Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor

Regulamin

Regulamin Serwisu Internetowego TQMsoft i aplikacji mobilnej TQMsoft szkolenia

 

§ 1. Definicje

 1. Regulamin – niniejszy Regulamin Serwisu Internetowego TQMsoft.
 2. TQMsoft –firma TQMsoft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą przy ul. Bociana 22a, 31-231 Kraków, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydz. XI Gospodarczy KRS pod nr 325010.
 3. Serwis Internetowy TQMsoft - stronę internetowa tqmsoft.com, wraz ze znajdującym się na niej sklepem internetowym.
 4. Użytkownik – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z usług świadczonych przez TQMsoft za pomocą Serwisu Internetowego TQMsoft.
 5. Usługi – usługi świadczone przez TQMsoft drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu Internetowego TQMsoft.
 6. Produkty – rzeczy będące przedmiotem sprzedaży dokonywanej przez TQMsoft Użytkownikom za pośrednictwem Serwisu Internetowego TQMsoft.

§ 2. Zasady ogólne

 1. TQMsoft prowadzi sprzedaż Produktów i Usług za pośrednictwem Serwisu Internetowego TQMsoft.
 2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Serwisie Internetowym TQMsoft  przez Klienta jest zapoznanie się i zaakceptowanie Regulaminu.
 3. Serwis Internetowy TQMsoft prowadzi sprzedaż Produktów i Usług wyłącznie dla firm oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.
 4. Serwis Internetowy TQMsoft nie prowadzi sprzedaży dla Użytkowników będących konsumentami w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 5. Wszystkie Produkty oferowane w Serwisie Internetowym TQMsoft są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 6. W celu założenia konta oraz realizacji zakupów w Serwisie Internetowym TQMsoft Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej e-mail.
 7. Ceny podane w Serwisie Internetowym TQMsoft są cenami netto w złotych polskich. Ceny sprzedaży Produktów i Usług w Serwisie Internetowym TQMsoft zawierają podatek VAT, dlatego do cen netto podanych na stronie internetowej należy dodać kwotę podatku VAT. Jest ona automatycznie doliczana przed złożeniem zamówienia.
 8. Ceny nie obejmują koszty wysyłki.
 9. Zamówienia na Produkty i Usługi realizowane w kolejności ich wpływania.
 10. W celu złożenia zamówienia należy wypełnić formularz dostępny na stronie internetowej Serwisu Internetowego TQMsoft. Wymagane jest podanie w formularzu zamówienia danych Użytkownika dokonującego zakupu, w tym numeru NIP.
 11. W przypadku nieprawidłowego wypełnienia formularza zamówienia TQMsoft ma prawo do wstrzymania realizacji zamówienia lub jego anulowania.
 12. Ceny podane w Serwisie Internetowym TQMsoft są wiążące od chwili złożenia zamówienia przez Użytkownika.
 13. TQMsoft ma prawo do zmiany cen Produktów i Usług, zmiany asortymentu, usuwania Produktów i Usług, wprowadzania nowych Produktów i Usług do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych w Serwisie Internetowym TQMsoft, oraz wprowadzania w nich zmian.

§ 3. Płatności i realizacja zamówień

 1. Płatności za zamówienia dokonywać można przelewem bankowym lub za pośrednictwem płatności elektronicznych dokonywanych przez system DotPay.
 2. Zamówienie jest traktowane jako opłacone w momencie zaksięgowania przelewu bankowego na koncie bankowym TQMsoft lub otrzymania informacji od serwisu DotPay o opłaceniu zamówienia.
 3. Po złożeniu zamówienia Użytkownik otrzymuje pocztą elektroniczną potwierdzenie zamówienia i jest informowany o przewidywanym czasie.
 4. Produkty wysyłane są na terenie Polski za pośrednictwem firmy kurierskiej wybranej przez TQMsoft.
 5. Koszt przesyłki ponosi Użytkownik kupujący Produkt.

§ 4. Reklamacje

 1. Produkty objęte są gwarancją producenta. Okres gwarancji liczony jest od daty doręczenia Produktu Użytkownikowi.
 2. Szczegółowe warunki gwarancyjne dostarczane są wraz z Produktem, dostępne są również na stronie internetowej producenta.
 3. Gwarancja obejmuje wady fabryczne. Gwarancja nie obejmuje wad fizycznych i uszkodzeń mechanicznych powstałych z winy Użytkownika, a także wad powstałych wskutek nieprawidłowego użytkowania.
 4. W przypadku wystąpienia wad Produktów obejmowanych gwarancją Użytkownik winien przesłać zgłoszenie gwarancyjne pocztą elektroniczną na adres info@tqmsoft.eu, dołączając informację o uszkodzonych elementach oraz opis usterki.

§ 5. Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Użytkowników Serwisu Internetowego TQMsoft jest TQMsoft.
 2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych Produktów.
 3. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania, uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.
 4. Dane są przekazywane dobrowolnie.

 § 6. Postanowienia końcowe

 1. Klienci posiadający konto w Serwisie Internetowym TQMsoft zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail.
 2. W przypadku braku akceptacji zmian warunków Regulaminu dalsze dokonywanie zakupów w Serwisie Internetowym TQMsoft jest niemożliwe.
 3. Spory pomiędzy TQMsoft a Użytkownikiem będą rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby TQMsoft.
 4. Regulamin może być zmieniony przez TQMsoft w każdej chwili, z zastrzeżeniem ochrony praw nabytych.
 5. Regulamin obowiązuje od dnia 01.03.2016 r.