Ilustracja szkolenia: Wdrażanie wyrobów do produkcji i ich zatwierdzanie wg APQP i PPAP z wykorzystaniem CORE TOOLS

Wdrażanie wyrobów do produkcji i ich zatwierdzanie wg APQP i PPAP z wykorzystaniem CORE TOOLS

Training objectives

 • ​Przedstawienie zaawansowanego zarządzania projektami wdrożeniowymi wyrobów do produkcji w firmie branży motoryzacyjnej wg wymagań IATF, ISO/TS 16949:2009 i podręcznika APQP (Advanced Product Quality Planning).
 • Przedstawienie zasad współpracy z klientami i dostawcami w zakresie zatwierdzania dostaw wg podręcznika PPAP (Production Part Approval Process).
 • Zapoznanie ze specyficznymi wymaganiami klientów branży motoryzacyjnej (CSR – Customer Specific Requirements). 
Dostępna wersja ON-LINE - APQP-PPAP-ONL!

Date and location

 • 13 - 15 December 2021  GUARANTEED
  To start left only 14 days
  The number of participants is limited and the order of entries is decisive Kraków, ul. Bociana 22a

Estimated share of practical part

0%

Training symbol

APQP-PPAP

Program and exercises

1. Podstawowe zasady systemu zarządzania produkcją w branży motoryzacyjnej.
2. Źródła wymagań: normy, specyfikacje, podręczniki IATF, CSR (Customer Specific Requirements – specyficzne wymagania klientów - głównych firm motoryzacyjnych).
3. Ideologia APQP- zarządzania wdrożeniami nowych wyrobów; etapy:

 • planowanie projektu,
 • projektowanie wyrobu,
 • projektowanie procesu,
 • projektowanie i produkcja narzędzi,
 • walidacja produktu i procesu,
 • produkcja i sprzężenie zwrotne,
 • listy kontrolne stosowane na poszczególnych etapach APQP.

4. Typowe techniki, narzędzia i dokumenty:

 • biznes Plan i kontrakt z klientem,
 • harmonogram APQP, kroki milowe, zatwierdzenia, przeglądy,
 • walidacje APQP i procesów,
 • FMEA - Analiza Potencjalnych Wad i ich Skutków (dla konstrukcji produktów i procesów produkcyjnych),
 • Process Flowchart – schemat blokowy procesów produkcyjnych wraz z planem rozmieszczenia procesów (Floor Layout),
 • Control Plan – Plany Kontroli, uwzględnianie kontroli statystycznej wg AQL,
 • MSA - Analiza Systemów Pomiarowych, R&R- analiza powtarzalności i odtwarzalności dla sprzętu pomiarowego i sprawdzianów,
 • wymagania dotyczące kwalifikacji personelu, Tabela Poliwalencji,
 • instrukcje pracownicze,
 • Capability Study - badanie zdolności procesów,
 • OEE (Overall Equipment Effectiveness) & R&R (Run and Rate) – pomiary wyników produkcji próbnej,
 • nadzorowanie produkcji seryjnej – reklamacje, techniki 8D,
 • przegląd zwrotów reklamacyjnych i RCA (Root Cause Analysis).

5. PPAP – omówienie najważniejszych zagadnień:

 • zasady uzgodnień klient-dostawca,
 • typowe i opcjonalne elementy przedkładane do zatwierdzenia - przegląd, omówienie,
 • podział odpowiedzialności w firmie w zakresie poszczególnych składników PPAP oraz koordynacji projektu,
 • przedłożenie PPAP: kiedy pierwszy raz, zasady wypełniania gwarancji przedłożenia (PSW), poziomy przedłożeń, zasady aktualizacji PPAP i powiadamiania klienta o zmianach,
 • wykorzystanie Podręcznika Dostawcy i umowy klient-dostawca dla uzgodnienia PPAP,
 • niektóre specyficzne wymagania wielkich producentów dot. PPAP (CSR),
 • przykładowa procedura zarządzania procesem PPAP,
 • współpraca z dostawcami usług,
 • PPAP w/g wytycznych VDA.

6. Informacja o innych stosowanych technikach i narzędziach.
7. Prezentacja przykładowej procedury wdrażania nowych projektów według APQP wraz z PPAP dla klienta i od dostawców.
8. Podsumowanie szkolenia.

Ćwiczenia:

 • ustalenie wymagań dla dostawców,
 • wykonanie fragmentu DFMEA,
 • wykonanie fragmentu PFMEA,
 • ustalenie Planu Kontroli (fragment),
 • zarządzanie wdrożeniem – realizacja zadań APQP.

Addressees

 • szefowie projektów, przedstawiciele klientów,
 • Pełnomocnicy Zarządu ds. Jakości,
 • szefowie działów / właściciele kluczowych procesów związanych z wdrożeniami nowych wyrobów do produkcji seryjnej,
 • konstruktorzy, technolodzy,
 • pracownicy działu jakości, pracownicy laboratorium pomiarowego,
 • audytorzy wewnętrzni, audytorzy dostawców (pierwszej i drugiej strony).

Benefits for the participant

?Podczas szkolenia uczestnik nauczy się:

 

 • sprawnego zarządzania projektami według metodyki APQP zgodnie z poszczególnymi etapami,
 • właściwie identyfikować potrzeby i wymagania klienta przy wdrażaniu nowych projektów,
 • sporządzać dokumentację niezbędną do zatwierdzania wyrobów przez klienta – PPAP,
 • jak zarządzać wdrożeniem – realizacja zadań APQP,
 • przygotowywać się do audytów certyfikacyjnych, recertyfikacyjnych, kontrolnych i klientowskich
 • w branży motoryzacyjnej.

 

 

Podczas szkolenia uczestnik dowie się:

 

 • jakie są wymagane techniki i narzędzia,
 • jak prowadzić w projekcie narzędzia Core Tools (DFMEA, PFMEA, Plan kontroli, Proces Flow)
 • jakie są zasady kreowania wymagań dla dostawców – zarówno materiałów, jak iusług – zgodnie z zasadami APQP i VDA oraz zatwierdzania PPAP,
 • jakie są odpowiedzialności w projekcie poszczególnych jego uczestników,
 • jakie dokumenty, raporty, analizy wymagane są w pakiecie PPAP dla klientów,
 • jakie są zasady zatwierdzania części wg metodologii PPAP i VDA2,
 • jakie są zasady rekwalifikacji,
 • co jest pomocne w ustalaniu zasad postępowania w zakresie sprzętu kontrolno-pomiarowego i pomiarów.

 

 

Benefits for the company

nabycie umiejętności sprawnego zarządzania projektami według metodyki APQP zgodnie z nowoczesnymi zasadami wg światowych standardów,poznanie wymaganych technik i narzędzi,właściwa identyfikacja potrzeb i wymagań klienta przy wdrażaniu nowych projektów,poznanie zasad kreowania wymagań dla dostawców – zarówno materiałów,jak iusług – zgodnie z zasadami APQP i VDA oraz zatwierdzania PPAP,nabycie umiejętności sporządzania dokumentacji niezbędnej do zatwierdzania wyrobów przez klienta – PPAP,przygotowanie do audytów certyfikacyjnych, recertyfikacyjnych, kontrolnych i klientowskich w branży motoryzacyjnej,uzyskanie wiedzy pomocnej przy ustalaniu zasad postępowania w zakresie sprzętu kontrolno-pomiarowego i pomiarów (m.in.: czy podjąć decyzję o wzorcowaniu we własnym laboratorium? jak zatwierdzać sprawdziany? jak dobrać ilość analiz MSA?).?

Methodology

 przykłady, ćwiczenia, praca w grupach

Zastosowanie

 • Zarządzanie wdrożeniami wyrobów do produkcji wielkoseryjnej wg metodologii APQP, wraz z zasadami współpracy Klient – Dostawca,wg wymagań podręcznika PPAP stosuje się w całym łańcuchu dostaw dla branży motoryzacyjnej.
 • Zgodnie z wymaganiami standardu ISO/TS 16949:2009 dotyczy to części do nowych pojazdów (pierwotny rynek sprzedaży): samochodów osobowych, ciężarowych, autokarów oraz motocykli.
 • Metodologia APQP jest z powodzeniem coraz powszechniej stosowana także w innych branżach.

Opinie uczestników

03-05.09.2019 r. "Ogromne doświadczenie zawodowe trenera oraz przełożenie tego na samo szkolenie."
17-19.06.2019 r. "Interesujące przykłady i ćwiczenia, pozytywna atmosfera."
20-21.03.2019 r. "Trener w jasny i przyjemny sposób przekazuje swoją wiedzę. Szkolenie warte uwagi."
20-21.03.2019 r. "Bardzo dobre szkolenie. Świetny profesjonalista z talentem do przekazywania wiedzy teoretycznej oraz praktycznej."
27.02-01.03.2019 r. "Profesjonalny trener, dobre materiały, ciekawe szkolenie."
20-22.02.2019 r. "Wysoka wiedza merytoryczna, dobry przekaz, otwartość."
13-15.02.2019 r. "Prowadzący posiada dużą wiedzę merytoryczną z zakresu prowadzonego szkolenia. Duży plus za komunikację oraz przykłady z życia."
24-25.01.2019 r. "Otwartość trenera na pytania i wątpliwości."
16-18.01.2019 r. "Miła, przyjazna atmosfera oraz informacje przekazane w jasny, rzeczowy sposób."
15-16.11.2018 r. "Bardzo kompetentna i komunikatywna osoba, odpowiadała szczegółowo na pytania, duży zakres wiedzy."

Additional information

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek