Cele szkolenia

 • ​Szkolenie określa podstawowe funkcje HR Business Partnera w organizacji.
 • Wskazuje w jaki sposób efektywnie wykorzystać HRBP w zakresie pięciu podstawowych ról: animatora rozwoju kapitału ludzkiego, eksperta, partnera strategicznego, agenta zmiany i rzecznika pracowników.
 • Prezentuje metody współpracy między HRBP a zarządem, dyrektorami i kierownikami w zakresie analizy twardych i miękkich wskaźników biznesowych w kontekście Zasobów Ludzkich.
 • Pokazuje jak wykorzystać HRBP zarówno jako wsparcie dla procesów biznesowych, jak i konkretnych stanowisk (specjalisty, generalisty, kierownika).

Termin i miejsce

Szacunkowy udział części praktycznej

70%

Czas trwania

2 dni po 7 godz.

Symbol szkolenia

UO-HRBP

Program i ćwiczenia

1. HR w firmie – funkcja i obszary działania i kompetencji.
2. Funkcje HR BP w organizacji wymieniane jako nowe dla działów HR:

 • znajomość otoczenia biznesowego firmy/identyfikacja wartości dostarczanych Klientowi w oparciu o które firma buduje swoją przewagę (klienci, dostawcy, społeczność lokalna),
 • kreowanie kultury organizacyjnej wspierającej wartości decydujące o przewadze konkurencyjnej firmy,
 • budowanie strategii HR wspierającej strategię firmy/zabezpieczenie optymalnej struktury działu i kompetencji ludzi,
 • budowanie sprawnych kanałów informacyjnych/inicjowanie dyskusji udowanie sprawnych kanałów informacyjnych/inicjowanie dyskusji,
 • budowanie i wdrażanie modelu przywództwa odzwierciedlającego strategiczne cele oraz wartości firmy/zarządzanie talentami (przykład dotyczący znaczenia stylów przywódczych a zaangażowania pracowników), praca z HR BP nad rozwojem stylów przywódczych.

3. Pięć podstawowych ról: animatora rozwoju kapitału ludzkiego, eksperta, partnera strategicznego, agenta zmiany i rzecznika pracowników:

 • animator rozwoju kapitału ludzkiego - zarządzanie wiedzą, wiekiem, rozwojem talentów, metodykami szkoleń, mentoring oraz coaching,
 • ekspert (dostawca usług HR) - kadry, płace, techniki motywacji oraz najnowsze narzędzia psychologii biznesu, trener kompetencji miękkich,
 • partner strategiczny - rozumienie strategicznych celów biznesowych i ekonomicznych uwarunkowania działalności firmy, przewidywanie potrzeb personalnych, jakie są konieczne do realizacji celów, zmiany w zasobach ludzkich (generacyjnych, wartości, kompetencji, edukacji). Potrafi zbudować wsparcie dla biznesu poprzez język i metody,
 • agent zmian (architekt i developer) - narzędzia strategii komunikacji zmian i wywierania wpływu, zarządzanie projektem zmiany, komunikacja zmiany na wszystkich szczeblach organizacji,
 • rzecznik pracowników - poznanie klientów wewnętrznych, metody zdobywanie wiedzy od wszystkich pracowników, budowanie zaufania.

4. Metody współpracy między HRBP a zarządem, dyrektorami i kierownikami:

 • modele HR i struktury/sposób raportowania (przykłady, case’y).

5. Twarde i miękkie wskaźniki biznesowe w kontekście Zasobów Ludzkich:

 • wskaźniki biznesowo - ekonomiczne,
 • wskaźniki HR - miękkie ludzkie - relacje, współpraca, wsparcie (motywacja i zaangażowanie).

6. HR BP jako wsparcie dla procesów biznesowych (mapowanie procesów).
7. HR BP jako wsparcie dla konkretnych stanowisk (specjalisty, generalisty, kierownika).
8. HR BP a przywództwo, zarządzanie, managerowie - kluczowa korzyść z wykorzystania modelu HR BP.
9. Audyt obecnego stanu HR w celu zaprojektowania procesu zmiany i wprowadzenia roli HR BP.

Ćwiczenia:

1. HR jako usługa: rekrutacja, kadry, płace, szkolenia a HR BP (dopasuj stwierdzenia opisujące dział HR).
2. Po co HR wiedza o biznesie w którym pracuje?/Czy mój dział HR orientuje się w: analiza własnego środowiska HR?
3. W jaki sposób strategia HR wiąże się ze strategią firmy? – Zadanie w grupach.
4. Narzędzia komunikacji w organizacji a HR (pisma, biuletyny, spotkania, prezentacje, integracje, szkolenia wewnętrzne, kongresy, mailing, newslettery, odprawy na produkcji, badanie opinii i zaangażowania pracowników, badania poziomu motywacji).
5. Rodzaj organizacji a rodzaj struktury HR (3 grupy, słabe i mocne strony).
6. Mapowanie procesu i wpisanie w to roli HR BP.
7. Wyzwania Rynku Pracy i gospodarki a HR BP.

Adresaci

 • Osoby decyzyjne z obszaru HR,
 • dyrektorzy operacyjni,
 • członkowie zarządów,
 • właściciele firm,
 • prezesi.

Korzyści dla uczestnika

Po zakończeniu szkolenia Uczestnik:

 • Będzie rozumiał potrzebę wdrożenia modelu HR BP.
 • Będzie umiał uzasadnić i odróżnić tradycyjne funkcje HR a HR BP.
 • Pozna kluczowe kompetencje potrzebne dla HR BP, aby wdrożyć to stanowisko w organizacji.
 • Kompleksowo zmapuje obszar czynnika ludzki w budowaniu biznesowej przewagi konkurencyjnej.
 • Zrozumie korzyści biznesowe dla organizacji dzięki funkcji HR BP.

Korzyści dla przedsiębiorstwa

Stworzenie strategicznego podejścia do zasobów ludzkich w organizacji.Wypracowanie modelu odpowiedzialności HR za wynik finansowy.Zapewnienie organizacji ciągłości biznesowej poprzez adekwatny rozwój i planowanie zasobów ludzkich.

Informacje dodatkowe

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, które realizowane są poprzez Panel Konsultacyjny,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek