Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
SCM-P

Supply Chain Management: zarządzanie łańcuchem dostaw w organizacji

Zarządzanie produkcją

Cele szkolenia

·         zapoznanie Uczestników z ogólną koncepcją globalnego łańcucha dostaw,

·         zapoznanie z rolą i zadaniami łańcucha dostaw w organizacji z podziałem na obszary (planowanie produkcji, zaopatrzenie, logistyka),

·         wyjście poza  perspektywę własnego działu, wyjaśnienie na przykładach przyczyn powstawania konfliktów wewnątrz organizacji (sprzeczne cele), warunków i barier w ustalaniu spójnych wewnętrznie działań,

·         wyjaśnienie wpływu podejmowanych decyzji na funkcjonowanie organizacji,

·         zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie prognozowania popytu i opartego na nim planowania zasobów produkcji: prognozowania, analizy procesów produkcyjnych dla potrzeb planowania produkcji, planowania materiałowego i obciążania zasobów,

·         zapoznanie z efektywnymi modelami harmonogramowania i sterowania produkcją, wykorzystanie modułów MRP

i CRP, optymalizacja procesów pomocniczych,

·         wprowadzenie w nowoczesne metody harmonogramowania: identyfikacja kryteriów wyboru metody harmonogramowania, określenie głównych uwarunkowań procesu, określenie głównych celów harmonogramowania i sterowania produkcją oraz sposobu pomiaru ich efektywności,

·         rozwój kompetencji fachowych uczestników w zakresie analityki danych, prognozowania oraz wyboru

i wykorzystania dostępnych narzędzi,

Symbol szkolenia

SCM-P

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 60%

Czas trwania: 4 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

Część 1 – 2 dni

·         Wprowadzenie: Cel decyduje o wszystkim

ü  definicja celów + analiza SMART w ujęciu praktycznym.

 

·         Zarządzanie łańcuchem dostaw (SCM) – co trzeba wiedzieć:

ü  definicja pojęcia i główne założenia dotyczące zarządzania SCM;

ü  dom SCM;

ü  elementy SCM, obszary i procesy objęte zarządzaniem łańcuchem dostaw;

ü  zalety wdrożenia koncepcji SCM;

ü  zarządzanie logistyczne, logistyczny łańcuch dostaw, logistyka zaopatrzenia, logistyka dystrybucji

w organizacji;

 

·         SCM a poziomy zarządzania.

Zakresy odpowiedzialności, podejście procesowe, współpraca

 

·         Obsługa klienta – znaczenie orientacji na klienta:

ü  rola i zadania działów odpowiedzialnych za customer service w efektywnym funkcjonowaniu łańcucha dostaw w organizacji;

ü  Incoterms – Międzynarodowe Reguły Handlu (International Commercial Terms) – określenie obowiązków

i odpowiedzialności kupującego i sprzedającego; znaczenie i wpływ na zarządzanie łańcuchem dostaw;

ü  źródła konfliktu pomiędzy „światem sprzedaży” a „światem produkcji”;

 

·         Zarządzanie łańcuchem dostaw w organizacji – rola i miejsce komórek odpowiedzialnych za obszary planowania

i harmonogramowania produkcji, zaopatrzenia i logistyki. Matryca ZKO – Zadania, Kompetencje, Odpowiedzialności.

ü  organizacja i sterowanie przepływem produkcji jako element SCM;

ü  organigram przedsiębiorstwa (piony a funkcje, struktura pozioma/pionowa);

ü  popyt zależny/niezależny, popyt utracony, cykl życia produktu;

ü  horyzont planistyczny oraz plan operacji i sprzedaży (S&OP) – narzędzie planowania długoterminowego jako punkt wejścia dla planów średnio i krótko terminowych; S&OP jako sposób na uniknięcie konfliktów międzywydziałowych;

ü  główne cele harmonogramowania – czas (cykl) realizacji zleceń i koszt realizacji.

ü  szacowanie zdolności produkcyjnej, struktura systemu produkcyjnego;

ü  zamówienia a zlecenia produkcyjne: BOM/lista materiałowa jako podstawa MRP/MRPII/ERP;

ü  planowanie zapotrzebowania materiałowego MRP, normowanie zużycia materiałów – wpływ na planowanie MRP;

ü  planowanie zapotrzebowania dystrybucji DRP;

ü  harmonogramowanie spływu produkcji MPS, wybrane wskaźniki

ü  zarządzanie i planowanie środków pracy (zasoby: ludzie, maszyny, narzędzia);

ü  balansowanie produkcji: MTS/MTO, MOQ, koszty a wielkość partii;

ü  optymalizacja kosztów zaopatrzenia i produkcji;

 

·         Maksymalizacja wydajności łańcucha dostaw – Teoria Ograniczeń (TOC - Theory of Constraint - E. Goldratt):

ü  identyfikacja wąskich gardeł w praktyce, obszary występowania;

ü  metody podporządkowania organizacji firmy metodzie TOC;

 

Część 2 – 2 dni

 

·         Tworzenie odpowiednich/optymalnych zapasów w organizacji (przedsiębiorstwo produkcyjne):

ü  charakterystyka procesu produkcyjnego: przezbrojenia i przygotowanie produkcji, sprawność i stabilność procesu;

ü  optymalne parametry uzupełnienia zapasu;

ü  zapas cykliczny i zapas bezpieczeństwa - minimalne i maksymalne poziomy zapasów;

ü  Punkt Odnowienia Zapasu ROP ("reordering point") - model Ekonomicznej Wielkości Dostawy (EOQ);

ü  cykl realizacji dostawy (średni i oczekiwany) oraz jego wpływ na politykę utrzymywania zapasów;

 

·         Prognozowanie i zarządzanie zapasami w organizacji (przedsiębiorstwo produkcyjne):

ü  klasyfikacja zapasów i sposoby zarządzania poszczególnymi kategoriami

ü  struktura i wielkość zapasów

ü  czynniki wpływające na wybór systemu kontroli zapasów

ü  aspekty organizacyjne i ekonomiczne zapasów,

ü  profile zużycia: co daje się i należy prognozować?

ü  źródła i jakość danych dotyczących zużycia,

ü  analiza Pareto;

ü  analiza ABC/XYZ - reguły zamawiania materiałów, produktów i towarów.

ü  ocena efektywności zarządzania zapasami

ü  czynniki zapobiegające powstaniu zbędnych zapasów

 

·         Zarządzanie magazynem/gospodarka magazynowa, funkcjonalności narzędzi informatycznych WMS  (Warehouse Management System) – wpływ na planowanie MRP.

 

·         Efektywna ocena funkcjonowania łańcucha dostaw:

ü  wskaźniki KPI - OTD i OTIF jako kluczowe KPI dla oceny funkcjonowania łańcucha dostaw;

ü  wykorzystanie wskaźnika efektywnej wydajności maszyn (OEE) na potrzeby łańcucha dostaw;

Korzyści dla uczestnika

Korzyści dla Uczestnika:

·            zdobycie wiedzy w zakresie funkcjonowania łańcucha dostaw, ze szczególnym naciskiem położonym na planowanie

i gospodarkę materiałową;

·            ułatwienie skutecznego wyboru celów do realizacji przez zespół i ustalania priorytetów;

 

Uczestnik nauczy się:

·       zarządzać łańcuchem dostaw w organizacji w obszarze planowania produkcji oraz zaopatrzenia;

·       skuteczniej wykorzystywać zasoby przedsiębiorstwa;

·       analizować dane produkcyjne;

·       redukować koszty zapasów;

·       obliczać wybrane kluczowe wskaźniki efektywności (KPI);

 

Uczestnik dowie się o:

·       wpływie zarządzania łańcuchem dostaw na funkcjonowanie organizacji;

·       zarządzaniu zapasami w przedsiębiorstwie produkcyjnym;

·       planowaniu i organizacji produkcji;

·       sposobach optymalizacji kosztów;

·       narzędziach stosowanych w nowoczesnych metodach zarządzania produkcją;

·       zarządzaniu gospodarką magazynową i transportem wewnętrznym

 

Zdobyte kwalifikacje/umiejętności:

·       planowanie produkcji;

·       dobór zasobów przedsiębiorstwa;

·       optymalna gospodarka materiałowa;

·       analiza danych produkcyjnych;

·       redukcja kosztów zw. łańcuchem dostaw

 

Metodyka

Szkolenie przekrojowe, prowadzone z wykorzystaniem gier symulacyjnych, case studies oraz ćwiczeń w arkuszach excel.

Adresaci

Planiści i specjaliści z obszaru łańcucha dostaw, kierownicy średniego szczebla,

Menedżerowie produkcji, logistyki, jakości

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

  • udział w szkoleniu, 
  • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
  • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
  • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
  • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
  • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek
Zapytaj o termin szkolenia

Jak się zgłosić na szkolenie?

  1. Pobierz kartę zgłoszenia
  2. Wypełnij i opieczętuj
  3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Dyrektor Operacyjny

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Kierownik Działu Szkoleń

Dokumenty do pobrania