Dostępna wersja stacjonarna - APQP-PPAP

Termin i miejsce

 • 13 - 15 grudnia 2021  TERMIN GWARANTOWANY
  do rozpoczęcia pozostało 5 dni
  liczba uczestników ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń Online
 • 19 - 21 stycznia 2022
  do rozpoczęcia pozostało 42 dni
  Online
 • 23 - 25 lutego 2022
  do rozpoczęcia pozostało 77 dni
  Online
 • 23 - 25 marca 2022
  do rozpoczęcia pozostało 105 dni
  Online
 • 6 - 8 kwietnia 2022
  do rozpoczęcia pozostało 119 dni
  Online
 • 25 - 27 maja 2022
  do rozpoczęcia pozostało 168 dni
  Online
 • 29 czerwca - 1 lipca 2022
  do rozpoczęcia pozostało 203 dni
  Online

Symbol szkolenia

APQP-PPAP-ONL

Program i ćwiczenia

1. Podstawowe zasady systemu zarządzania produkcją w branży motoryzacyjnej.
2. Źródła wymagań: normy, specyfikacje, podręczniki IATF, CSR (Customer Specific Requirements – specyficzne wymagania klientów - głównych firm motoryzacyjnych).
3. Ideologia APQP- zarządzania wdrożeniami nowych wyrobów; etapy:

 • planowanie projektu,
 • projektowanie wyrobu,
 • projektowanie procesu,
 • projektowanie i produkcja narzędzi,
 • walidacja produktu i procesu,
 • produkcja i sprzężenie zwrotne,
 • listy kontrolne stosowane na poszczególnych etapach APQP.

4. Typowe techniki, narzędzia i dokumenty:

 • biznes Plan i kontrakt z klientem,
 • harmonogram APQP, kroki milowe, zatwierdzenia, przeglądy,
 • walidacje APQP i procesów,
 • FMEA - Analiza Potencjalnych Wad i ich Skutków (dla konstrukcji produktów i procesów produkcyjnych),
 • Process Flowchart – schemat blokowy procesów produkcyjnych wraz z planem rozmieszczenia procesów (Floor Layout),
 • Control Plan – Plany Kontroli, uwzględnianie kontroli statystycznej wg AQL,
 • MSA - Analiza Systemów Pomiarowych, R&R- analiza powtarzalności i odtwarzalności dla sprzętu pomiarowego i sprawdzianów,
 • wymagania dotyczące kwalifikacji personelu, Tabela Poliwalencji,
 • instrukcje pracownicze,
 • Capability Study - badanie zdolności procesów,
 • OEE (Overall Equipment Effectiveness) & R&R (Run and Rate) – pomiary wyników produkcji próbnej,
 • nadzorowanie produkcji seryjnej – reklamacje, techniki 8D,
 • przegląd zwrotów reklamacyjnych i RCA (Root Cause Analysis).

5. PPAP – omówienie najważniejszych zagadnień:

 • zasady uzgodnień klient-dostawca,
 • typowe i opcjonalne elementy przedkładane do zatwierdzenia - przegląd, omówienie,
 • podział odpowiedzialności w firmie w zakresie poszczególnych składników PPAP oraz koordynacji projektu,
 • przedłożenie PPAP: kiedy pierwszy raz, zasady wypełniania gwarancji przedłożenia (PSW), poziomy przedłożeń, zasady aktualizacji PPAP i powiadamiania klienta o zmianach,
 • wykorzystanie Podręcznika Dostawcy i umowy klient-dostawca dla uzgodnienia PPAP,
 • niektóre specyficzne wymagania wielkich producentów dot. PPAP (CSR),
 • przykładowa procedura zarządzania procesem PPAP,
 • współpraca z dostawcami usług,
 • PPAP w/g wytycznych VDA.

6. Informacja o innych stosowanych technikach i narzędziach.
7. Prezentacja przykładowej procedury wdrażania nowych projektów według APQP wraz z PPAP dla klienta i od dostawców.
8. Podsumowanie szkolenia.

Ćwiczenia:

 • ustalenie wymagań dla dostawców,
 • wykonanie fragmentu DFMEA,
 • wykonanie fragmentu PFMEA,
 • ustalenie Planu Kontroli (fragment),
 • zarządzanie wdrożeniem – realizacja zadań APQP.

Adresaci

 • szefowie projektów, przedstawiciele klientów,
 • Pełnomocnicy Zarządu ds. Jakości,
 • szefowie działów / właściciele kluczowych procesów związanych z wdrożeniami nowych wyrobów do produkcji seryjnej,
 • konstruktorzy, technolodzy,
 • pracownicy działu jakości, pracownicy laboratorium pomiarowego,
 • audytorzy wewnętrzni, audytorzy dostawców (pierwszej i drugiej strony).

 

Korzyści dla uczestnika

Podczas szkolenia uczestnik nauczy się:

 • sprawnego zarządzania projektami według metodyki APQP zgodnie z poszczególnymi etapami,
 • właściwie identyfikować potrzeby i wymagania klienta przy wdrażaniu nowych projektów,
 • sporządzać dokumentację niezbędną do zatwierdzania wyrobów przez klienta – PPAP,
 • jak zarządzać wdrożeniem – realizacja zadań APQP,
 • przygotowywać się do audytów certyfikacyjnych, recertyfikacyjnych, kontrolnych i klientowskich w branży motoryzacyjnej.

 

Podczas szkolenia uczestnik dowie się:

 • jakie są wymagane techniki i narzędzia,
 • jak prowadzić w projekcie narzędzia Core Tools (DFMEA, PFMEA, Plan kontroli, Proces Flow)
 • jakie są zasady kreowania wymagań dla dostawców – zarówno materiałów, jak i usług – zgodnie z zasadami APQP i VDA oraz zatwierdzania PPAP,
 • jakie są odpowiedzialności w projekcie poszczególnych jego uczestników,
 • jakie dokumenty, raporty , analizy wymagane są w pakiecie PPAP dla klientów,
 • jakie są zasady zatwierdzania części wg metodologii PPAP i VDA2,
 • jakie są zasady rekwalifikacji,
 • co jest pomocne w ustalaniu zasad postępowania w zakresie sprzętu kontrolno-pomiarowego i pomiarów.
   

Metodyka

przykłady, ćwiczenia, praca w grupach

Opinie uczestników

Szkolenie online to wygoda, dobra metoda przekazania informacji, jasne informacje.

Podobała mi się interaktywność, możliwość łatwego dzielenia się zasobami z komputera, łatwość utrzymywania kontaktu wzrokowego z innymi użytkownikami.

Dobry kontakt z prowadzącym.

Atrakcyjna możliwość zdalnego szkolenia, interaktywne dokumenty.

Podobał mi się zoom i możliwości tego programu, a także wiedza trenera.

Informacje dodatkowe

Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi. 
Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji. Materiały dostępne w wersji elektronicznej.