Ilustracja szkolenia: Ekonomiczne aspekty HR (rachunkowość i kontroling w służbie HR)

Ekonomiczne aspekty HR (rachunkowość i kontroling w służbie HR)

Cele szkolenia

Celem szkolenia jest, aby jego uczestnik zrozumiał:

 • rolę działu finansowego (dyrektora, kontrolera) w organizacji,
 • ograniczenia zewnętrzne/prawne mające wpływ na podejmowane decyzje,
 • proces planowania finansowego oraz powiązanie celów finansowych z celami pracowników,
 • kryteria oceny projektów finansowych,
 • oraz kilka finansowych pomysłów na tzw. finansowe „quick wins” (jak poprawić wyniki w krótkim okresie).

Termin i miejsce

Szacunkowy udział części praktycznej

60%

Czas trwania

2 dni po 7 godz.

Symbol szkolenia

UO-EAHR

Program i ćwiczenia

?I. Finanse przedsiębiorstw.
1. Wprowadzenie do finansów przedsiębiorstw, czyli jak powstaje zysk.
2. Rola działu finansowego w przedsiębiorstwie:

 • podstawowe funkcje,
 • komunikacja z działem finansowym (język, styl, rozumienie),
 • czego dział finansowy wymaga od organizacji,
 • czego organizacja powinna wymagać od działu finansowego,
 • wsparcie dla organizacji przy zarządzaniu ryzykiem.

3. Rola dyrektora finansowego w organizacji:

 • tradycyjne zadania dyrektora finansowego,
 • nowe funkcje i kompetencje,
 • kompetencje przyszłości (szukanie nowych szans czy unikanie ryzyka).

II. Rachunkowość finansowa.
1. Rozumienie podstawowych zasad rachunkowości.
2. Sprawozdania finansowe.
3. Jak zrozumieć sprawozdania (analiza pionowa, analiza pozioma danych):

 • praktyczne metody oceny sytuacji finansowej,
 • kalkulacja i analiza kluczowych wskaźników finansowych,
  przykład praktyczny.

4.Rachunkowość podatkowa (księgowość a VAT, CIT, PIT).

III. Rachunkowość zarządcza (controlling).
1. Rachunkowość zarządcza, rola w zarządzaniu przedsiębiorstwem.
2. Zarządzanie rentownością:

 • powstawanie przychodów i kosztów w przedsiębiorstwie,
 • kryteria podziału i systematyzacja kosztów,
 • rodzaje rachunku kosztów (wsparcie decyzji zarządczych).

3. Analiza punktu zrównania,

 • przykład praktyczny.

4. Budżetowanie, proces planowania:

 • cykl planowania,
 • założenia ekonomiczne,
 • budżet strategiczny,
 • budżet operacyjny (plan sprzedaży, decentralizacja organizacji na potrzeby planowania kosztów),
 • sprawozdania pro forma,
 • przykład praktyczny.

5. Kapitał obrotowy.
6. Jak ustalać cele organizacji by były spójne z planami finansowymi przedsiębiorstwa,

 • przykład praktyczny.

IV.Rola finansów w procesie inwestycyjnym.
1. Wartość pieniądza w czasie,

 • przykład praktyczny.

2. Koszt kapitału.
3. Kryteria finansowe (niefinansowe) projektów inwestycyjnych,

 • przykład praktyczny.

Ćwiczenia:

 • Analiza sprawozdań finansowych oraz analiza wskaźnikowa na przykładzie raportu rocznego spółki.
 • Kalkulacja punktu zrównania.
 • „Business case” planowanie finansowe w przedsiębiorstwie oraz ustalenie spójnych celów dla działów przedsiębiorstwa.
 • Analiza wartości pieniądza w czasie oraz projektu inwestycyjnego.

Adresaci

 • Specjaliści działu HR, aspirujący do roli HRBP.
 • HR Business Partnerzy.
 • Liderzy projektów HR.

Korzyści dla uczestnika

?Uczestnik dowie się:

 • jakie są podstawowe cele działu finansowego,
 • jakie są metody analizy sprawozdań finansowych oraz kalkulacji podstawowych wskaźników,
 • jak ustalić strukturę przychodów i kosztów oraz punkt zrównania,
 • będzie współuczestniczyć w tworzeniu planu (budżetu) przedsiębiorstwa,
 • gdzie znajdują zastosowanie finansowe i niefinansowe kryteria oceny projektów inwestycyjnych.

Uczestnik nauczy się:

 • znaczenia podstawowych pojęć rachunkowości finansowej i zarządczej,
 • dokonać podstawowej analizy sprawozdań oraz obliczyć i zinterpretować główne wskaźniki finansowe,
 • rozumienia ograniczeń wynikających z systemu fiskalnego,
 • jak przygotować prosty plan finansowy oraz ustalić spójne dla organizacji cele finansowe,
 • jak zinterpretować finansowe i niefinansowe kryteria wyboru projektów inwestycyjnych,
 • jak poprawić wyniki finansowe w krótkim okresie („quick wins”).

Informacje dodatkowe

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, które realizowane są poprzez Panel Konsultacyjny,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek