Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
SCM-P

Supply Chain Management: zarządzanie łańcuchem dostaw w organizacji

Zarządzanie produkcją

Cele szkolenia

·         zapoznanie Uczestników z ogólną koncepcją globalnego łańcucha dostaw,

·         zapoznanie z rolą i zadaniami łańcucha dostaw w organizacji z podziałem na obszary (planowanie produkcji, zaopatrzenie, logistyka),

·         wyjście poza  perspektywę własnego działu, wyjaśnienie na przykładach przyczyn powstawania konfliktów wewnątrz organizacji (sprzeczne cele), warunków i barier w ustalaniu spójnych wewnętrznie działań,

·         wyjaśnienie wpływu podejmowanych decyzji na funkcjonowanie organizacji,

·         zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie prognozowania popytu i opartego na nim planowania zasobów produkcji: prognozowania, analizy procesów produkcyjnych dla potrzeb planowania produkcji, planowania materiałowego i obciążania zasobów,

·         zapoznanie z efektywnymi modelami harmonogramowania i sterowania produkcją, wykorzystanie modułów MRP

i CRP, optymalizacja procesów pomocniczych,

·         wprowadzenie w nowoczesne metody harmonogramowania: identyfikacja kryteriów wyboru metody harmonogramowania, określenie głównych uwarunkowań procesu, określenie głównych celów harmonogramowania i sterowania produkcją oraz sposobu pomiaru ich efektywności,

·         rozwój kompetencji fachowych uczestników w zakresie analityki danych, prognozowania oraz wyboru

i wykorzystania dostępnych narzędzi,

Symbol szkolenia

SCM-P

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 60%

Czas trwania: 4 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

Część 1 – 2 dni

·         Wprowadzenie: Cel decyduje o wszystkim

ü  definicja celów + analiza SMART w ujęciu praktycznym.

 

·         Zarządzanie łańcuchem dostaw (SCM) – co trzeba wiedzieć:

ü  definicja pojęcia i główne założenia dotyczące zarządzania SCM;

ü  dom SCM;

ü  elementy SCM, obszary i procesy objęte zarządzaniem łańcuchem dostaw;

ü  zalety wdrożenia koncepcji SCM;

ü  zarządzanie logistyczne, logistyczny łańcuch dostaw, logistyka zaopatrzenia, logistyka dystrybucji

w organizacji;

 

·         SCM a poziomy zarządzania.

Zakresy odpowiedzialności, podejście procesowe, współpraca

 

·         Obsługa klienta – znaczenie orientacji na klienta:

ü  rola i zadania działów odpowiedzialnych za customer service w efektywnym funkcjonowaniu łańcucha dostaw w organizacji;

ü  Incoterms – Międzynarodowe Reguły Handlu (International Commercial Terms) – określenie obowiązków

i odpowiedzialności kupującego i sprzedającego; znaczenie i wpływ na zarządzanie łańcuchem dostaw;

ü  źródła konfliktu pomiędzy „światem sprzedaży” a „światem produkcji”;

 

·         Zarządzanie łańcuchem dostaw w organizacji – rola i miejsce komórek odpowiedzialnych za obszary planowania

i harmonogramowania produkcji, zaopatrzenia i logistyki. Matryca ZKO – Zadania, Kompetencje, Odpowiedzialności.

ü  organizacja i sterowanie przepływem produkcji jako element SCM;

ü  organigram przedsiębiorstwa (piony a funkcje, struktura pozioma/pionowa);

ü  popyt zależny/niezależny, popyt utracony, cykl życia produktu;

ü  horyzont planistyczny oraz plan operacji i sprzedaży (S&OP) – narzędzie planowania długoterminowego jako punkt wejścia dla planów średnio i krótko terminowych; S&OP jako sposób na uniknięcie konfliktów międzywydziałowych;

ü  główne cele harmonogramowania – czas (cykl) realizacji zleceń i koszt realizacji.

ü  szacowanie zdolności produkcyjnej, struktura systemu produkcyjnego;

ü  zamówienia a zlecenia produkcyjne: BOM/lista materiałowa jako podstawa MRP/MRPII/ERP;

ü  planowanie zapotrzebowania materiałowego MRP, normowanie zużycia materiałów – wpływ na planowanie MRP;

ü  planowanie zapotrzebowania dystrybucji DRP;

ü  harmonogramowanie spływu produkcji MPS, wybrane wskaźniki

ü  zarządzanie i planowanie środków pracy (zasoby: ludzie, maszyny, narzędzia);

ü  balansowanie produkcji: MTS/MTO, MOQ, koszty a wielkość partii;

ü  optymalizacja kosztów zaopatrzenia i produkcji;

 

·         Maksymalizacja wydajności łańcucha dostaw – Teoria Ograniczeń (TOC - Theory of Constraint - E. Goldratt):

ü  identyfikacja wąskich gardeł w praktyce, obszary występowania;

ü  metody podporządkowania organizacji firmy metodzie TOC;

 

Część 2 – 2 dni

 

·         Tworzenie odpowiednich/optymalnych zapasów w organizacji (przedsiębiorstwo produkcyjne):

ü  charakterystyka procesu produkcyjnego: przezbrojenia i przygotowanie produkcji, sprawność i stabilność procesu;

ü  optymalne parametry uzupełnienia zapasu;

ü  zapas cykliczny i zapas bezpieczeństwa - minimalne i maksymalne poziomy zapasów;

ü  Punkt Odnowienia Zapasu ROP ("reordering point") - model Ekonomicznej Wielkości Dostawy (EOQ);

ü  cykl realizacji dostawy (średni i oczekiwany) oraz jego wpływ na politykę utrzymywania zapasów;

 

·         Prognozowanie i zarządzanie zapasami w organizacji (przedsiębiorstwo produkcyjne):

ü  klasyfikacja zapasów i sposoby zarządzania poszczególnymi kategoriami

ü  struktura i wielkość zapasów

ü  czynniki wpływające na wybór systemu kontroli zapasów

ü  aspekty organizacyjne i ekonomiczne zapasów,

ü  profile zużycia: co daje się i należy prognozować?

ü  źródła i jakość danych dotyczących zużycia,

ü  analiza Pareto;

ü  analiza ABC/XYZ - reguły zamawiania materiałów, produktów i towarów.

ü  ocena efektywności zarządzania zapasami

ü  czynniki zapobiegające powstaniu zbędnych zapasów

 

·         Zarządzanie magazynem/gospodarka magazynowa, funkcjonalności narzędzi informatycznych WMS  (Warehouse Management System) – wpływ na planowanie MRP.

 

·         Efektywna ocena funkcjonowania łańcucha dostaw:

ü  wskaźniki KPI - OTD i OTIF jako kluczowe KPI dla oceny funkcjonowania łańcucha dostaw;

ü  wykorzystanie wskaźnika efektywnej wydajności maszyn (OEE) na potrzeby łańcucha dostaw;

Korzyści dla uczestnika

Korzyści dla Uczestnika:

·            zdobycie wiedzy w zakresie funkcjonowania łańcucha dostaw, ze szczególnym naciskiem położonym na planowanie

i gospodarkę materiałową;

·            ułatwienie skutecznego wyboru celów do realizacji przez zespół i ustalania priorytetów;

 

Uczestnik nauczy się:

·       zarządzać łańcuchem dostaw w organizacji w obszarze planowania produkcji oraz zaopatrzenia;

·       skuteczniej wykorzystywać zasoby przedsiębiorstwa;

·       analizować dane produkcyjne;

·       redukować koszty zapasów;

·       obliczać wybrane kluczowe wskaźniki efektywności (KPI);

 

Uczestnik dowie się o:

·       wpływie zarządzania łańcuchem dostaw na funkcjonowanie organizacji;

·       zarządzaniu zapasami w przedsiębiorstwie produkcyjnym;

·       planowaniu i organizacji produkcji;

·       sposobach optymalizacji kosztów;

·       narzędziach stosowanych w nowoczesnych metodach zarządzania produkcją;

·       zarządzaniu gospodarką magazynową i transportem wewnętrznym

 

Zdobyte kwalifikacje/umiejętności:

·       planowanie produkcji;

·       dobór zasobów przedsiębiorstwa;

·       optymalna gospodarka materiałowa;

·       analiza danych produkcyjnych;

·       redukcja kosztów zw. łańcuchem dostaw

 

Metodyka

Szkolenie przekrojowe, prowadzone z wykorzystaniem gier symulacyjnych, case studies oraz ćwiczeń w arkuszach excel.

Adresaci

Planiści i specjaliści z obszaru łańcucha dostaw, kierownicy średniego szczebla,

Menedżerowie produkcji, logistyki, jakości

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

  • udział w szkoleniu, 
  • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
  • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
  • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
  • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
  • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek
Zapytaj o termin szkolenia

Jak się zgłosić na szkolenie?

  1. Pobierz kartę zgłoszenia
  2. Wypełnij i opieczętuj
  3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Młodszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Dokumenty do pobrania