Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
AW-L

Audit wewnętrzny w laboratoriach badawczych

Normy, wymagania i audity

Cele szkolenia

 • Zapoznanie uczestników z wymaganiami normy PN-EN ISO 19011 w zakresie auditów wewnętrznych w laboratoriach, które wdrożyły system zarządzania jakością według normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005.
 • Podniesienie kompetencji personelu który po wdrożeniu systemu jakości zobowiązany jest do przeprowadzania planowanych i dokumentowanych wewnętrznych auditów jakości w celu weryfikacji systemu pod względem zgodności z wymaganiami i skuteczności systemu wobec przyjętych kryteriów.

Symbol szkolenia

AW-L

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 60%

Czas trwania: 2 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

1. ISO 17025:2005 jak dobra praktyka laboratoryjna - przykłady. 
2. Cele i powody przeprowadzania auditów wewnętrznych. 
3. Procedura auditu. 
4. Zasady audytowania: 
 • integralność, 
 • rzetelna prezentacja, 
 • należyta staranność zawodowa, 
 • poufność, 
 • niezależność, 
 • podejście oparte na dowodach, 
 • osobowości. 
5. Kwalifikacje audytorów, Kompetencje, cechy osobowości. 
6. Program auditów wewnętrznych:
 • zarządzanie programami, 
 • odoskonalenie programu. 
7. Etapy auditu wewnętrznego. 
8. Planowanie auditu, metodyka przygotowania i przeprowadzenia auditu: 
 • powołanie zespołu auditującego, 
 • plan auditu, 
 • lista pytań. 
9. Dobór techniki auditowania dla zapewnienia skuteczności auditu: 
 • audit „poziomy” / audit „pionowy”, 
 • wg listy czy z ukierunkowaniem na ryzyko? 
 • cele, kryteria oceny, ryzyka. 
10. Realizacja auditu: 
 • fazy auditu i dyscyplina czasowa, 
 • badanie auditowe, 
 • formułowanie ustaleń z auditów, 
 • komunikacja w audicie, reakcje, bariery. 
11. Dokumentowanie auditu: 
 • ustalenia z auditu (spostrzeżenia/ wnioski, niezgodności), 
 • raport z auditu.
12. Działania pozauditowe: 
 • analiza i korekta niezgodności, 
 • ocena propozycji działań korygujących, 
 • ocena skuteczności działań. 
13. Test kontrolny. 
 
Ćwiczenia: 
 • Symulacja badania auditowego dla przedstawionych sytuacji. 
 • Komunikacja w audicie, aktywne słuchanie, postępowanie w sytuacjach specjalnych. 
 • Podwykonawstwo badań i/lub wzorcowań. 
 • Postępowanie z obiektami do badań i/lub wzorcowań. 
 • Dokumentowanie niezgodności i spostrzeżeń stwierdzonych podczas auditów. 
 • Planowanie auditu, który ma wykazać realizację stałego doskonalenia w laboratorium. ?

Korzyści dla uczestnika

Zdobyte kwalifikacje i umiejętności:
 • Podniesienie kwalifikacji personelu laboratoriów w zakresie auditowania systemu zarządzania.
 • Możliwość przygotowania programu auditów we własnym zakresie poprzez właściwy dobór auditorów z zachowaniem ich niezależności od auditowanych struktur i działań laboratorium.
 • Świadomość potrzeby doskonalenia aby w ciągły sposób zapewniać miarodajność wyników.
 • Promocja postępowania zgodnie z dobrą praktyką profesjonalną.

Adresaci

 • kierowniczy personel laboratoriów i ich zastępcy,
 • kandydaci na auditorów spośród personelu, który przeprowadza badania, pomiary, wzorcowania, ocenia wyniki i podpisuje sprawozdania z badań i świadectwa,
 • czynni auditorzy w ramach doskonalenia warsztatu auditora.

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek
Zobacz inne szkolenia z tematyki:
Zapytaj o termin szkolenia

Jak się zgłosić na szkolenie?

 1. Pobierz kartę zgłoszenia
 2. Wypełnij i opieczętuj
 3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Dyrektor Operacyjny

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Kierownik Działu Szkoleń

Dokumenty do pobrania