Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
AW-L

Audit wewnętrzny w laboratoriach badawczych

Normy, wymagania, audity

Cele szkolenia

 • Zapoznanie uczestników z wymaganiami normy PN-EN ISO 19011 w zakresie auditów wewnętrznych w laboratoriach, które wdrożyły system zarządzania jakością według normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005.
 • Podniesienie kompetencji personelu który po wdrożeniu systemu jakości zobowiązany jest do przeprowadzania planowanych i dokumentowanych wewnętrznych auditów jakości w celu weryfikacji systemu pod względem zgodności z wymaganiami i skuteczności systemu wobec przyjętych kryteriów.

Symbol szkolenia

AW-L

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 60%

Czas trwania: 2 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

1. ISO 17025:2005 jak dobra praktyka laboratoryjna - przykłady. 
2. Cele i powody przeprowadzania auditów wewnętrznych. 
3. Procedura auditu. 
4. Zasady audytowania: 
 • integralność, 
 • rzetelna prezentacja, 
 • należyta staranność zawodowa, 
 • poufność, 
 • niezależność, 
 • podejście oparte na dowodach, 
 • osobowości. 
5. Kwalifikacje audytorów, Kompetencje, cechy osobowości. 
6. Program auditów wewnętrznych:
 • zarządzanie programami, 
 • odoskonalenie programu. 
7. Etapy auditu wewnętrznego. 
8. Planowanie auditu, metodyka przygotowania i przeprowadzenia auditu: 
 • powołanie zespołu auditującego, 
 • plan auditu, 
 • lista pytań. 
9. Dobór techniki auditowania dla zapewnienia skuteczności auditu: 
 • audit „poziomy” / audit „pionowy”, 
 • wg listy czy z ukierunkowaniem na ryzyko? 
 • cele, kryteria oceny, ryzyka. 
10. Realizacja auditu: 
 • fazy auditu i dyscyplina czasowa, 
 • badanie auditowe, 
 • formułowanie ustaleń z auditów, 
 • komunikacja w audicie, reakcje, bariery. 
11. Dokumentowanie auditu: 
 • ustalenia z auditu (spostrzeżenia/ wnioski, niezgodności), 
 • raport z auditu.
12. Działania pozauditowe: 
 • analiza i korekta niezgodności, 
 • ocena propozycji działań korygujących, 
 • ocena skuteczności działań. 
13. Test kontrolny. 
 
Ćwiczenia: 
 • Symulacja badania auditowego dla przedstawionych sytuacji. 
 • Komunikacja w audicie, aktywne słuchanie, postępowanie w sytuacjach specjalnych. 
 • Podwykonawstwo badań i/lub wzorcowań. 
 • Postępowanie z obiektami do badań i/lub wzorcowań. 
 • Dokumentowanie niezgodności i spostrzeżeń stwierdzonych podczas auditów. 
 • Planowanie auditu, który ma wykazać realizację stałego doskonalenia w laboratorium. ?

Korzyści dla uczestnika

Zdobyte kwalifikacje i umiejętności:
 • Podniesienie kwalifikacji personelu laboratoriów w zakresie auditowania systemu zarządzania.
 • Możliwość przygotowania programu auditów we własnym zakresie poprzez właściwy dobór auditorów z zachowaniem ich niezależności od auditowanych struktur i działań laboratorium.
 • Świadomość potrzeby doskonalenia aby w ciągły sposób zapewniać miarodajność wyników.
 • Promocja postępowania zgodnie z dobrą praktyką profesjonalną.

Adresaci

 • kierowniczy personel laboratoriów i ich zastępcy,
 • kandydaci na auditorów spośród personelu, który przeprowadza badania, pomiary, wzorcowania, ocenia wyniki i podpisuje sprawozdania z badań i świadectwa,
 • czynni auditorzy w ramach doskonalenia warsztatu auditora.

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek
Zobacz inne szkolenia z tematyki:
Zapytaj o termin szkolenia

Jak się zgłosić na szkolenie?

 1. Pobierz kartę zgłoszenia
 2. Wypełnij i opieczętuj
 3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Młodszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Dokumenty do pobrania