Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor

Regulamin uczestnictwa w szkoleniach otwartych

Organizator szkolenia

Szkolenia otwarte organizuje firma TQMsoft, z siedzibą w Krakowie, ul Bociana 22a, w zakresie i terminach szczegółowo opisanych w ofercie szkoleniowej, dostępnej na https://tqmsoft.com.

Zgłoszenia uczestnika

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu należy dokonać drogą elektroniczną na adres szkolenia@tqmsoft.eu, przesyłając Kartę Zgłoszenia, lub za pomocą sklepu internetowego, dostępnego na stronie tqmsoft.com. Istnieje również możliwość zgłoszenia Uczestnika poprzez Panel Klienta (dla osób, które już wcześniej korzystały z usług szkoleniowych TQMsoft).

Zgłoszenia przyjmowane są do 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia (liczy się data wpłynięcia zgłoszenia do TQMsoft). Po upływie tego terminu zgłoszenie uczestnictwa jest możliwe na podstawie uprzedniego telefonicznego uzgodnienia z TQMsoft oraz przesłaniu zgłoszenia w jednej z wyżej określonych form. Firma TQMsoft potwierdza uczestnictwo w szkoleniu najpóźniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia.

Po dokonaniu zamówienia szkolenia, Zamawiający otrzyma potwierdzenie na podany przez siebie adres email.

Przesłanie Karty Zgłoszenia jest równoważne z zawarciem umowy między TQMsoft, a Zamawiającym.

Rezygnacja z uczestnictwa

Zamawiający może zrezygnować ze szkolenia najpóźniej na 7 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia (liczy się data wpłynięcia rezygnacji do TQMsoft). Rezygnację z uczestnictwa należy przesłać w formie e-maila.

W przypadku późniejszej rezygnacji TQMsoft ma prawo obciążyć Zamawiającego pełną kwotą za szkolenie.

Rezygnacja z uczestnictwa jest równoważna z odstąpieniem od umowy przez Zamawiającego.

Zmiany terminu szkolenia, odwoływanie szkolenia

TQMsoft zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub jego odwołania, o czym poinformuje Zamawiającego przynamniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia. W przypadku odwołania przez TQMsoft ustalonego terminu szkolenia – zgodnie z decyzją Zamawiającego TQMsoft zwróci wpłaconą kwotę w całości lub zaproponuje inny termin szkolenia. Po przesunięciu terminu nie wymaga się od Zamawiającego ponownego przesłania Karty Zgłoszenia, należy jednak potwierdzić udział drogą elektroniczną na adres szkolenia@tqmsoft.eu.

Ceny szkoleń i warunki płatności

Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu, materiały w formie papierowej, bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek.

Do podanej ceny netto należy dodać podatek VAT zgodnie z obowiązującą stawką VAT.

Forma i termin płatności

Płatności za udział  szkoleniu Zamawiający dokonuje na podstawie faktury VAT, wystawionej po szkoleniu, z terminem płatności do 14 dni od daty wystawienia.

Inne możliwe formy płatności:

- na podstawie faktury proforma, przelewem bankowym na konto TQMsoft (wymagane przesłanie potwierdzenia na adres mailowy) lub:

- poprzez stronę tqmsoft.com, dokonując wyboru opcji „kup szkolenie”.

Osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej dokonują płatności w momencie otrzymania potwierdzenia udziału w szkoleniu:

- przelewem bankowym na konto TQMsoft (wymagane przesłanie potwierdzenia na adres mailowy) lub:

- poprzez stronę tqmsoft.com, dokonując wyboru opcji „kup szkolenie”.

Dodatkowe informacje

Certyfikaty, poświadczające udział w szkoleniu wydawane są w następujący sposób:

  1. Szkolenia stacjonarne - Uczestnik szkolenia stacjonarnego otrzymuje certyfikat po zakończeniu szkoleniu, co poświadcza podpisem na Liście potwierdzającej uczestnictwo w szkoleniu.
  2. Szkolenia w formie on-line – certyfikat przesyłany jest do podmiotu zamawiającego szkolenie (Firmy) po zrealizowanym szkoleniu, pod adres wskazany na Formularzu zgłoszeniowym.

Ewentualne pytania, wątpliwości prosimy kierować na adres: szkolenia@tqmsoft.eu

TQMsoft sp. z o.o. sp.k. zastrzega sobie prawo do rejestracji obrazu i dźwięku przebiegu szkolenia lub realizacji innej usługi o ile odbyła się ona zdalnie za pomocą mediów elektronicznych. Zarejestrowany materiał będzie wykorzystywany w celu poprawy jakości świadczonych usług. Materiał może być udostępniony upoważnionym podmiotom na podstawie przepisów prawa np. w celu kontroli n.p. w przypadku gdy szkolenie lub udział w szkoleniu części uczestników został sfinansowany z pieniędzy publicznych. Zarejestrowany materiał nie będzie udostępniany innym osobom trzecim oraz nie będzie używany w celach marketingowych czy reklamowych.