Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
MSARR-S

Monitorowanie stabilności i zdolności systemów pomiarowych za pomocą kart kontrolnych SPC

Oferta archiwalna
Statystyczne narzędzia jakości

Cele szkolenia

 • Zdobycie umiejętności stosowania podstawowych kart kontrolnych SPC do monitorowania stabilności systemów pomiarowych (wg wytycznych MSA - Measurement System Analysis, AIAG, 4th Edition, 2010) dla właściwości mierzalnych.
 • Uzyskanie umiejętności określania wskaźników zdolności systemów pomiarowych na podstawie kart kontrolnych.
 • Uzyskanie świadomości permanentnego wpływu stabilności systemu pomiarowego na ryzyko błędnych decyzji dotyczących akceptacji wyrobu oraz oceny stabilności i zdolności procesu produkcyjnego.
 • Zdobycie wiedzy pozwalającej na ocenę zastępowalności tradycyjnych metod MSA kartami kontrolnymi SPC monitorującymi stabilność systemów (procesów) pomiarowych używanych w procesach produkcyjnych i kontrolnych.

Symbol szkolenia

MSARR-S

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 75%

Czas trwania: 2 dni po 8 godz.

Program i ćwiczenia

?1. Zdolność i stabilność procesu produkcyjnego oraz systemu / procesu pomiarowego (powtórka):
 • przyczyny i składniki zmienności wyników pomiarów (przyczyny normalne i specjalne, PV, EV, AV, R&R, bias),  
 • zdolność a stabilność procesu / systemu,
 • skutki błędów pomiaru dla kontroli jakości i dla sterowania procesem, błędy I i II rodzaju,
 • zdolność krótkoterminowa (capability) a długoterminowa (performance), wskaźniki Cp, Cpk, Pp, Ppk,
 • karty kontrolne SPC Shewharta: cele, konstrukcja karty, symptomy niestabilności procesu,
 • zdolność systemu pomiarowego, wskaźniki %Re, Cg, Cgk, %EV, %AV, %R&R, %PV, ndc,
 • prezentacja graficzna wyników analiz R&R.
2. Monitorowanie stabilności procesu (systemu) pomiarowego za pomocą karty pojedynczych pomiarów i ruchomego rozstępu (X-mR), karty średniej i rozstępu (Xśr-R), karty średniej i odchylenia standardowego (Xśr-S) oraz karty odchyłek i rozstępu (Z-R):
 • wybór karty,
 • zapewnienie stanowiska (wyrób wzorcowy / wzorzec, metoda pomiarowa, warunki, personel, zapisy),
 • projekt karty: wyznaczanie granic kontrolnych metodą stabilizacyjną i projektową, zgodnie z zasadami SPC i MSA, 
 • prowadzenie karty, interpretacja sygnałów,
 • prowadzenie więcej niż jednej karty kontrolnej (wykresu kontrolnego) dla systemu pomiarowego – dla kilku wartości charakterystyki w zakresie tolerancji, dla kilku charakterystyk,
 • postępowanie w przypadku wymiany przyrządu pomiarowego na stanowisku.
3.  Szacowanie wskaźników zdolności systemów pomiarowych na podstawie kart kontrolnych:
 • ocena błędu systematycznego (bias) i powtarzalności (wskaźniki Cg, Cgk, %EV), ocena błędu systematycznego za pomocą testu statystycznego (Bias Study wg MSA-4),
 • ocena powtarzalności i odtwarzalności (wskaźniki %EV, %AV, %R&R, ndc).
Ćwiczenia:
 • procedura typ-1: Cg, Cgk – ocena krótkoterminowej stabilności przyrządu – analiza przypadku (powtórka),
 • procedura typ-2: analiza R&R – ocena krótkoterminowej stabilności systemu pomiarowego - analiza przypadku (powtórka),
 • nadzorowanie stabilności systemu (procesu) pomiarowego za pomocą kart kontrolnych X-mR, Xśr-R, Xśr-S, Z-R (analizy przypadków na podstawie symulowanych danych oraz samodzielne pomiary kontrolne):
  -   wyznaczenie granic kontrolnych metodą stabilizacyjną,
  -   wyznaczenie granic kontrolnych metodą projektową (na podstawie posiadanej lub wymaganej zdolności),
  -   prowadzenie karty,
  -   interpretacja przebiegu wykresu kontrolnego,
  -   szacowanie wskaźników zdolności za wybrany okres użytkowania systemu pomiarowego.

Uwaga: w ramach ćwiczeń może zostać wykonana analiza dla systemu pomiarowego dostarczonego na szkolenie przez Uczestników – wymagany wcześniejszy kontakt z trenerem w celu ustalenia szczegółów technicznych.

Korzyści dla uczestnika

?Uczestnik nauczy się:
 • dobierać kartę kontrolną do nadzorowania danego systemu pomiarowego,
 • dobierać granice kontrolne metodą stabilizacyjną lub projektową, zgodnie z regułami SPC i MSA,
 • prowadzić kartę stabilności dla systemu pomiarowego,
 • szacować i oceniać błąd statystyczny przyrządu pomiarowego („bias”) na podstawie karty kontrolnej,
 • określać wskaźniki Cg, Cgk na podstawie karty kontrolnej,
 • szacować i oceniać błąd przypadkowy systemu pomiarowego (powtarzalność przyrządu EV, odtwarzalność wyników AV) na podstawie karty kontrolnej,
 • określać wskaźniki zdolności systemu pomiarowego (%EV, %AV, %R&R, ndc) na podstawie karty kontrolnej,
 • kwalifikować (rekwalifikować) system pomiarowy do wykonywania zadań w kontroli jakości i/lub sterowaniu procesem na podstawie okresowej oceny przebiegu karty kontrolnej,
 • nadzorować i oceniać kwalifikacje pomiarowe personelu (i ich ewentualną zmienność) na podstawie karty kontrolnej.
Uczestnik dowie się:
 • co oznacza stabilny i zdolny system pomiarowy i dlaczego jest to ważne,
 • jakie korzyści płyną z nadzorowania stabilności systemu (procesu) pomiarowego za pomocą kart kontrolnych,
 • w jaki sposób założyć i prowadzić w/w karty kontrolne stabilności i czy mogą one stanowić także dowód zdolności systemu pomiarowego,
 • w jaki sposób przygotowywać personel i niezbędne wyposażenie do prowadzenia kart stabilności systemu (procesu) pomiarowego, 
 • w jaki sposób szybko i skutecznie identyfikować momenty utraty przez system pomiarowy oczekiwanych własności metrologicznych i w ten sposób przeciwdziałać nadmiernym, nieakceptowalnym błędom pomiarów, które mogą doprowadzić do akceptacji wyrobu niezgodnego i poważnej reklamacji klienta,
 • jakie są możliwości interpretacji przebiegu karty kontrolnej pod kątem identyfikacji przyczyn niestabilności (nadmiernych błędów) systemu pomiarowego w celu zaplanowania trafnych działań korygujących,
 • jakie są dodatkowe możliwości rozszerzenia karty kontrolnej na kilka wartości charakterystyki w obrębie jej przedziału tolerancji lub na kilka charakterystyk w obrębie zakresu pomiarowego przyrządu,
 • w jaki sposób karty stabilności systemów pomiarowych mogą pomóc w planowaniu MSA,
 • jak używać otrzymane arkusz obliczeniowe (xlsx).

Adresaci

 • ?osoby odpowiedzialne za nadzór nad wyposażeniem kontrolno – pomiarowym,
 • osoby odpowiedzialne za dobór przyrządów do kontroli wyrobu / nadzorowania procesu,
 • pracownicy izb pomiarów i laboratoriów pomiarowych, 
 • pracownicy działów jakości / kontroli jakości,
 • osoby uczestniczące lub prowadzące projekty Six-Sigma (Green Belt, Black Belt),
 • osoby odpowiedzialne za nowe projekty / wdrożenia nowych wyrobów do produkcji.

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, które realizowane są poprzez Panel Konsultacyjny,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek

Jak się zgłosić na szkolenie?

 1. Pobierz kartę zgłoszenia
 2. Wypełnij i opieczętuj
 3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Dokumenty do pobrania