Ilustracja szkolenia: Zarządzanie zespołami zróżnicowanymi wiekowo

Zarządzanie zespołami zróżnicowanymi wiekowo

Cele szkolenia

Celem szkolenia jest zdobycie przez Uczestników praktycznej wiedzy i umiejętności w identyfikacji obszarów zarządzania wiekiem
w przedsiębiorstwie oraz wyboru odpowiednich do wielkości firmy skutecznych narzędzi do wdrożenia zarządzania ukierunkowanego
na zróżnicowane wiekowo pokolenia.
Aby skutecznie motywować pokolenie X, Y, Z  szef powinien zdawać sobie sprawę z osobistych celów jego pracowników oraz sposobów postrzegania przez nich osiągnięć i porażek. Najprościej rzecz ujmując, motywacja to takie „coś”, co wywołuje, ukierunkowuje i podtrzymuje nasze zachowania. Chodzi o to, abyśmy jeszcze bardziej efektywnie wykonywali zadania lub – abyśmy zaczęli się do nich bardziej przykładać.
Zarządzanie wiekiem staje się jednym z kluczowych tematów związanych z tworzeniem polityki ZZL w organizacji.
W trakcie szkolenia uczestnicy:

 • zdefiniują potrzeby i oczekiwania pokolenia: Baby Boomers, X, Y oraz Z,
 • poznają specyfikę zachowań zróżnicowanych pokoleniowo zespołów,
 • poznają metody i narzędzia motywujące pracowników generacji Baby Boomers, X, Y oraz Z,
 • nauczą się jak zauważać i zapobiegać konfliktom w zróżnicowanym pokoleniowo zespole, 
 • rozwiną umiejętności komunikacyjne związane z pobudzaniem motywacji wśród pracowników z pokolenia Baby Boomers, X, Y oraz Z.

Termin i miejsce

Szacunkowy udział części praktycznej

70%

Czas trwania

1 dzień po 7 godz.

Symbol szkolenia

UO-ZZW

Program i ćwiczenia

1. Różnorodność jako przewaga konkurencyjna organizacji:

 • Age friendly – zysk z dojrzałości.
 • Zwiększenie elastyczności organizacji w odpowiedzi na zmiany na rynku.
 • Kreowanie kultury organizacji ukierunkowanej na poszanowanie praw i różnorodności jednostek.

2. Zróżnicowanie wiekowe w zespole:

 • Kierowanie zróżnicowanym wiekowo zespołem – koncepcja przywództwa sytuacyjnego K. Blancharda.
 • Organizacja pracy zespołowej z uwzględnieniem zróżnicowania wiekowego pracowników.
 • Jak zapewnić transfer wiedzy w zespole.
 • Korzyści dla przedsiębiorstwa z budowania zróżnicowanego wiekowo zespołu.

3. Trudne sytuacje BB,X, Y, Z – asertywność w komunikacji:

 • Zarządzanie konfliktem – trudne sytuacje między pokoleniami.
 • Niezrozumienie potrzeb i intencji – jak przewidywać konflikty w pracy?
 • Poziomy komunikacji – postawy rozmówcy (szef, pracownik, dostawca, odbiorca).
 • Jak rozmawiać z pracownikiem, przełożonym itp.?
 • Empatia w komunikacji.
 • Jak zmniejszyć stres przez transparentność komunikacji?

4. Jak motywować pokolenie X, Y, Z:

 • Co oznacza praca dlaBB, X, Y, Z? Na czym zależy poszczególnym pokoleniom?
 • Rekrutacja, wdrożenie do pracy, informacja zwrotna, motywacja.
 • Indywidualne plany rozwojowe dla pracowników.
 • Zróżnicowanie potrzeb i motywacji przedstawicieli poszczególnych grup wiekowych.
 • Motywatory finansowe i pozafinansowe; motywacja niestandardowa dla poszczególnych grup wiekowych.

5. Work-Life Balance BB, X, Y, Z:

 • Jak pogodzić pracę z domem w każdym pokoleniu?
 • Co znaczy równowaga dla BB, X, Y, Z?
 • Schemat życia według WLB.
 • Na czym nam zależy?

Ćwiczenia:

Program realizowany jest w formie interaktywnego warsztatu, z wykorzystaniem aktywnych metod nauczania.
W trakcie szkolenia stosowane są takie formy warsztatowe jak:

 • analiza case study,
 • ćwiczenia grupowe,
 • ćwiczenia indywidualne,
 • „burza mózgów”,
 • buzz,
 • handout,
 • testy.

Różnorodne i interaktywne metody dają gwarancję pełnej aktywności, zaangażowania i wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami, co stanowi istotny czynnik skutecznego przyswajania wiedzy i umiejętności.

Adresaci

 • pracownicy odpowiedzialni za zarządzanie zespołami pracowniczymi zróżnicowanymi wiekowo.

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik nauczy się:

 • właściwie kategoryzować pracowników oraz zwiększać elastyczność własnych zachowań wobec pracowników zróżnicowanych wiekowo,
 • profesjonalnie nawiązywać oraz prowadzić rozmowy z pracownikami,
 • wyodrębniać etapy newralgiczne (priorytetowe) w procesie zarządzania i stosować skuteczniejsze metody kierowania rozmową,
 • skutecznie budować zaufanie i współpracę wśród pracowników zróżnicowanych wiekowo,
 • rozpoznawać mocne strony pracowników w różnym wieku i wykorzystywać je w celu zwiększenia efektywności firmy,
 • dostrzegać korzyści ze współpracy osób w zróżnicowanym wieku dla przepływu wiedzy w firmie,
 • rozpoznawać i efektywnie wdrażać mechanizmy powiązań pomiędzy elementami zarządzania wiekiem a motywacją i satysfakcją pracowników, skuteczną komunikacją, zarządzaniem zespołem, strategią HR, zarządzaniem kompetencjami i zarządzaniem zmianą.

Metodyka

wykład, ćwiczenia, warsztaty, przykłady, case study

Informacje dodatkowe

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, które realizowane są poprzez Panel Konsultacyjny,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek