Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
STAT-KD-ONL

Metody statystyczne w kontroli dostaw - szkolenie online

Metody statystyczne

Cele szkolenia

• Prezentacja zasad funkcjonowania i wyboru metod statystycznych w kontroli dostaw -  statystyczne plany odbiorcze
w odniesieniu do cech ocenianych atrybutowo oraz cech mierzalnych, pośrednia metoda kontroli (elementy SPC), wykorzystanie innych narzędzi statystycznych (testy statystyczne).
• Nabycie umiejętności oceny zapotrzebowania na stosowanie metod statystycznych z rozważeniem korzyści i zagrożeń.
• Nabycie umiejętności  doboru i interpretacji funkcjonowania metod statystycznych w kontroli dostaw.

Symbol szkolenia

STAT-KD-ONL

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Czas trwania: 2 dni po 6 godz.

Program i ćwiczenia

1. Wprowadzenie. Narzędzia statystyczne w zarządzaniu jakością w kontekście wymagań ISO 9001:2015 (ciągłe doskonalenie, zarządzanie ryzykiem). Charakterystyka Raportu Technicznego ISO/TR 10017: 2005 „Wytyczne dotyczące technik statystycznych odnoszących się do ISO 9001:2000”, podstawowe terminy wg PN-ISO 3534-2:2003 „Statystyczne sterowanie jakością. Terminologia i symbole”. Przegląd metod statystycznych w kontroli dostaw. Zestawienie norm ISO (i innych dokumentów) związanych z metodami statystycznymi w kontroli dostaw.

2. Metodyka badań statystycznych, statystyczne miary jakości. Partia, próbka, tworzenie próbki (rodzaje losowania, weryfikacja losowości), próbka mała, próbka duża. Statystyka opisowa oraz statystyka matematyczna. Podstawowe metody opisu zbioru danych: histogram (rozkład empiryczny), rozkład teoretyczny, parametry opisowe (średnia, mediana, rozstęp, odchylenie standardowe), graficzne metody prezentacji danych (histogram, wykres pudełkowy). Rozkład normalny: parametry, obliczanie frakcji realizacji poza granicami/granicą specyfikacji, reguła trzech sigma, graficzny test normalności. Miary jakości w przypadku oceny alternatywnej – frakcja jednostek niezgodnych, liczba niezgodności na 100 jednostek, rozróżnienie wada/niezgodność. Miary jakości w przypadku parametrów mierzalnych – frakcja realizacji poza granicami /granicą specyfikacji, współczynniki zdolności Cp/Pp, Cpk/Ppk.

3. Statystyczne plany odbiorcze. Podstawowe pojęcia – granica akceptowanej jakości (AQL), jakość graniczna (LQ), średnia jakość po kontroli (AOQ), graniczna średnia jakość po kontroli (AOQL), rodzaje kontroli. Ocena alternatywna – plany odbiorcze według oceny alternatywnej  (wg PN-ISO 2859-0, PN-ISO 2859-1, PN-ISO 2859-2, PN-ISO 2859-3, PN-ISO 2859-4), inne możliwości (np. plany z zerową liczbą kwalifikującą). Ocena ze względu na parametry mierzalne – plany odbiorcze dla właściwości mierzalnych (wg PN-ISO 3951). Sekwencyjne plany odbiorcze (m.in. wg ISO 8422).

4. Weryfikacja wybranych hipotez statystycznych – testy statystyczne. Testy do weryfikacji hipotez: o wartości średniej, wariancji, frakcji, o równości dwóch wartości średnich, dwóch wariancji, dwóch frakcji.

5. Elementy statystycznego sterowania procesem (SPC). Kontrola procesu a kontrola odbiorcza. Ocena i interpretacja współczynników zdolności Cp, Cpk, Pp, Ppk. Karty kontrolne dla właściwości mierzalnych i według oceny alternatywnej – uwagi o konstrukcji, szczegółowa interpretacja. Możliwości łączenia metod SPC ze statystycznymi planami odbiorczymi – plany (plany z rodziny CSP: CSP-1, CSP-2, CSP-3, itp – Continuous Sampling Plans).

6. Zarządzanie sprzętem pomiarowym, weryfikacja zdatności systemów pomiarowych (elementy MSA). Kryteria zdatności systemu pomiarowego do nadzorowania/kontroli/odbioru produktu – kwalifikacja w odniesieniu do parametrów mierzalnych, kwalifikacja w odniesieniu do oceny atrybutowej.

7. Podsumowanie, dyskusja.

Ćwiczenia:
 • Obliczanie empirycznej (z próbki) oraz spodziewanej (procesowej) frakcji realizacji poza granicami specyfikacji. 
 • Dobór statystycznego planu odbiorczego według oceny alternatywnej (wg PN-ISO 2859-0, PN-ISO 2859-1, PN-ISO 2859-2, PN-ISO 2859-3, PN-ISO 2859-4) – zasady wyboru planu, interpretacja funkcjonowania. 
 • Dobór statystycznego planu odbiorczego w przypadku parametrów mierzalnych (wg PN-ISO 3951) – zasady wyboru planu, interpretacja funkcjonowania.
 • Konstrukcja sekwencyjnego planu odbiorczego (wg ISO 8422) – zasada wyboru, interpretacja w zakresie funkcjonowania.
 • Testowanie wybranych hipotez statystycznych.
 • Obliczanie liczności próbki gwarantującej określoną dokładność oceny statystycznej.
 • Interpretacja współczynników zdolności Cp, Cpk, Pp, Ppk w aspekcie jakości dostawy. 
 • Pozyskiwanie informacji o zachowaniu się procesu (także dostawcy) na podstawie kart kontrolnych Shewharta.
 • Interpretacja wyników oceny zdatności systemów pomiarowych (parametry mierzalne/kwalifikacja atrybutowa).

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik nauczy się:

 • Identyfikować zapotrzebowanie na stosowanie metod statystycznych w kontroli dostaw.
 • Praktycznego posługiwania się normami ISO i narzędziami statystycznymi w odniesieniu do kontroli dostaw. 
 • Właściwego/optymalnego doboru metody kontroli dostaw.
 • Interpretacji statystycznej funkcjonowania wykorzystywanej w kontroli dostaw metody statystycznej (ryzyko producenta, ryzyko odbiorcy, itd.).
Uczestnik dowie się:
 • Jakie są zasady wyboru i kryteria stosowania narzedzi statystycznych w kontroli dostaw.
 • Jakie normy ISO regulują praktyczne stosowanie statystycznych planów odbiorczych według oceny alternatywnej i dla wlaściwiści mierzalnych – aktualny stan zagadnienia.
 • Jak rozumieć, stosować i statystycznie interpretować statystyczne plany odbiorcze zawarte w normach ISO.
 • Jakie są inne – poza planami odbiorczymi – możliwości wykorzystania narzędzi statystycznych w kontroli dostaw.
 • Jakie są wzajemne relacje kontrola dostaw/kontrola bieżąca (SPC), w jaki sposób praktycznie wykorzystać informacje płynące z SPC w racjonalnym określeniu zasad kontroli dostaw.
 
Zdobyte kwalifikacje/umiejętności:
 • Znajomość metod statystycznych w kontroli dostaw.
 • Umiejętność zidentyfikowania i określenia właściwej metody statystycznej w kontroli dostaw.
 • Umiejętność szczegółowej interpretacji wyników statystycznej kontroli dostaw.

Adresaci

 • osoby odpowiedzialne za kontrolę dostaw, 
 • specjaliści ds. jakości, inżynierowie jakości,
 • inżynierowie produktu,
 • osoby odpowiedzialne za jakość, pracownicy działów zapewnienia jakości, 
 • pracownicy działów współpracujących z klientem (sprzedaży, obsługi klienta, itp.).

Dodatkowe informacje

Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi. 

Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji. Materiały są dostępne w wersji elektronicznej.

Zobacz inne szkolenia z tematyki:
Zapytaj o termin szkolenia

Jak się zgłosić na szkolenie?

 1. Pobierz kartę zgłoszenia
 2. Wypełnij i opieczętuj
 3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Dyrektor Operacyjny

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Kierownik Działu Szkoleń

Dokumenty do pobrania