Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor

Regulamin Uczestnictwa w Szkoleniach Zamkniętych

Organizator szkolenia

Szkolenia zamknięte organizuje firma TQMsoft, Sp. z o.o. sp.k. , zwaną dalej TQMsoft, z siedzibą w Krakowie, ul Bociana 22a, na podstawie dedykowanej oferty cenowej oraz merytorycznej, w miejscu i terminie uzgadnianym z Zamawiającym.

Osobą kontaktową ze strony TQMsoft, odpowiedzialną za przygotowanie oferty i ustalenie szczegółów szkolenia jest Opiekun Klienta.

Zamawianie szkoleń

Zamówienia szkolenia należy dokonać drogą elektroniczną przesyłając Kartę Zamówienia na adres szkolenia.zamkniete@tqmsoft.eu lub do Opiekuna Klienta.

Kartę Zamówienia należy przesłać najpóźniej na 14 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia (liczy się data wpłynięcia zgłoszenia do TQMsoft). Po upływie tego terminu zamówienie szkolenia jest możliwe na podstawie uprzedniego telefonicznego lub e-mailowego uzgodnienia z TQMsoft. Po dokonaniu zamówienia szkolenia, Zamawiający otrzyma potwierdzenie organizacji szkolenia na podany przez siebie adres e-mail.

Przesłanie Karty Zamówienia jest równoważne z zawarciem umowy na realizację szkolenia między TQMsoft, a Zamawiającym.

Rezygnacja z realizacji szkolenia lub zmiana terminu szkolenia przez Zamawiającego

Zamawiający ma prawo zrezygnować lub zmienić termin wcześniej zamówionego szkolenia. Zamawiający może zmienić termin szkolenia lub zrezygnować ze szkolenia bezkosztowo, w terminie do 7 dni roboczych przed szkoleniem, W przypadku zmiany terminu lub rezygnacji ze szkolenia, w terminie późniejszym niż 7 dni roboczych przed datą szkolenia, TQMsoft zastrzega sobie prawo do nałożenia na Zamawiającego opłaty administracyjnej w wysokości 50% ceny szkolenia.

Rezygnację z realizacji szkolenia zamkniętego lub zmianę terminu należy przesłać w formie e-maila na adres szkolenia.zamkniete@tqmsoft.eu lub do Opiekuna Klienta.

Rezygnacja z realizacji szkolenia zamkniętego jest równoważna z odstąpieniem od umowy przez Zamawiającego.

Ustalenie nowego terminu szkolenia wymaga ponownego przesłania Karty Zgłoszenia na pełną kwotę szkolenia.

 

Zmiany terminu szkolenia lub odwoływanie szkolenia przez TQMsoft

TQMsoft zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub jego odwołania bez ponoszenia kosztów z przyczyn losowych, niezależnych od organizatora, o czym niezwłocznie poinformuje Zamawiającego.

W przypadku odwołania przez TQMsoft ustalonego terminu szkolenia – TQMsoft zaproponuje innego trenera lub nowy termin szkolenia. Po zmianie terminu nie wymaga się od Zamawiającego ponownego przesłania Karty Zamówienia.

 

Ceny szkoleń i warunki płatności

Cena szkolenia obejmuje: przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia, materiały w formie papierowej, bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, delegację, nocleg i wynagrodzenie trenera.

Do podanej ceny netto należy dodać podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Forma i termin płatności

Płatności za udział szkoleniu Zamawiający dokonuje na podstawie faktury VAT, wystawionej po szkoleniu, z terminem płatności do 14 dni od daty wystawienia.

Ewentualne pytania, wątpliwości prosimy kierować na adres: szkolenia.zamknięte@tqmsoft.eu